PST: PST-sjef Benedicte Bjørnland kommenterer trusselvurderingen for 2019. Video: Ørjan Ryland / Reporter: Jesper Nordahl Finsveen Vis mer

PSTs trusselvurdering: - Ekstrem islamisme er ikke borte

Mandag la PST fram sin årlige trusselvurdering på The Thief i Oslo.

PST ser vedvarende utfordringer med forholdet til andre stater som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

- Vi står ikke overfor akutte trusler mot vår nasjonale sikkerhet, men vi erfarer et høyt etterretingstrykk. Statlig styrte nettverksoperasjoner utgjør en betydelig trussel mot norske verdier, og metodene og de teknologiske mulighetene er i stadig utvikling, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

PST peker spesielt på to land som driver etterretning mot Norge og norske interesser: Russland og Kina. Bjørnland advarer mot det kinesiske selskapet Huawei, fordi selskapet antagelig har ganske tette bånd til kinesiske myndigheter, skriver NRK.

PST har tidligere i januar uttalt at det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge.

Ekstreme islamister

Den mest alvorlige terrortrusselen vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper, fastslår PST i sin trusselvurdering for 2019.

PST-sjef Benedicte Bjørnland fortalte i dag at den positive trenden hva gjelder redusert ekstrem islamisme, ser ut til å fortsette. Radikaliseringen er redusert sammenliknet med noen år tilbake. Også aktiviteten i miljøet er lavere enn på flere år og nyrekruttering fra Norge til terrorgrupper har stoppet opp.

- Samtidig må jeg legge til at den positive trenden må nyanseres, sier Bjørnland og fortsetter:

- Ekstrem islamisme er ikke borte, og på samme måte om ISIL overrasket med sin raske og enorme ekspansjon, kan nye grupper oppstå. Ingen av konfliktene som lå til grunn ISILs dannelse er løst, og det skjer fortsatt forsøk på radikalisering, også i Norge.

TRUSSELVURDERING: PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) legger fram PSTs åpne trusselvurdering på en pressekonferanse på hotellet The Thief på Tjuvholmen i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
TRUSSELVURDERING: PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) legger fram PSTs åpne trusselvurdering på en pressekonferanse på hotellet The Thief på Tjuvholmen i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Vis mer

Islamister løslates fra fengsel

En rekke personer har blitt dømt for tilslutning til ISIL og andre terrorgrupper. Både her i landet og i andre europeiske land, sitter mange ekstreme islamister i fengsel.

- Det er lite trolig at alle disse vil ta avstand fra ideologien og kanskje heller ikke fra virkemiddelbruken den dagen de løslates, noen av dem allerede i inneværende år, sier Bjørnland.

Derfor står Norge overfor både mulig radikalisering, nyrekruttering til ekstremisme og løslatelse av personer domfelt for terrorrelaterte handlinger.

- En potensiell følge av dette kan være reetablering av tidligere ekstreme miljøer, sier hun.

I oktober i fjor omtalte Dagbladet denne problemstillingen. De nærmeste åra vil flere hundre islamister bli løslatt fra fengsler i Europa. Bare i Norge sitter vel 10 islamister. Disse blir fortløpende løslatt, og kan utgjør en risiko.

Høyre- og ventreekstreme

I motsetning til ekstrem islamisme, har aktiviteten i det høyreekstreme miljøet vært svakt økende.

- Det vurderes som lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019. Selv om det fortsatt vil være mye spredning av høyreekstrem propaganda på internett, vil terskelen for å gjennomføre et terrorangrep være høy, sier Bjørnland.

Det er spesielt Den nordiske motstandsbevegelsen som har hatt størst eksponering i Norge de siste åra. Bjørnland forteller at PST ikke forventer at bevegelsen vil vokse nevneverdig i 2019.

- Organisasjonen har som langsiktig mål om å avskaffe demokratiet og etablere en nordisk nynazistisk stat. Dette har og vil fortsatt ha lite støtte i det norske samfunnet, sier hun.

Det vurderes også som svært lite sannsynlig at norske venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2019. Bjørnland omtaler dette som et marginalt fenomen i Norge. Samtidig har det vært en økt rekruttering til enkelte av disse gruppene det siste året.

Gruppene er også blitt mer aktive og voldelige, noe som har ført til en markant økning i deres utøvelse av politisk motivert vold rettet mot motstandere.

Saken oppdateres.

Trusselvurderingen

Generelt opplyser PST at trusselbildet i Norge er preget av stabile og relativt varige utviklingstrekk.

- Samtidig vet vi at enkelthendelser og episoder plutselig vil kunne inntreffe og få en stor og ofte uforutsigbar innvirkning på samfunnet. En vurdering av framtida vil derfor alltid være usikker, skriver de.

Trusselvurderingen er en analyse av utviklingen av mulig kriminalitet mot nasjonens sikkerhet. Den er ment som informasjon om forventet utviklingstrekk i trusselbildet og kan brukes av virksomheter som trenger dette.

Årets trusselvurdering er den siste vi får fra Bjørnland, som har ledet PST siden 2012. 1. april starter hun i jobben som politidirektør.