Rettsstaten uthules

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Fredag la regjeringen fram et forslag om endring av straffeprosessloven og politiloven. Forslaget har vært lenge forberedt, og bygger blant annet på det såkalte Politimetodeutvalget, som avga sin innstilling i oktober i fjor. Utvalget utredet hvilke metoder politiet skal kunne benytte med det trusselbildet og den organiserte kriminaliteten som etaten står overfor.
  •  Regjeringen går ikke så langt som Metodeutvalget foreslo, men vil blant annet gi politiet tilgang til romavlytting - og da ikke bare som ledd i etterforskningen. Politiets sikkerhetstjeneste skal kunne avlytte rom i forebyggende hensikt, «uten at det er grunnlag for å iverksette etterforskning og uten at det kan bevises at det er grunn til å tro at noen kommer til å begå den straffbare handlingen», som det heter i Odelstingsproposisjonen. Riktignok skal en slik tillatelse bare gis ved tre typer saker: terrorhandlinger, ulovlig etterretningsvirksomhet og alvorlige trusler mot representanter for norsk eller utenlandsk statsmyndighet. Men historien har nok av eksempler, også fra vårt eget land, på at en slik tillatelse kan misbrukes.
  •  Harald Stabell i Advokatforeningen er da også bekymret over forslaget, og påpeker at romavlytting vil kunne gå ut over personer som ikke har tilknytning til ulovlig virksomhet, så som familie, venner og mennesker med taushetsplikt. Vi minner også om hva riksadvokat Tor-Aksel Busch sa i forbindelse med at Metodeutvalget avga sin innstilling: Det er politistaten som kjennetegnes ved at politiet gis fullmakt til å anvende tvang, uten at man undersøker om det er begått noen straffbar handling.
  •  Terrortrusler og organisert kriminalitet benyttes over hele verden som unnskyldninger for å uthule rettsstaten. I stedet for å fastholde det grunnleggende premiss at ingen er skyldig inntil det motsatte er bevist, beveger vi oss med regjeringens forslag i retning av at man må bevise sin uskyld. Vi regner med at Stortinget kjenner sin besøkelsestid og avviser lovendringene.