Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Slik blir det blåblå Norge

Etter ei uke bak lukkede dører på Sundvolden hotell la Erna og Siv fram sin plan for å foradre Norge. Her er de viktigste endringene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økonomi og skatt Handlingsregelen for pengebruk ligger fast. Økt bruk av oljepengene brukes i større grad til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Et utvalg skal utrede flerårige budsjetter. Den nye regjeringen vil redusere statens direkte eierskap og styrke privat eierskap.

Formuesskatten trappes ned, arveavgiften fjernes, innslagspunktet for toppskatten heves og minstefradraget økes. Ordningen med boligsparing for unge skal styrkes. Det samme skal fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

Kommuner og distriktspolitikk Det skal gjennomføres en kommunereform med tanke på å slå sammen kommuner til større og mer robuste enheter. Makt skal flyttes til kommunene, både fra staten og ikke minst fra fylkeskommunene. Kommunene vil få bestemme mer over strandsoner, verneområder og nasjonalparker. Fylkeskommunen lever farlig og vil bli utredet.

Det står ingen ting om nivået på de statlige overføringene til kommunene, men det loves en gjennomgang av inntektssystemet der det skal sikres at kommunene får beholde en større del av de lokale skatteinntektene.

Helse og eldreomsorg Skal etablere tverrfaglige diagnosesentre for kreft i alle helseregionene. Oppstart av diagnostisering skal starte innen 48 timer etter mistanke om kreft. De regionale helseforetakene skal legges ned når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Stoppet nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet.

Øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene.

Vil etablere et bedre lavterskeltilbud for psykiatri i kommunene. Det innføres nøytral moms i staten og helseforetakene. Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg skal utredes med tanke på innføring i perioden. Skal innføre kvalitetsmål for pleie- og omsorgssektoren. Vil fjerne forbudet mot å føre ventelister for sykehjemsplass

Familiepolitikk Fedrekvoten reduseres til 10 uker. Vil bevare kontantstøtten, og utvide ordningen til å inkludere toåringer. Øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon.

Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak etter kvalitet og pris.

Samferdsel Samferdselsnettet skal opp på «nivå med sammenliknbare land», sier de. Først og fremst er det hovedveinettet i de folkerike områdene som skal rustes opp. Det betyr flere midtdelere, høyere fart — i første omgang 110 kilometer i timen på de tryggeste strekningene. Ambisjonen er at motorveiene blir så gode at de tåler 130 km/t.

Dette skal blant annet finansieres ved at oljefondet gis anledning til å investere mer i veier, jernbane og annen infrastruktur. Det skal også bygges opp et fond på 100 milliarder kroner der avkastningen skal øremerkes samferdselsprosjekter. Det skal etableres et eget utbyggingsselskap for veiprosjekter og større veiprosjekter skal finansieres med såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS). Bompengefinansiering av nye veiprosjekter skal reduseres og bompenger kan også reduseres ved at nedbetalingstiden forlenges. Bruken av fotobokser som registrerer samtlige passeringer skal reduseres. Dette skal ikke innføres flere steder før ordningen er evaluert.

Stortinget skal fratas makt til å detaljstyre hvor utbyggingene skal komme. De skal heller vedta nasjonale planer, mål og rammer og så blir det opp til fagetatene å gjennomføre

NSB må finne seg i mer konkurranse om å drifte jernbanestrekningene, og de får ikke ønskene sine om full intercity-utbygging og ny oslotunnel oppfylt med en gang. Dette skal foreløpig bare planlegges. Regjeringen vil prioritere persontrafikken i og rundt de største byene. Frp?s taxisjåfører fikk også en hilsen hjem: «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag», står det i erklæringen.

Skole Vil gjennomføre et lærerløft. Vil innføre femårig masterutdanning for grunnskolelærere. Vil satse mer på etter- og videreutdanning, som skal bli «en rett og plikt» for lærerne. Særlig skal lærernes kompetanse i matematikk heves.

Øke lærlingtilskuddet. La den enkelte skole fastsette regler for bruk av religiøse plagg. La kommunene bestemme om de vil ha skolefruktordning og leksehjelp. Åpner for privatisering.

Arbeidsliv og sosialpolitikk Vil endre arbeidsmiljøloven når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak over tid. Vil utvide retten til midlertidige ansettelser. Vil videreføre dagens sykelønnsordning. Vil innføre nasjonale mål om økt bruk av gradert sykemelding og innføre veiledende normerte sykemeldingsperioder.

Kjøpe flere behandlingsplasser i private institusjoner for å styrke behandlingstilbudet for rusavhengige. Det skal komme en tiltakspakke for barn i fattige familier. Foreldrebetaling i barnehager og SFO skal differensieres mer.

Avkortingen av pensjon for gifte og samboende pensjonister reduseres til 10 prosent i løpet av perioden.

Asyl, innvandring og integrering Amnesti for asylbarn som har bodd mer enn tre år i landet etter søknad, og der opprinnelseslandet har returavtale med Norge.

Det skal opprettes to typer asylmottak: Et integreringsmottak for dem som venter på bostedskommune, og retursentre for personer med endelig avslag.

Vil begrense muligheten for omgjøringsbegjæringer og sørge for raskere retur av asylsøkere som ikke får opphold.

Stille strengere krav ved familiegjenforening: Heve underholdskravet og innføre en 24-årsgrense for familiegjenforening. Heve kravet om botid for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år. (Utrede en ordning med «kjærlighetsvisum»)

Forenkle reglene for arbeidsinnvandring av høykvalifiserte arbeidstakere. Styrke Schengens yttergrenser mot innvandring.

Koble gratis kjernetid i barnehage med krav om deltakelse i aktivitet eller norskopplæring. Gi språkopplæring til barn med svake norskferdigheter før skolestart. Sørge for raskere godkjenning av utdanning fra andre land. Prioritere kvoteflyktninger med største sjanse til vellykket integrering.

Politi, justis og beredskap Grunnbemanningen i politiet økes. Åpne for generell bevæpning i politidistrikter der politiet selv vil det. Utrede etablering av hurtigdomstoler for avgrensede områder. Heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere straffbare forhold. Loven mot sexkjøp skal evalueres. Gå mot religiøse klesplagg og symboler i statlig makt- og myndighetsutøvelse. Fjerne foreldelsesfrist for drap og seksuelle overgrep mot barn. Kommunene kan innføre tiggeforbud.

Det skal etablerers en nasjonalt beredskaps- og sikkerhetsenhet ved Statsministerens kontor.

Landbruk Landbruket står overfor store omveltninger. De direkte overføringene til landbruket skal ned, men dette vil delvis bli kompensert med skatteletter. Støtteordningene skal vris fra arealstøtte til produksjonsstøtte, og den norske bonden må vente seg å se mer importert mat i butikkhyllene.

Det vil bli lettere for hobbybønder å kjøpe seg et småbruk, for både konsesjonsloven, boplikten og delingsforbudet skal oppheves. Driveplikten skal vurderes.

Klima og miljø Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i kommende fireårsperiode, ei heller ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.

Den blå-blå regjeringen slår fast at klimapolitikken skal bygge på føre-var-prinsippet. Men det er forpliktende avtaler om internasjonale kutt og ny teknologi som skal sørge for utslippsreduksjonene — ikke ubehagelige restriksjoner på Ola og Karis livsførsel. Det loves skattefradrag for Enøk-tiltak i husholdningene og elbiler vil være fritatt for avgifter i hvert fall til 2017.

Erna og Siv sier at de vil legge til rette for at vi har et «lavutslippssamfunn» innen 2050. Den ambisiøse regnskogsatsingen skal videreføres med strengere kontroll med pengebruken i mottakerlandene.

Det skal sikres levedyktige bestander av ulv og andre rovdyr i henhold til rovdyrforliket.

MORNA, JENS: Siv Jensen kunne si «morna, Jens» på valgnatta. Nå inntar hun regjeringskontorene, kanskje som finansminister. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
MORNA, JENS: Siv Jensen kunne si «morna, Jens» på valgnatta. Nå inntar hun regjeringskontorene, kanskje som finansminister. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
I BLÅTT: Sundvolden hotell lå badet i blått lys da Erna Solberg - i blå jakke - kunne offentliggjøre regjeringsplattformen med Fremskrittspartiet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
I BLÅTT: Sundvolden hotell lå badet i blått lys da Erna Solberg - i blå jakke - kunne offentliggjøre regjeringsplattformen med Fremskrittspartiet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media