Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Slik blir miljø- og klimapolitikken

Ingen oljeboring de neste fire åra og høyere utslippsmål.

 LA FRAM POLITIKKEN I DAG: Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen utenfor Soria Moria 2. Foto: SCANPIX.
LA FRAM POLITIKKEN I DAG: Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen utenfor Soria Moria 2. Foto: SCANPIX. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Den nye, rødgrønne regjeringsplattformen legges fram nå.

Klima og miljø utpekes som en av hovedsakene.

Regjeringen skriver at de ikke vil åpne for petroleumsaktivitet ved Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden, men at de vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010.

Dette betyr ikke at områdene ikke kan vedtas åpnet neste år, men at vedtaket utsettes til Forvaltningsplanen for Barentshavet, Lofoten og Vesterålen skal revideres i 2010. Det er som forventet, etter at miljøorganisasjonene ga SV «go» for å bli med på å utsette saken.

Her er miljø- og klimapolitikken, punkt for punkt:

KLIMA:
• De norske klimamålene skal, som Dagbladet skrev tidligere i dag, skjerpes fra 30 til 40 prosent utslippskutt innen 2020, hvis det kan bidra til å få til en internasjonal klimaavtale. Dette har også statsminister Jens Stoltenberg tidligere åpnet for før klimatoppmøtet i New York i år.

• Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre i-land påtar seg store forpliktelser, skal Norge forpliktelse seg til reduksjoner på 100 prosent innen 2030, det vil si, Norge skal bli karbonnøytralt.

• Statens forurensningstilsyn (SFT) skal, som Dagbladet skrev tidligere i dag, bli et eget klimadirektorat. Dermed blir nåværende SFT-direktør Ellen Hambro ny klimadirektør. Dette bekreftes i regjeringsdokumentet.

• Regjeringen vil arbeide for «en sterk og rettferdig klimaavtale», utvikle skogsatsingen og satse på ny teknologi. Bidra til å mobilisere midler til klimatilpasning i fattige land.

• Regjeringen vil arbeide videre med å tilpasse oljefondets investeringsstrategi til klimaproblemet. Det skal gjøres en grundig analyse av fondets sårbarhet overfor klimarisiko, og det skal vurderes endringer i porteføljen som kan redusere denne risikoen.

• Regjeringen vil utvikle miljø- og klimastrategiene for oljefondet videre i perioden og etablere et eget investeringsprogram for miljø. Det vurderes å «utvide rammene for miljøinvesteringsprogrammet ytterligere, etter hvert som en vinner erfaringer».

• De vil legge fram for Stortinget en vurdering av klimapolitikken og behov for endrede virkemidler, herunder de sektorvise klimahandlingsplanene. De vil få til en revisjon av nasjonale mål og virkemidler og gjøre en ny vurdering av hvordan Norges samlede innsats bør innrettes for å bidra best mulig til å redusere de globale utslipp avklimagasser

• De vil legge fram et klimagassbudsjett som vurderer konsekvensene for klimagassutslipp og som rapporterer om utslippsutviklingen og gjennomføringen av klimapolitikken

• Regjeringen vil lage en konkret handlingsplan for alle sektorer for hvordan det norske samfunnet må forberede seg på å leve med klimaendringer, i forbindelse med behandlingen av Tilpasningsutvalgets innstilling.

ROVDYR:
• Det kommer nye bestandsmål for ulv og bjørn og regjeringen vil invitere til et bredt forlik. Ulv som befinner seg på svenskegrensa vil bli regnet inn i norsk bestand og det vil bli lav terskel for å å skyte rovdyr som gjør skade eller som representerer et «skadepotensial».

• All forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig- og erfaringsbasertkunnskap, gjennom blant annet et nasjonalt overvåkingsprogram.

OLJE OG GASS:
• Kystvakten styrkes for å få flere kystvaktfartøy, økt seiling, samt å kunne medvirke i forbindelse med miljøkriser.

• Helhetlige rammer for petroleumsvirksomheten skal fastlegges i forvaltningsplanene for hvert enkelthavområde.

• Med sikte på «å sikre statens inntektsgrunnlag, sysselsettingen og en bærekraftig utvikling, og for å bidra til Europas energisikkerhet, vil regjeringen gjennomgå petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding».

• Nye petroleumsprosjekter skal gi regionale ringvirkninger ved at de bidrar tilnæringsutvikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt, særlig viktig er det å satse på kompetansearbeidsplasser lokalt. De skal vurdere ilandsføringsløsninger og industriell bruk av gass når dette er et alternativ.

• De skal videreføre en forutsigbar tildelingspolitikk for å bidra til et jevnt aktivitetsnivå innen olje og gass. Regjeringen vil sluttføre arbeidet med å vurdere hvordan TFO, forenklet tildeling av olje- og gasslisenser, fungerer.

• De vil bidra til petroleumsforskningen for å oppnå økt ressursutnyttelse og renere produksjon, bidra til mer effektiv leting på norsk sokkel og en mer effektiv oljevernberedskap

• Regjeringen vil bidra til «en god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskeriinteresser»

• De vil fortsette arbeidet med å legge til rette for økt bruk av gass i Norge, men hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer.

• De vil at Norge skal være et foregangsland for internasjonal aksept for karbonfangst- og lagring, men avvente bygging av fangstanlegget på Kårstø og utrede dette videre. Alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart. De vil fortsette arbeidet med å gjennomføre fullskala rensing av kraftvarmeverketpå Mongstad.

• De vil sikre fortsatt sterkt statlig eierskap til petroleumsressursene.

• De vil intensivere arbeidet med utslippsfri kraft. Med bakgrunn i tekniske, økonomiske og forsyningsmessige forhold skal kraft fra land/utslippsfri kraftvurderes ved nye oljg- og gassutbygginger og større utviklingsprosjekter,

NATURVERN:
• De vil bruke naturmangfoldloven aktivt for å redusere antall truede arter på gjeldende rødliste og sikre at de mest truede naturtyper får status somutvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

• Verne mer skog slik at naturmangfoldet ivaretas. Vern skal så langt sommulig baseres på frivillig vern. Styrke skjøtsel og forvaltning av verneområder. Styrke og etablere nye nasjonalparker og naturinformasjonssentre.

• Gjennomføre den marine verneplanen

• De vil innføre en naturindeks for Norge som skal kunne presentere naturtilstanden i norske kommuner

• De vil gjennomføre tiltak for å nå miljømålet om god økologisk tilstand i utvalgte vassdrag og kystområder innen 2015

• At de regionale vannforvaltningsplanene skal ha en økosystembasert tilnærming og omfatte miljøpåvirkninger og tiltak i vassdragene og kystområdene

• Styrke tiltakene for å beskytte villaksen og bekjempe biologisk forurensing blant annet gjennom kalking av vassdrag og bekjempelse av gyro

• Bevilge mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk, og sørge for at viktige eiendommer forblir i offentlig eie.

• Ta sikte på å legge fram en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen.

• De vil satse videre på skred- og flomforebygging

• De vil følge opp strategien om hvordan det skal tas sterkere hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn når forsterkninger i kraftnettet planlegges. Det vil si at sjøkabel kan bli aktuelt på strekninger som Sima-Samnanger og Ørskog - Sogndal.

GRØNN ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING:
• Regjeringen vil innføre felles grønt sertifikatmarked med Sverige fra 2012. Fremme forslag om overgangsordning i mellomtiden

• Opprettholde Enova som viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering.

• Følge opp Havenergistrategien

• Øke forskning og utvikling på fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring til totalt 600 millioner kroner innen 2010 i tråd med klimaforliket

• Legge til rette for at Statkraft videreutvikles som en motor innenfor fornybarenergi

• De vil bidra til utvikling og kommersialisering av hydrogen som energibærer

• De vil fortsette å styrke satsingen på fornybar energi og legge fram en opptrappingsplan for dette. Hovedvirkemidlene for å støtte utbygging av fornybar energi er Enova, et felles marked for grønne sertifikater med Sverige og EUs kvotemarked

• De vil arbeide for at EUs kvotemarked skal gjøres strammere, bedre lønnsomheten ved utbygging av fornybar energi.

• Regjeringen vil også bygge opp Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering til 30 milliarder kroner innen 2012

• De vil satse videre på utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler

• Lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk «vesentlig»i byggsektoren innen 2020

• De vil gjennomføre en husholdningsdugnad med informasjon om miljøvennlige energiløsninger i husholdningene

• De vil legge til rette for at norsk restavfall til forbrenning i hovedsak forbrennes iNorge

• Følge opp bioenergistrategien og sikre «målrettet og koordinert virkemiddelbruk» for økt utbygging av bioenergi.

FORBRUK OG AVFALL:
• Regjeringen vil sørge for bedre produktmerking slik at det er mulig for forbrukerne å gjøre miljøvennlig valg

• Utarbeide tiltak for å nå målet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifterinnen 2020

• Gjennomføre og videreutvikle handlingsplanen for opprydning i forurenset sjøbunn

• Styrke tilsyn og kontroll med behandlingsanlegg for farlig avfall og styrketilsynet for å avdekke ulovig import og eksport av farlig avfall

• Stimulere til materialgjenvinning ved å sørge for å gjøre det lønnsomt å sortere ut egnede fraksjoner for materialgjenvinning

• Kartlegge og sikre deponier av industrielt lavradioaktivt avfall

• Bidra aktivt til revisjon av Gøteborgprotokollen og EUs direktiv om nasjonale utslippstak for forurensninger til luft f

• Øke innsatsen for bekjempelse av miljøkriminalitet

• Styrke kunnskapen om miljø- og klimavennlig forbruk

Den nye regjeringsplattformen er lagt ut i sin helhet her.

SAMFERDSEL:
• Det er ingen konkrete løfter om lyntog i den nye regjeringserklæringen, men regjeringen vil legge fram et beslutningsgrunnlag om høyhastighetsbane med bygging som siktemål.

• Regjeringen vil øke andelen gassferjer

• Styrke satsingen på jernbanen gjennom en økt satsing på vedlikehold og nyinvesteringer i tråd med Nasjonal transportplan og gjennom et økt statlig kjøp av togtjenester

• Tilrettelegge for at mer gods kan flyttes fra veg til bane

• I de store byene vil regjeringen bidra til at det i større grad benyttes kollektivetransportmidler og sykkel til arbeidsreiser. Blant annet vil de doble midlene til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

• De vil satse på utbygging av sammenhengende sykkelnett i byområder og tettsteder og prioritere bygging av gang- og sykkelveger langs trafikkfarlige skoleveier.

• Legge til rette for å øke elev- og studentrabatten

• Støtte utbyggingen av ladesteder for elbiler

• Være pådriver internasjonalt for innføring av et sertifiseringssystem for biodrivstoff

• Sette bærekraftskrav til 2. generasjons biodrivstoff, og fortsatt bidra til at det kan produseres i Norge

• Innlemme norsk luftfart i EUs kvotehandelssystem og arbeide for at internasjonal luftfart skal omfattes av neste internasjonale klimaavtale

• De vil føre en svært restriktiv linje iomdisponeringen av dyrket jord

Dagbladet.no kommer med mer.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media
Kode24 - nettavis om utvikling og koding Elbil24.no -  nyheter om elbil KK.no - Mote, interiør, og tips Sol.no - De viktigste nyheter fra nettsider i Norge Vi.no - Quiz, kryssord og nyttig informasjon Dinside.no - teknologi, økonomi og tester Se og Hør - Kjendis og underholdning Lommelegen.no - helse, symptomer og behandling