STOR KARTLEGGING: Kunnskapsdepartementet offentliggjør resultatene av elevundersøkelsen 2018 i dag, der 7000 elever svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen.
STOR KARTLEGGING: Kunnskapsdepartementet offentliggjør resultatene av elevundersøkelsen 2018 i dag, der 7000 elever svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen.Vis mer

Mobbing

Over 7000 elever blir mobbet av voksne på skolen

- Innsatsen må forsterkes framover, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsdepartementets store elevundersøkelse for 2018 offentliggjøres i dag, der rundt 447.000 elever svarte på undersøkelsen som ble gjennomført i høst. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Over 7000 av elevene som har svart, sier at de blir mobbet av voksne på skolen.

Av disse svarte litt over halvparten at den voksne sa sårende ord. Litt under halvparten svarte at den voksne fikk den til å føle seg utenfor, og litt under en av fire svarte at den voksne slo, dyttet eller holdt fast vedkommende.

Liten nedgang

Til sammen er det om lag 27 000 elever som svarer at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017.

66 prosent av disse elevene sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 24 prosent opplever fysisk mobbing.

37 prosent av elevene som svarer at de opplever mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere, svarer at ingen voksne visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men at det ikke ble gjort noe. Disse tallene har gått noe ned fra elevundersøkelsen i 2017.

Elevene får også spørsmål om digital mobbing og om de er blitt mobbet av voksne på skolen. 1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere

- Det er positivt å se at det er færre elever som svarer at de blir mobbet, men det er fremdeles for mange elever som blir mobbet. Vi vet at mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag. Arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag og har ingen sluttdato, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

– Nulltoleranse

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at færre elever sier at de blir mobbet.

- Alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet. Ifølge elevundersøkelsen er vi nå på et historisk lavt nivå, men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Innsatsen må derfor forsterkes fremover. Vi har nulltoleranse for mobbing, sier han.

Ifølge Sanner viser tallene at regjeringens tiltak mot mobbing virker.

- Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til den som mobbes, trådte i kraft høsten 2017. Fra høsten 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder mobbing, og de skal skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskapsministeren.

I en e-post til Dagbladet påpeker barneombud Inga Bejer Engh at den digitale mobbingen holder seg stabil. Det er bekymringsfullt, mener hun.

- Regjeringen har sagt at de vil «satse på forebygging av mobbing i digitale flater». Jeg forventer at kunnskapsministeren nå foreslår nye tiltak i skolen rettet mot digital mobbing. Det er avgjørende at skolen i sitt arbeid med digital kompetanse og mobbing lærer elevene hvordan de skal håndtere utfordringene på nett. Å styrke den digitale dømmekraften må komme inn i de nye lærerplanene, skriver hun.