Slik blir det rødgrønne Norge

Nybakte og blivende fedre har særlig grunn til være tilfreds med de rødgrønnes regjeringserklæring. Småbarnsforeldre, ungdom og fagorganiserte er også blant vinnerne. Dette lover den nye regjeringen:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De rødgrønne vil utvide foreldrepermisjonen med fem uker, og alle de nye ukene skal forbeholdes far som dermed er sikret ti ukers permisjon. Småbarnsforeldre kan dessuten glede seg over at prisen på barnehageplasser skal ned til 2250 kroner fra nyttår og 1750 kroner fra 2007. Elever i videregående skole skal få gratis læremidler og fagforeningsmedlemmer får doblet skattefradraget for kontingent fra 1800 til 3600 kroner.


Dette er noen av godbitene i erklæringen som den rødgrønne regjeringen la fram på Soria Moria i går ettermiddag.

Dagbladet bringer her et utdrag av dokumentet som viser hvilken retning Norge vil gå i under den rødgrønne regjeringen.

Småbarn:

 Full barnehagedekning Innfører makspris på 2250 kroner per måned fra 1.januar 2006. Deretter 1750 kroner seinest ved utgangen av 2007. Lovfester rett til plass i barnehage når full barnehagedekning er nådd.  Kontantstøtten legges om tidligst i 2008 ved full barnehagedekning. Ut perioden beholdes kontantstøtten for ett- og toåringer. Utvider foreldrepermisjonen for far med fem uker.

Skole og forskning:

 Innfører frukt og grønt i skolen og forsøksordninger med skolemat.  Gratis leirskole.  Alle elever som har gjennomført 13 års skolegang skal få generell studiekompetanse.  Gratis læremidler for elever i videregående opplæring.  Øker borteboerstipendet. Enklere og raskere å få godkjent utdanning tatt i andre land. Hever forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på tre prosent av BNP.

Samferdsel:

Foto: Henning Lillegård
Foto: Henning Lillegård Vis mer

 Økt satsing på veier, både investering og vedlikehold. Satser mer på trafikksikkerhetstiltak, rassikring og gang- og sykkelveier. Gjør det lønnsomt å velge lavutslippsbiler.  Innfører ungdomskort for kollektivtransport som gir rett til 50 prosent rabatt for ungdom og studenter. Satser mer på jernbane. Sikrer at Posten Norge BA blir i 100 prosent statlig eie. Tilknytning til høyhastighetsnett i hele Norge innen utgangen av 2007.

Kommuneøkonomi:

 Gir kommunene 5,4 milliarder kroner mer i frie inntekter i 2006. Gjeninnfører geografisk differensiert arbeidsgiveravgift. Evaluerer utflyttinger av statlige virksomheter og vurdere om det kan flyttes ut flere.  Innfører særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker.

Energi:

 Jevner ut nettleien for strøm over hele landet. Etablere finansieringsordninger for fjernvarme og bioenergi.

Kultur:

 Alle barn skal ha et tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris. Utreder et kulturkort som kan gi ungdom og studenter gratis inngang eller redusert pris ved kulturarrangementer. Satser mer på norsk film . Øker pressestøtten.

Helse- og omsorg:

 Ingen lokalsykehus skal legges ned. Helseforetakene skal styres av et flertall av folkevalgte.  Øker antall årsverk i pleie- og omsorgstjenesten med 10 000 innen utgangen av 2009. Etablerer en garanti om rask behandling for rusmiddelavhengige under 23 år.

Diskriminering:

 Styrker vernet for gravide arbeidstakere. Innfører en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede. Styrker ordningen med omsorgslønn. Innfører kjønnsnøytral ekteskapslovgivning.

Justis:

 Gir politiet økt mulighet til å bruke DNA som bevis. Raskere straffesaksbehandling i domstolene.  Hever inntektsgrensene for fri rettshjelp.  Utvider bruken av samfunnsstraff særlig for yngre lovbrytere.  Bedrer erstatningsordningene for volds- og kriminalitetsofre. Lovfester krisesentertilbudet.  Gir voldtatte kvinner rett til bistandsadvokat uavhengig av om saken anmeldes.  Øker straffenivået for voldtekt og drap.

Innvandring:

 Legger fram forslag til ny utlendingslov.  Overfører omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet. Etablerer tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for alle 4- og 5-åringer i områder med mange minoritetsspråklige barn.

Arbeidsliv:

 Oppretter flere tiltaksplasser. Sikrer alle som har vært arbeidsledige i to år rett til arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak.

 Innfører en garanti til alle under 25 år som sikrer tilbud om arbeid, utdanning eller opplæring. Gjør forsøk med 6-timersdag.

Sosiale ordninger:

 Øker sosialhjelpssatsene.  Hever barnetilleggene.  Bedrer bostøtten, spesielt for barnefamilier.

Bolig:

 Setter i gang et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger.  Avvikler bruk av hospits. Bostedsløse får tilbud om varig bolig.

Miljø:

 Innfører strengere regler for bygging i 100-meterssonen fra innsjøer og vassdrag. Bevilger mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk.

Utenriks:  

Ikke søke medlemskap i EU. Definere nordområdene som Norges strategiske hovedinteresse.  Øke bistanden til 1 prosent av BNI og trappe opp innsatsen.  Gi betydelig bidrag til et nødhjelpsfond i FN-regi.  Trekke norske stabs- og opplæringsoffiserer ut av Irak.  Deltakelse i internasjonale operasjoner skal ha et klart FN-mandat.  Styrke norsk deltakelse i ISAF i Afghanistan.  Ikke fornye norsk deltakelse i Operation Enduring Freedom.

Skatter og avgifter: 

 Videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivået som gjaldt for 2004. Innfører skatt på aksjeutbytte. Dobler fradraget for fagforeningskontingent. Legge om bilavgiftene for å stimulere til bruk av miljøvennlige biler. Samboere som har bodd sammen mer enn to år skal ha samme rett til fritak for arveavgift som ektefeller. Øker fribeløpet for ungdom.

Industri og landbruk:

 Innfører en ny og forsterket ervervslov innenfor EØS-avtalens ramme.  Utreder og etablere et eget industrikraftmarked.  Sikrer utøvere i landbruket inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Sikrer et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet.  Vil ha et sterkt importvern for innenlandsk landbruksproduksjon.

Eierskap:

 Statlige eide selskaper skal gå foran i arbeidet for likestilling. Større åpenhet om lederlønninger i bedrifter hvor staten er stor eier. Sterkt offentlig eierskap til vannkraftressurser og petroleumsforekomster.  Opprettholder de statlige eierandelene i Telenor, Norsk Hydro og DnB NOR. Telenor skal forbli et norsk selskap. Statnett og Statskog skal ikke selges eller delprivatiseres. Statkraft skal beholdes som et heleid statlig selskap. Folketrygdfondets adgang til å investere i norsk næringsliv utvides.