ANERKJENT: Jusprofessor Hans Petter Graver er blant landets mest respekterte eksperter på forvaltningsrett. Her i sitt kontor ved Universitetet i Oslo. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
ANERKJENT: Jusprofessor Hans Petter Graver er blant landets mest respekterte eksperter på forvaltningsrett. Her i sitt kontor ved Universitetet i Oslo. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Ekspert på forvaltningsloven forklarer:

Slik er habilitetsreglene når kommuner ansetter

Kan underordnede ledere ansette direktørens datter? Hvor god kamerat må man være med direktøren for han blir inhabil? Jussekspert gir svarene.

Dagbladet har spurt professor Hans Petter Graver om å forklare reglene om habilitet ved ansettelser i offentlig sektor. Han ønsker ikke å gjøre vurderinger av konkrete enkelt-saker, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

- Det er ikke tvil om at det å bli ansatt i en stilling, må regnes som en «særlig fordel» i lovens forstand. Grunnen til at loven forbyr en offentlige tjenestemenn å ansette nærstående er for at man må kunne ha tillit til at det ikke tas utenforliggende forhold i ansettelsen, innleder Graver.

Flere familiære relasjoner utløser inhabilitet automatisk, for eksempel om saken tjenestemannen skal avgjøre, gjelder hans ektefelle, barn eller bror. Men også et vennskap kan gjøre en tjenestemann inhabil.

- For at inhabilitet skal inntreffe må det være snakk et nært og personlig vennskap. Er det bare bekjentskap så vil man ikke være inhabil. At man for eksempel kjenner en person fra samme bransje gjennom flere år, utløser ikke i seg selv inhabilitet.

Om Facebook-poster

Jusprofessoren mener at offentlige Facebook-poster kun kan vektlegges i mindre grad.

- Det å gratulere hverandre med dagen på Facebook er ikke i seg selv noe som indikerer inhabilitet. Man må inn i realitetene i saken, og her vil opplysninger fra de impliserte selv være viktig, sier Graver.

- Hva skal konkret til for at en relasjon gjør en tjenestemann inhabil?

- Det må en skjønnsmessig vurdering til for å kunne konkluderer i et slikt spørsmål, sier Graver. Han utdyper:

- Er man for eksempel gode tur-kamerater eller er man ofte hos hverandre i private settinger, som jevnlige besøk eller tilstedeværelse i familiære sammenkomster som bursdagsselskap, vil det trekke i retning av at man er inhabil. Men man må også se hen til størrelsen på slike selskap og hvor ofte man går i slike. Det er mindre problematisk å delta i et stort selskap hvor det er bredt invitert enn det vil være å gå jevnlig i mindre og mer private sammenkomster.

Skal lite til

Dersom inhabilitet først er påvist, enten som følge av slektskap eller et «særegent forhold», vil tjenestemannen også være inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse i saken. Dersom den som er inhabil i tillegg er leder, vil dennes underordnede også være inhabile til å fatte vedtak.

Underordnede kan likevel delta i saksforberedelsen, men dette krever i praksis aktsomhet fra både den inhabile lederen selv og den underordnede som skal forberede saken.

For i en merknad i Lovdata Pro, kan man lese at det skal relativt lite til før det regnes som at en inhabil leder har deltatt i saksforberedelsen:

«Ledere kan øve påvirkning ikke bare ved selv å utrede, men også gjennom sin tilstedeværelse og sine holdninger. En lojal og trenet underordnet vil fange opp dette uten at lederens konkrete engasjement er særlig påtakelig», påpekes det i merknaden, som er skrevet av professor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo.

Om å ansette direktørens barn

I lovteksten heter det at dersom den overordnede tjenestemann er inhabil, kan avgjørelsen i saken heller ikke treffes av «en direkte underordnet tjenestemann» i samme forvaltningsorgan.

Graver forklarer at begrepet «direkte underordnet» er myntet på organisasjonskart med flere beslutningslinjer.

- Har man for eksempel en administrerende direktør og tre underdirektører med hver sine områder, kan avgjørelsen i saken like fullt fattes av direktøren dersom en av underdirektørene er inhabile. Likeledes kan også avgjørelse fattes av en av underdirektørene som er sidestilte med underdirektøren som er inhabil.

- Hvordan stiller det seg om det er administrerende direktør i et kommunalt foretak som er inhabil?

- Da kan ingen ansatte i foretaket treffe avgjørelse i saken. Sagt på en annen måte - ingen kan ansette barna til administrerende direktør, uansett hvilken linje man er i. Den eneste som vil være habil til å fatte en slik avgjørelse, vil være styrelederen i foretaket, som overordnet av den administrerende direktøren i foretaket.