Skattetips :på nettet

Leder i Skattebetalerforeningen, Tore Fritsch, svarte i dag på spørsmål om selvangivelsen fra Dagbladets lesere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattedirektoratet har bestemt at det skal bli lettere å få utsettelse på selvangivelsen i år. I et rundskriv ber direktoratet om at likningskontorene ser med «nødvendig forståelse» på slike søknader. Skatte-ekspert Tore Fritsch fikk et ras av henvendelser da han bisto Dagbladet :på nettets lesere i dag.

Siste frist for å levere inn selvangivelsen er 30. april, som er fire dager etter påske. Søknader om utsettelse må være sendt før fristen. Tore Fritsch anbefaler å sende slike søknader som rekommendert post eller per telefaks.

Alle må levere

- Selvangivelsen kan også leveres over telefon eller internett, men da kan man bare gjøre begrensede rettinger. Husk at alle må gi en respons på likningsutkastet de har fått. Bare de som undertegner og sender inn selvangivelsen unngår eventuelle ubehageligheter, sier Fritch.

Skattebetalerforeningen ba tidligere i år Skattedirektoratet om å se med mildere øyne på søknader om utsettelse. Mange fikk ikke selvangivelsen før denne uka, og påsken gjør at mange virkedager faller bort. Skattedirektoratet ber i et rundskriv likningskontorene om å vise forståelse i behandlingen av utsettelsessøknader.

I dag hjalp Tore Fritsch Dagbladet :på nettets lesere, men pågangen var så stor at han ikke rakk gjennom alle henvendelsene.

Likningskontoret hjelper

_ Hvis du fremdeles har spørsmål om skatten kan du ringe likningskontoret. Våre medlemmer kan også ta kontakt med oss, sier Fritsch, som er leder i Skattebetalerforeningen.

I år skal reisefradraget, både for reise mellom hjem og arbeidssted og pendlerreiser, beregnes på en ny måte. Man bør også være oppmerksom på at likningskontorene bryker et nytt register for å beregne verdien av fast eiendom.

- Dersom du hadde korrekt likningsverdi i fjor og likningskontoret har ført opp en annen verdi på selvangivelsen, bør du endre dette slik at det blir det samme som du hadde i fjor, sier Tore Fritsch. Toppskatt Toppskatt kommer for 1999 på inntekt over kr 269.100 i klasse 1. Satsen 7,8% er trygdeavgift på lønn og beregnes på all lønn når lønnen er over kr 21.400. (Trygdeavgiften skal imidlertid ikke overtige 25% av det inntekten overstiger kr 21.400)

TF skatt Ved forsørgelse av andre personer kan det gi særfradrag ffor forsørgelse med kr 5.000 pr person.

TF utleie av båt Kortvarig utleie av egen fritidsbåt skattlegges ikke.

TF Skatt på utleie Har du en enebolig kan du prosentlignes og dermed unngå skatt på faktiske leieinntekter når du bebor størstedelen av boligen etter utleieverdi (ikke areal). Er en eller flere av "hyblene" å regne som en familieleiliget (egnet for beboelse for en familie bestående av to voksene og et barn), er boligen en tomanns eller flermannsbolig. Flermannsboliger kan aldri prosentlignet.

TF Forsørgerfradrag Du har ogås rett til din halvdel av forsørgerfradraget. Fremsett krav om dette under post 5.0.

TF Formueskatt Det er kun skatt på netto formue som overstiger kr 120.000. Når bilen er fra 1976 er ligningsformuen kr 1.000.

TF Foreldrefradraget Skattemyndighetene sier at utgiften til å bringe barna skal settes til 1,40 pr km. Etter min oppfatning må høyere dokumenterte utgifter kunne godkjennes.

TF Skatteklasse Så lenge din kone har en lønnsinntekt på mer enn kr 50.000 vil det lønne seg for dere i forhold til toppskatt med ligning i klasse 1E.

TF Salg av bolig Utgifter i forbindelse med kjøp/salg av bolig kommer kun til fradrag dersom gevinst ved salg er skatepliktig.

TF Forsørgerfradrag. Ved seperasjon i 1999 er det den av ektefellene som hadde daglig omsorg for barnet ved slutten av året som skal lignes i klasse 2 som enslig forsørger. I tilfeller der hver av ektefellene har omsorgen for hvert sitt barn kan begge oppfylle vilkårene for å være enslig forsørger. Her må din fraseparerte ektefeller fremsette krav om klasse 2 som enslig forsørger under tilleggsopplysninger post 5.0 i selvangivelsen. Som enslig forsørger er det også hun som skal ha hele forsørgerfradraget.

TF Utenlandske aksjer Det har ingen betydning om du kjøper norske eller utenlandske aksjer. Begge deler skal medtas som formue og gevist ved salg er skattepliktig. Gevinst/tap ved salg føres på eget skjema for realisasjon av aksjer RF-1061. På selvangivelsen skal tilleggsopplysninger gis under post 5.0. Utbytte fra utenlandske aksjer føres med henvisning til post 3.1.7, gevinst post 3.1.5. Formuen føres under post 4.6.1.

TF Pendlere Så lenge du godkjennes som pendler er det korrekt at du får fradrag for kostutgifter med kr 158 pr døgn. Du får også fradrag for utgifter til besøksreiser til hjemmet. Fradrag for pendlerreise gis normalt med kr 1,40 pr km uavhengig av reisemåte og faktiske utgifter. Pendlere reiser normalt hjem minst hver tredje uke. Ved dårlig økonomi og lang reiseavstand kan en noe lavere reisefrekvens godtas. Uten boutgifter på hjemstedet får du ikke fradrag for boutgifter på arbeidsstedet.

TF Fradrag for tidligere år Det er kun ubenyttet (godkjent ) underskudd som kan fremføres til senere år. Har du glemt et fradrag for 1998 kan dette ikke medtas for 1999. Du kan imidlertid be ligningskontoret gjenoppta ligningen for 1998. Selv om klagefristen er oversittet har likningskontorene en plikt til å vurdere klagen din. Ønske om en korrekt ligning medføre at det godkjennes mange endringer i ettertid.

Flytting, nytt arbeid Det gis fradrag for flytteutgifter i forbindelse med overtagelse av nytt arbeide. Det er dog en forutsetning at lønnen av det nye arbeidet er skattepliktig til Norge. Dersom du ikke avbryter skatteplikten til Norge (emigrasjon eller dokumenterer skatteplikt som innenlandsboende samt opphold i Damnark på mer enn et år, vil Norge ta lønnen i Danmark med til beskatning i Norge. Dobbelt beskatning unngås ved at Norge nedsetter norsk skatt med en forholdsmessig andel. Fradrag for flytteutgifter er et alternativ til minstefradraget. Alltid fordelaktig om arbeidsgiver dekker en slik utgift.

Deling av kjøkken Det er ikke seelv deling av kjøkkenet som gir grunnlag for fradrag, men ved deling av kjøkken anses boligen som uselvstendig bolig. Person som reiser mellom uselvstendig bolig på arbeidsstedet og selvstendig bolig eller foreldrehjem i annen kommune regnes som pendler og har rett til pendlerfradrag. Pendrere gis fradrag for reiseutgifter, merutgifter til bolig på arbeidsstedet og merutgifter til kost.

TF Skatt ved salg av bolig Når boligen kun har vært eiet i 6 mnd er gevinsten alltid skattepliktig. Det er da viktig å passe på at man ike beregner en for stor gevinst. Ved gevinstberegningen skal omkostninger ved både kjøp og salg ihensyntas. Er det foretatt påkostninger på boligen skal dette også regnes som en del av kjøpesummen. Har du selv bodd i boligen og foretatt påkostninger kan verdien av ditt eget fritidsarbeide også medregnes.

TF Salg av leilighet For å oppnå skattefrihet for gevinsten må du fortsett å bruke hyblen som din egen bolig inntil du har bodd der i over et år. Du har da brukt boligen som egen bolig i mer enn et av de to siste årene og kan selge skattefritt. Nb det er tidspunktet for avtale om salg som er avgørende ved beregning av botid. Ikke aksepter bud om salg av hyblen før du har bodd der over et år. Er gevinsten skatteplikti er det ingen reinvisteringadgang, verken i annen bolig eller i aksjefond.

TF Barnepass Fradrag for utgifter til stell og pass av barn gis bare for dokumenterbare utgifter med inntil kr 25.000 for et barn under 12 år, kr 30.000 for 2 eller flere barn under 12 år. Er det tale om "svart" dagmamma er utgiftene neppe dokumenterbare.

Samboere: Fordeling av renteutgifer Samboere kan ikke på samme måte som ektefeller fordele gjeldsrentene. Samboere kan kun få fradrag for renter av gjeld som de er ansvarlig for. Er lånet tatt opp i fellesskap vil likningsmyndighetene legge til grunn at man er ansvarlig for 50% hver. Ved en annen ansvarsfordeling samberne imellom må det en samboeravtale til.

TF fradrag/barnebidrag mm. Det er kun fradragsrett for pliktig bidrag. Utgifter for å ivareta sammværsretten gis det desverre ikke fradrag for.

TF FRADRAG Så lenge du får klasse 2 for forsørgelse av ektefelle i utlandet kan du ikke få særfradrag for forsørgelse for henne. Førsørger man andre personer f eks barn gis særfradrag for forsørgelse med maksimalt kr 5.000 pr person man forsørger.

TF BSU Du kan føre det opp under post 5.0 i selvangivelsen, men jeg oppfordrer deg til å ta kontakt med banken med spørsmål om de har innrapportert BSUen din på riktig måte siden den ennå ikke er registrert.

TF Minstefradrag mm. For 1999 er ditt minstefradrag 21% av lønnen, (maksimalt kr 34.900). En inntekt på kr 60.000 gir minstefradrag på kr 12.600 og en alminnelig inntekt på kr 47.400. Du betaler så skatt bestående av trygdeavgift med 7,8% av kr 60.000 og 28 % skatt på den delen av inntekten som overstiger kr 26.300. For 2000 vil de som har lav lønnsinntekt få et minimun minstefradrag på kr 30.600 (dog ikke høyere enn faktisk lønn). Dette er nytt. For dem som ikke har andre inntekter enn lønnsinntekter utnyttes endringen maksimalt med en inntekt på kr 58.300. AMS gir grunnlag for skattefradrag for 1999 med 155 av sparebeløpet, maks sparebeløp er kr 5000 i klasse 1 og kr 10.000 i klasse 2. Det er ikke fradrag for skolebøker unntatt når det dreier seg om nødvendig ajourhold i det yrket man har. I slike tilfeller er fradraget et alternativ til minstefradraget.

TF Sommer jobb i utlandet Et kortvarig arbeidsopphold i utlandet påvirker ikke den altomfattende skatteplikt som man har etter skatteloven. Imidlertid vil skatteavtalen mellom Storbritannia og Norge kunne innskrenke norsk beskatningsadgang. Jeg antar at dere har britisk arbeidsgiver og da skal lønnen kun skattlegges i Storbritannia og unntas fra beskatning i Norge. (Ved arbeid i andre land kunne resultatet blitt anderledes, f eks en skattlegging i begge land og fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet.)

TF

HJELPER DEG: Skatte-ekspert Tore Fritsch.