AVVIKLET HJELPETILBUD: Til tross for at Oslo har høyere forekomst av ungdom som ruser seg og befatter seg med kriminalitet, mangler oslofamilier et behandlingstilbud som familier ellers i landet har. Foto: Sara Johannessen/NTB Scanpix 
AVVIKLET HJELPETILBUD: Til tross for at Oslo har høyere forekomst av ungdom som ruser seg og befatter seg med kriminalitet, mangler oslofamilier et behandlingstilbud som familier ellers i landet har. Foto: Sara Johannessen/NTB Scanpix Vis mer

Oslo har avviklet MST

Oslo har mest rus og kriminalitet blant barn og unge. Likevel ble et effektivt behandlingstilbud lagt ned for fem år siden

- Stort paradoks at familier i Oslo ikke har samme tilbud som ellers i landet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): «Vi har sett et stort paradoks i at familier i hovedstaden ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet som familier ellers i landet, til tross for at forekomsten av vold, kriminalitet og rus hos ungdom er høyere her. Fra 2000 til 2012 fantes det et MST-team i Oslo, men dette ble avviklet til tross for at tilbudet ble mye brukt og behandlingsresultatene var positive», skrev ansatte i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (Nubu) i en kronikk i Aftenposten 20. april.

Nubu, tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom.

MST ( multisystemisk terapi) er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling.

Nubu har ansvar for opplæring av MST-team og kvalitetssikring av arbeidet.

- Har ikke tilbud

- I Oslo er det stor forekomst av atferdsproblemer blant barn og unge som rus, vold og kriminalitet, men hovedstaden har ikke dette tilbudet som har vist seg å være til hjelp for mange, sier fagdirektør Bernadette Christensen i Nubu til Dagbladet.

Oslo var med helt fra starten, og hadde etter hvert et MST-team som fungerte veldig bra.

- I 2012 valgte hovedstaden å ta en pause for å gjøre en vurdering av om bydelene ønsket dette tilbudet, sier Christensen.

Avdelingsdirektør Kjetil Andreas Ostling i barnevernavdelingen i Barne- og familieetaten i Oslo sier kommunen avviklet MST for rundt fem år siden.

- Årsaken var at barneverntjenestene i liten grad benyttet tilbudet, sier Ostling.

Gode resultater

Tall fra Nubu viser at MST-teamet i Oslo mellom 2009 og 2012 gikk med tilnærmet full kapasitet. I denne perioden mottok 103 ungdommer og familier MST-behandling, og resultatene var gode.

86 prosent fullførte behandling. Ved endt behandling bodde 98 prosent av ungdommene hjemme hos familien, 79 prosent hadde skole eller arbeid å gå til, 94 prosent var lovlydige, 85 prosent var rusfrie og 93 prosent avsto fra vold.

En stor forbedring.

Før MST-behandling bodde 94 prosent hjemme, 29 prosent hadde skole eller arbeid å gå til, 36 prosent var lovlydige, 46 prosent var rusfrie og bare ti prosent avsto fra vold.

Nubu trekker fram at problembelastningen ved oppstart var alvorligere med hensyn til kriminalitet, rus og vold i Oslo enn for landet som helhet.

8000 behandlet

Til nå har over 8000 ungdommer mottatt behandling fra landets 21 MST-team, og hele 86 prosent har fullført behandlingen.

Når Nubu kontakter familiene 18 måneder etter behandlingsslutt, forteller de at målsetningene om at ungdommen kan fortsette å bo hjemme, gå på skole og slippe ut av vold, kriminalitet og rusavhengighet i stor grad opprettholdes over tid.

«Oslo har i all hovedsak stått utenfor de nasjonale satsingene på dette området de siste 17 årene», skriver Nubu i sin kronikk.

Dette avviser avdelingsdirektør Kari Elmholt Birkeland i Barne- og familieetaten.

- Oslo kommune har ikke stått utenfor nasjonale satsninger. Oslo opprettet og drev MST-team i flere år, samt drev fem oppfølgingsteam tilknyttet alle politistasjoner i Oslo, før dette ble overført til Konfliktrådet, sier Birkeland.

Barne- og familieetaten sier de har i oppgave å tilby tiltak og tjenester som svarer til barn, unge og familiers behov, og som etterspørres av bydelsbarnevernet.

- Lav etterspørsel

- MST hadde over flere år lav etterspørsel, og det ble etter hvert vurdert å avvikle tilbudet. I den forbindelse ble det gjennomført en høring med bydelsbarnevernet hvor det blant annet ble spurt om de selv drev forebyggende tiltak eller kjøpte private forebyggende tiltak til denne målgruppa. Bydelenes tilbakemelding viste at bydelene hadde iverksatt egne familie- og nærmiljøbaserte tiltak. De få bydelene som ikke hadde utviklet egne tiltak, benyttet eller ville benytte private forebyggende tiltak for denne målgruppa, sier Birkeland og understreker:

- Barne- og familieetaten er kjent med at det gjøres mye viktig og spennende arbeid for å utvikle hjelpetiltak lokalt. Barneverntjenestene i Oslo har store fagmiljøer og tilgang på spesialisert kompetanse på ulike fagområder. Dette gir bydelene en mulighet til å drive spesialiserte tiltak på en annen måte enn små kommuner.

Vil ha MST lovfestet

7. juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som innebærer at MST-tilbud lovfestes.

Regjeringen er redd for at avvikling av MST vil medføre «en reell risiko» for flere institusjonsplasseringer.

«Dette vil være i strid med hensynet til barnets beste og reformens overordnede målsetting om å forebygge inngripende tiltak», skriver Barne- og likestillingsdepartementet.