Rune Slagstads parallelle univers

Rune Slagstads innlegg i Dagbladet 09.01.2001 om halvstuderte røvere vitner om en sjelden forakt for å forandre det bestående. I Slagstads univers er Mjøs-utvalgets forslag til reformer innen høyere utdanning likestilt med fabrikkindustrialismens masseproduksjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kampen for å bevare et elitesystem, som kun støtter det fremragende, synes å være urokkelig. Den gjennomgående arroganse Slagstad viser i forhold til Mjøs-utvalget og dets såkalte tilhengere, som han mer enn antyder lider av inkompetanse, synes svært lite konstruktiv i en kritisk diskusjon om reformarbeid innen høyere utdanning. Debatten om utdanningssektoren fremstår som et møte mellom ulike verdisyn: På den ene side Slagstads forsvar av forskningsuniversitetet som en av samfunnets eliteinstitusjoner, på den annen side Arbeiderpartiets reformiver med effektivisering som gevinst. Kontrastene i debatten gjenspeiler uenighet om forslag til virkemidler snarere enn målsetting. Reformarbeidet har den overordnede målsetting å styrke kunnskapsinstitusjonene i Norge. De fleste vil støtte påstanden om at universitetene skal være normgivende for kvaliteten av den kunnskap som samfunnet er avhengig av. Men Norsk Studentunion (NSU) ser ingen motsetning mellom det å dyrke fremragende forskning og det å tilrettelegge for god undervisning der studentene blir ferdig på normert tid.

Påstand

Slagstad hevder i sitt innlegg at vi har en vel fungerende gradsstruktur. La meg dvele ved denne påstanden. Ett av hovedargumentene mot forkorting fra seks til fem år er at kvaliteten på utdannelsen svekkes. For NSU er det ikke åpenbart at kvantitet, altså studiets lengde, er ensbetydende med kvaliteten på den kompetansen man innehar etter endt utdanning. Dette impliserer at omlegging av gradsstrukturen gjør det nødvendig å foreta en gjennomgang av innholdet i studietilbudet og studieprogrammenes oppbygning. I dag ser vi at studenter bruker langt flere semestre enn normert på hovedfag. Det er et problem når hovedfaget i omfang beveger seg i grenselandet til et forskerstudium. I tillegg er en vesentlig årsak til forsinkelse blant studenter en kombinasjon av dårlig studietilbud og dårlig studiefinansiering. Mest graverende er det at institusjonene ikke stiller krav til sine studenter! Er det slik at vi kan konkludere med at gradsstrukturen er vel fungerende, sett bort fra studentene som aldri blir ferdige og som ikke er like fremragende som Slagstad helst skulle ønske?

Globalisering

Det Slagstad ikke synes å ha tatt innover seg, til tross for at han er forfatter av «motmeldingen» til Mjøs-utvalget, er det faktum at globalisering og ny teknologi for lengst har gjort kunnskap til en handelsvare over landegrensene. Kampen om de fremragende studenter står ikke lenger mellom ulike institusjoner i Norge, eller mellom institusjon og arbeidsmarked. Norske, utdanningssøkende mennesker vil og kan studere hvor som helst i verden. Argumenter om at kvaliteten svekkes ved internasjonalisering har lite for seg. Å ruste våre institusjoner og kandidater til konkurranse fra andre land er mer en garanti for bedret kvalitet enn det motsatte. En harmonisering av den norske gradsstrukturen med internasjonale gradssystemer og en harmonisering mellom de ulike gradene i Norge, tar høyde for en mobil studentmasse. Dessuten tror NSU at en felles gradsstruktur kan bidra til å klargjøre den kompetansen akademikere innehar overfor arbeidslivet.

Såkalt kritisk

Norsk Studentunion håper at Slagstad med tiden kan bruke sin enorme kapasitet i den hensikt å bidra til en vellykket reform, i stedet for å argumentere såkalt kritisk fra sitt parallelle univers. Institusjonenes plass i samfunnet og forskernes fremragende arbeid er også avhengig av gode studenter. Gode studenter er avhengig av god undervisning og god studiefinansiering. Endelig støtter også Trond Giske og Ap et utmerket forslag, og norske studenter ser frem til å få iverksatt en av de endringene som flest studenter kommer til å merke i hverdagen - med eller uten Slagstads støtte.