Schou vil innføre omstridt tvangslov

Sosialminister Ingjerd Schou skal gjøre den omstridte loven som hjemler bruk av tvang og makt overfor enkelte psykisk utviklingshemmede permanent. Departementet vil neste vår fremme et forslag for Stortinget om et regelverk som skal tre i kraft fra 1. januar 2004.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette går fram av et brev som nylig er sendt fra departementet til blant andre riksadvokat Tor-Aksel Busch. Saken skal ut på høring i høst.

En midlertidig lov har fungert som et prøveprosjekt fra 1999, fulgt opp av en rådgivende gruppe ledet av professor i offentlig rett Aslak Syse. Gruppa har siden 1999 foretatt såkalte tilsynsbesøk i 9 av 19 fylker og 16 av 434 kommuner.

Bedre kontroll

I de besøkte fylkene og kommunene er tjenestetilbudet til 37 personer med utviklingshemming og utfordrende atferd blitt vurdert gjennom hjemmebesøk, intervjuer med pårørende/hjelpeverge og aktuelle tjenesteytere. Gruppa har samtidig vurdert konkrete enkeltsaker og i tillegg analysert vedtak fattet i de fylkene som er besøkt, og i tillegg alle vedtak om «atferdsendrende tiltak».

Gruppa avla sin rapport til sosialminister Schou i sommer, og konkluderte med at loven hadde bidratt til:

  • Bedre kontroll med bruk av tvang og makt under tjenesteutøvelsen.
  • Høyere erkjennelse av tjenestemottakernes (de psykisk utviklingshemmede red.anm.) rett til respekt for sin integritet og selvbestemmelse.
  • Bruken av tvang i tjenesteutøvelsen er redusert gjennom de åra loven har vært virksom.

Gruppa hadde ikke sammenlikningsgrunnlag fra tida før den midlertidige loven trådde i kraft for snart tre år siden

Aprilspøk

Den midlertidige loven ble vedtatt av Stortinget helt tilbake i 1996. I Dagbladets arkiv kan vi lese fra den gang at nåværende statsråd Kristin Clemet trodde det var en aprilspøk da hun hørte om tvangslov-forslaget.

Tvangsloven beveger seg i området for hva som er juridisk og etisk forsvarlig overfor en av de svakeste gruppene i samfunnet. Gruppa har foreslått en rekke endringer i sin oppsummering.

I gruppas rapport til sosialministeren heter det at det regelverket som nå er foreslått, i seg sjøl ikke vil være en garanti for at menneskerettighetsbrudd ikke vil kunne forekomme.

«Rådet vil imidlertid understreke at de menneskerettslige utfordringene for tida blir bedre imøtekommet med et slikt begrenset regelverk enn uten», heter det.

UT PÅ HØRING: Den midlertidige loven som hjemler bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede ble vedtatt av Stortinget helt tilbake i 1996. Nå vil sosialminister Ingjerd Schou gjøre den omstridte loven permanent. Saken skal ut på høring i høst.