Rettsvern for ofrene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statsadvokatenes Forening har prisverdig bedt justisministeren ta initiativ til å gi de svakeste ofrene et bedre rettsvern. Ofre for incest, voldtekt, barnemishandling og vold i privatsfæren må gjennom belastende politietterforskning, og på toppen av det hele ofte tåle fornedrelser i form av beskyldninger og mistenkeliggjøring i retten. Det er ikke uvanlig at fornærmete opplever rettsoppgjøret så vondt at de angrer på at de meldte forholdet til politiet.
  • Ofrenes stilling er blitt styrket de seinere årene. Vi har fått ordningen med bistandsadvokat, barn vitner ikke lenger for åpen rett, og vi har fått erstatningsordninger som kommer ofrene til gode. På den annen side er problemene som statsadvokatene peker på blitt forsterket ved to-instans-reformen. De forhold ofrene opplever særlig belastende er knyttet til bevisføringen, og derfor vanskelig å gjøre noe med uten at dette vil gå ut over tiltaltes rettssikkerhet.
  • Men noe er mulig å gjøre. For eksempel opplever voldtektsofre det opprørende at domfelte ikke sjelden får lav straff, nederst på den straffeskala lovgiver har trukket opp. Dersom politiet etterforsker sakene raskere og mer profesjonelt, vil belastningen bli mindre og bevisføringen bedre. Og enkelte dommere kan utvilsomt stille strengere krav til takt og tone under rettens forhandlinger. Det er nok først og fremst en holdningsendring som må til i rettsapparatet.
  • Når det gjelder barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep av omsorgspersoner, er kanskje noe av svaret at ikke alle slike saker bør ende med tiltale. For barnet er det viktigst at overgrepet opphører og at det får god hjelp til å komme seg mest mulig skadefritt videre i livet. For helt små barn har det liten, om noen, betydning at overgriper straffes. Snarere kan det hende at en rettssak, og det at en tidligere omsorgsperson havner i fengsel, gjøre vondt verre for barnet. Vi har dessuten erfaring for at fengselsstraff ikke fungerer individualpreventivt overfor denne type lovbrytere.
  • Statsadvokatene reiser et vanskelig og sammensatt problem som må drøftes grundig og møtes med ulike virkemidler.