BUDSJETT 2012: Finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte i formiddag neste års budsjett. Justis- og politisektoren styrkes betraktelig. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
BUDSJETT 2012: Finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte i formiddag neste års budsjett. Justis- og politisektoren styrkes betraktelig. Foto: Fredrik Varfjell / ScanpixVis mer

Slik blir årets budsjett

Regjeringen styrker politi og justissektoren. 250 millioner kroner går til gjenoppbygging av regjeringskvartalet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Klokka ti ble statsbudsjettet for 2012 sluppet.

Som ventet var det ikke et romslig budsjett. Regjeringen vil neste år bruke 2,4 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier. Likevel er det første gang regjeringen bruker over 1.000 milliarder kroner i et statsbudsjettet.

Regjeringen kommer også med noen innsparingstiltak. Blant annet utsetter regjeringen å videreføre den nominelle barnetrygden og reduserer bevilgninger til regional utvikling. Regjeringen foreslår også å reversere utvidelsene av permitteringsordningen.
Slik blir årets budsjett: Dagbladet leser fortløpende igjennom budsjettet, og de ferskeste nyhetene kommer øverst i denne lista.
Trykk F5 så vil lista oppdatere seg:

• Politi og justis: • Bevilgningene til politi og påtalemyndighet får 696,2 millioner kroner mer enn i fjor. 163, 8 millioner kroner av disse er direkte knyttet til 22. juli-angrepene.
• Pengene skal blant annet går til å øke politibemanningen og arbeidet med å fornye politiets datasystemer.
• Regjeringen lover at alle politihøgskolestudenter jobb når de er ferdig med utdannelsen.

• PST får 9,4 millioner kroner til økt bemanning og investeringer.

• Beredskapstroppen får 25 millioner kroner mer til anskaffelse og fornyelse av materiell

• Kripos får 15,3 millioner kroner mer til arbeid med å forebygge og bekjempe internettrelatert kriminalitet.

• 24 millioner kroner mer til utransportering av asylsøkere.

• 50 millioner kroner mer til å videreføre prosessen for anskaffels av nye redningshelikoptre og 40 millioner kroner mer til å styrke dagens vedlikehold.

• 1,5 milliarder kroner til investeringer i landsdekkende utbygging av Nødnett. I tillegg kommer det 526 millioner kroner til drift av Nødnett og Direktoratet for nødkommunikasjon.

• Terror 22. juli: • Fornyingsdepartementet får 250 millioner kroner mer til gjenoppbygging av regjeringskvartalet.
• 50 millioner kroner til dekning av ekstraordinærer utgfiter til psykososial oppfølging i kommunene etter terrorangrepene.

• Kommisjonen skal avgi sin innstilling innen 10.august 2012.

• Regjeringen bevilger til sammen 662,4 millioner kroner til å dekke utgifter etter terrorangrepene 22. juli.

• De foreslåtte millionene kommer i tillegg til de 1029 millionene regjeringen allerede har bevilget på inneværende års budsjett for å dekke kostnadene etter angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya.

• 30 millioner kroner til å øke kapasiteten for behandling av søknader som følge av angrepene 22.juli

• Justisdepartementet får 7,5 millioner kroner mer til økte driftsutgifter.

• Kriminalomsorgen er økt med 4,8 millioner kroner

•6,3 millioner kroner til arkivering oppbevaring, betjening og ordning av bruksarkiver for seks departementer, Statsministerens kontor og DSS (Departemententens servicesenter) • Samferdsel: • Regjeringen øker totalt sett bevilgningene til samferdsel med 2,4 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 8 prosent fra i fjor.

• Statens vegvesen får 1,2 milliarder mer enn i fjor.

• 1 milliard går til jernbane, det tilsvarer en økning på 8,7 prosent.

• NSB får 296,6 millioner kroner, fordel på flere år. Fram til 2017 skal dermed avtalen gi et vesentlig bedre togtilbud, skriver regjeringen. Jernbaneverket får 682 millioner kroner mer.
• Forslaget inkluderer også at at 330 millioner kroner skal gå til vegutbygging i Bjørvika.

• Hurtigruten får 447 millioner mer å rutte med. Dermed er Hurtigruten sikret daglige seilinger hele året.

• Klima og miljø: • Regjeringen bevilger 57 millioner kroner til en utredning for å kartlegge muligheten for å realisere fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad.

•185 millioner kroner til vern av naturmangfold og friluftsliv

• 14,6 millioner kroner til å starte bygging av et renseanlegg ved kullkraftverket i Longyearbyen.
• Øker bevilgningen til tiltak mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland med 387 millioner kroner (regnskogprosjektet).

MER TIL ANSKAFFELSE AV HELIKOPTER: 50 millioner kroner mer til å videreføre prosessen for anskaffelsen av nye redningshelikoptre. Foto: Fridgeir Walderhaug.
MER TIL ANSKAFFELSE AV HELIKOPTER: 50 millioner kroner mer til å videreføre prosessen for anskaffelsen av nye redningshelikoptre. Foto: Fridgeir Walderhaug. Vis mer

• 508,5 millioner kroner mer til kjøp av klimakvoter.

• 55 millioner kroner mer til vrakpantordningen.

• Utenlandsreiser med fly vil bli dyrere som en følge av EUs nye kvotesystem på CO2-priser.

• Regjeringen foreslår en bevilgning på 411 millioner kroner til en belønningsordninger for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk i de store byene. Det gir muligheter for å innføre rushtidsavgift i kommunene.
• Skole: • Regjeringen foreslår å bevilge 242 millioner kroner til om lag 1000 nye studentboliger i 2012.

• Startbevilgning til nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromøs på 30 millioner kroner.
• 28 millioner kroner til å øke grunnbevilgningen til universiteter og høyskoler

• 1,3 milliarder kroner til igangsatte byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren.

• Åpen arena for fremragende forskning (FRIPRO) får 100 millioner kroner mer.
• Regjeringen legger 70 millioner kroner på bordet i oppstarten av de nye valgfagene Kristin Halvorsen har varslet skal komme i ungdomsskolen.  Totalt er det snakk om 12-14 nye valgfag og hele 470 millioner kroner som skal på plass over flere år.

• Innfører valgfag for 8.klasse på ungdomsskolen fra høsten i 2012.

• 240 millioner kroner mer for videreføre opptrapping av nye elevkull fra 2009 og 2010.

• 831 millioner kroner mer til utdanningsstøtte som i hovedssak går til støttemottakere i videregående skole og høyere utdanning.

• Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kunne allerede under valgkampen fortelle at regjeringen vil satse på skoletaperne i neste års budsjett med 20 millioner kroner mer. Pengene skal gå til et spesielt oppfølgingsprosjekt for å få flere elevere igjennom videregående skole.

• Barn og unge: • Regjeringen vil viderefører satsingen på barnehagene. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med om lag 637 millioner kroner til barnehagene.

• Den nye satsen for barn i alderen 13-18 månder økes til 5000 kroner per måned. For barn i alderen 19-23 månder videreføres dagens sats på 3303 kroner per måned

• Kontantstøtten blir kuttet for toåringer, men utbetalingen for ettåringene blir styrket. Fra august neste år blir dette de nye satsene for kontantstøtte: Barn som er mellom ett og halvannet år får 5000 kroner, mens satsen blir på 3303 kroner fra barnet er halvannet til to. 
• Skatt: Regjeringen øker det såkalte bunnfradraget i formueskatten med 50.000 kroner. Det betyr at du må ha en formue på over 750.000 før du begynner å skatte av det.
 
• Sykehus: • Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi slik at pasientbehandlingen kan øke med 1,4 prosent.

• Samhandlingsreformen følges opp med et bevilgningsforslag på 740 millioner kroner, 150 millioner kroner mer enn i saldert budsjett 2011.

• Regjeringen vil gi 1,4 milliarder kroner mer til drift av sykehus.

•Kommunene får i tillegg også 5,6 milliarder kroner til å gjennomføre samhandlingsreformen. Pengene skal gå til de regionale helseforetakene.
• 350 millioner kroner i investeringslån til ny A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromøs og til samlokaliseringstiltak ved UiO.

• I tillegg økes rammen for investeringslån til helseforetakene med 1 milliard kroner til videreføring av igangsatte prosjekter.

• Eldreomsorg: • Regjeringen foreslår å gi 120 millioner kroner for å opprette ytterligere 1500 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem.
Regjeringen vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgnsplasser innen utgangen av 2015.
• I tillegg skal det øremerkes et tilskudd på 150 millioner kroner til kommunene for å etablere 2300 nye dagaktivitetsplasser. Det betyr at 5000 flere personer med demens kan få et tilbud deler av uken.

• For å styrke innsatsen til folk med demens foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner kroner til eget øremerked stimuleringstilskudd, slik at 5000 kan få dagsaktivitetstilbud.
• Arbeidsliv: • Regjeringen foreslår en økning på 1000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. 500 av disse plassene skal gå til personer med nedsatt funksjonsevne

•25 millioner kroner til forsøk med tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, og 10 millioner kroner til et utvidet forsøk med funksjonsassistnase i arbeidslivet.

20 millioner kroner til Arbeidstilsynet til en godkjenningsordning og økt tilsyn av renholdsbransjen. 10 millioner kroner til økt tilsyn av bemanningsforetak og virksomheter som leier ut arbeidskraft.

• Kommunene: • I tillegg til 3,75 milliarder i frie inntekter, får kommunene 2 milliarder kroner mer i den såkalte rentekompensasjonsordningen.

Det betyr at staten betaler rentene på lån kommunen tar opp for å investere i skolebygg og svømmeanlegg.
 
• Næringsliv: • 1,5 mrd kroner i økt egenkapital til Investinor AS

• Barnevern: • 50 millioner kroner skal øremerkes til det kommunale barnevernet,først og fremst til nye stillinger.

• Mer effektiv stat: • 43,6 millioner kroner til modernisering av skatteligningen. • 37,8 millioner kroner mer til Altinn, myndighetenes elektroniske dialog med næringsliv og privatpersoner

Dagbladet.no kommer tilbake med mer.

MER PENGER: Regjeringen setter i neste års statsbudsjett av 662, 4 millioner til å dekke utgifter etter terrorangrepene 22. juli. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
MER PENGER: Regjeringen setter i neste års statsbudsjett av 662, 4 millioner til å dekke utgifter etter terrorangrepene 22. juli. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer
MER TIL ELDRE: Regjeringen vil gi 120 millioner kroner for å opprette ytterligere 1500 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem.Regjeringen vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgnsplasser innen utgangen av 2015. Her er sykepleier Ingeborg Myhre (28) i samtale med beboer Gudveig Gjerdrum (102 år). Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
MER TIL ELDRE: Regjeringen vil gi 120 millioner kroner for å opprette ytterligere 1500 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem.Regjeringen vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgnsplasser innen utgangen av 2015. Her er sykepleier Ingeborg Myhre (28) i samtale med beboer Gudveig Gjerdrum (102 år). Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer