Slik rustes vei og jernbane opp i ditt fylke

Se oversikten over Nasjonal Transportplan.

TRAFIKKOFRE: Minnemarkeringen - Lys til ettertanke - ble i høst holdt på E18 i Stokke kommune der flere hundre lys ble tent langs veien. Tilstede var pårørende og representanter fra brannvesenet, utrykningspolitiet, helsepersonell og ambulansetjenesten. Foto: Heiko Junge/Scanpix
TRAFIKKOFRE: Minnemarkeringen - Lys til ettertanke - ble i høst holdt på E18 i Stokke kommune der flere hundre lys ble tent langs veien. Tilstede var pårørende og representanter fra brannvesenet, utrykningspolitiet, helsepersonell og ambulansetjenesten. Foto: Heiko Junge/Scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet.no): I Nasjonal transportplan (NTP) kommer det fram at regjeringen vil bruke 321,9 milliarder kroner til samferdselstiltak fram til 2019. I tillegg kommer 60 milliarder i bompenger.

Det legges opp til en samlet ramme på 2 milliarder kroner årlig, en økning på 1,3 milliarder kroner per år sammenliknet med Nasjonal transportplan 2006—2015, skriver regjeringen i en pressemelding.

- Vi skal sette i gang nærmere 40 nye store veiprosjekter allerede i første fireårsperiode. Sammen med en stor økning i mindre utbedringstiltak vil dette gi en helt annen standard på store deler av riksveinettet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Blant tiltakene regjeringen foreslår er dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden, samt opprustning av E6 fra nord til sør, E16 fra øst til vest og kyststamveien fra Stavanger til Trondheim.

Dette er noen av tiltakene som regjeringen vil sette i gang i de enkelte fylkene:


• Se alle detaljene for hvert enkelt fylke her.

Oslo
Mange av veiprosjektene i hovedstaden er allerede knyttet til tiltakspakken Oslopakke 3, og noen av disse prosjektene skal også støttes med statlige midler.

Samtidig sier Samferdselsdepartementet at det er aktuelt å prioritere statlige midler i perioden 2010-2019 til å videreutvikle området rundt Oslo sentralstasjon, hvor kapasiteten ved dagens bussterminal er sprengt. Samferdselsdepartementet legger også 

opp til statlig medfinansiering av en eventuell etablering av en ny bussterminal.


Til prosjektet Alnabru godsterminal er det foreløpig avsatt 1000 millioner kroner. Av dette skal 850 millioner kroner nyttes i perioden 2010-2013 og 150 millioner kroner i perioden 2014-2019, noe som skal føre til mer enn dobling av kapasiteten.

Østfold
I NTP 2006-2015 var det lagt opp til utbygging av E 18 gjennom fylket, men Samferdselsdepartementet vil legge opp til å gjøre dette mer sammenhengende. Gjennom et spleiselag der bilistene bidrar med bompengebetaling og tilsagn om økte statlige midler ble det mulig å starte utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Krosby — Knapstad i 2008, skriver regjeringen i pressemeldingen.

I tillegg foreslås statlige midler til gjenstående strekninger på E18 i Østfold. Utbygging av strekningen Melleby — Momarken forutsettes gjennomført i første fireårsperiode.

Som et ledd i arbeidet med å modernisere Østfoldbanen legges det opp til å bygge nytt dobbeltspor gjennom Moss på strekningen Sandbukta — Moss — Kleberget — Såstad. I perioden 2014-2019 legges det opp til å fortsette dobbeltsporutbyggingen ytterligere 6 kilometer sørover fra Kleberget til Såstad, slik at den 75 kilometer lange strekningen mellom Oslo og Haug får sammenhengende dobbeltspor.

Akershus
For perioden 2010-2013 foreslås det midler til å videreføre den delvis bompengefinansierte utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen i Hedmark. Det foreslås også at byggingen av E16 på strekningen Sandvika — Wøyen, som inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3, får statlige midler til å starte byggingen i perioden 2010-2013.

Pendlere fra Folloregionen til Oslo glede seg over regjeringens forslag om utbygging av nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski stasjon. Kostnadsanslaget for prosjektet er på 11,6 milliarder kroner. Tidligst antatt byggestart for dobbeltsporet vil være 2013, med mulig ferdigstillelse i 2018. Arbeidet med Ski stasjon kan settes i gang i 2011, står det i pressemeldingen.

Hedmark
Regjeringen mener det er viktig å trappe opp opprustingen av riksveg 3, både for å bedre trafikksikkerheten og for å bedre framkommeligheten. I perioden 2010-2019 legges det derfor opp til å investere i gjennomsnitt 149 millioner kroner i året på denne strekningen. Dette er en meget kraftig økning, sammenlignet med NTP 2006-2015.

Mellom Eidsvoll og Hamar startes prosjektet "Nytt dobbeltspor Langset — Kleverud — Steinsrud" opp i perioden 2010-2013.

Oppland
I fylket er det mange mindre veier som blir omtalt. Det legges blant annet opp til oppstart av prosjektet riksveg  Strynefjellstunnelene i perioden 2010 - 2013.

E 16 prioriterrs også i dette fylket. For utbedring av E16 Fagernes — Øye er det aktuelt å prioritere statlige midler i perioden 2014-2019. Prioriteringen forutsettes nærmere detaljert fram mot revisjon av Nasjonal transportplan, med vurdering av delvis bompengefinansiering av utbyggingen. For E16 på strekningene Øye — Borlaug prioriterer man anleggsstart i perioden 2010-2013.

Buskerud
Det er lagt til grunn at prosjektet riksveg 7 Sokna — Ørgenvika skal fullføre i perioden 2014-2010. Prosjektet omfatter bygging av om lag 17 kilometer ny tofelts veg mellom Sokna og Ørgenvika, medregnet to fjelltunneler.

I perioden 2014-2019 prioriteres statlige midler til å starte byggingen av E134 på strekningen Damåsen — Saggrenda — Kongsberg.  Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner og omfatter omlegging av E134 på en om lag 12 kilometer lang strekning, medregnet en tunnel på om lag 4,5 kilometer. Den nye vegen vil i hovedsak gå i en ny trasé utenom Kongsberg.

Det er også satt av penger til rastiltak i fylket.

Vestfold
I Vestfold er allerede utbedringen av sterkt trafikkerte E 18 i gang. Arbeidene på E18-strekningen Sky i Vestfold — Langangen forutsettes startet i løpet av 2009. Arbeidene på de gjenstående E18-strekningene Gulli Langangen og Bommestad Sky forutsettes å starte i løpet av perioden 2010-2019.

Prosjektet dobbeltspor Barkåker — Tønsberg på Vestfoldbanen er startet, og skal fullføres i første fireårsperiode. Etter Barkåker — Tønsberg prioriteres videre utbygging av Vestfoldbanen med 8,1 kilometer dobbeltspor mellom Holm og Holmestrand.


Telemark
Fjellovergangen over Haukelifjell, som delvis har dårlig standard med smal og svingete vei og store høydeforskjeller, kan bli prioritert.  Da vil det kunne bli midler til å starte bygging av nye tunneler på E13 over Haukelifjell og forbi Røldal i Hordaland. Bygging av nye tuneller vil dessuten føre til en vesentlig innkorting av dette viktige sambandet for nyttetrafikken mellom Østlandet og Sør-Vestlandet, skriver Samferdselsdepartementet.

Også i Telemark kan det bli bedre forhold på E 18. I perioden 2014-219 er det lagt opp til å prioritere statlige midler til oppstart for utbyggingen av E18 til firefelts veg videre vestover fra Langangen på strekningen Langangen — Dørdal. Dette er en strekning med trafikksikkerhets- og kapasitetsutfordringer. Prioriteringen av utbyggingen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Aust-Agder
I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til oppstart på utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Tvedestrand — Arendal i Aust-Agder.  Prioriteringen av prosjektet er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

I tiltakspakken som regjeringen la frem i januar, ble det bevilget midner til å starte utbedringen av rv 9 Tveit-Langeid, en strekning som inngår i den såkalte Setedalspakka. Det er gitt tilsagn om et lokalt bidrag på 100 millioner kroner i konsesjonskraftmidler til videre utbygging av riksveg 9 i Setesdal.

Vest-Agder
I perioden 2014-19 er det aktuelt å prioritere statlige midler til bygging av ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand. Aktuelt med midler til bygging av firefelts vei fra Kristiansand på strekningen Gartnerløkka-Hannevikdalen, men prioriteringen er avhengig av tilslutning til opplegg med delvis bompengefinansiering.

Rogaland
Utbygging til firefelts vei på E39 Stangeland-Sandved og ombygging av E39 Tjensvollkrysset i Stavanger kommune fullføres i perioden 2010-19.

I perioden 2014-19 er det aktuelt å prioritere statlige midler til E39 Rogsast, men først etter en nærmere kvalitetssikring og utvikling av prosjektet.

Legger opp til at arbeidet med prosjektet E39 Skibadalen i Egersund sluttføres i perioden.

Lagt opp til en ramme på 1310 millioner kroner som skal brukes til investeringstiltak på E134 Drammen - Haugesund for årene 2009-19. Trafikksikkerhetstiltak som bygging av av midtrekkverk eller bredt midtfelt på E134 på innfarten til Haugesund.

Hordaland
I 2010 skal ombyggingen av Nyborgkrysset på E39 i Bergen fullføres. Vedtas ombygging på E39-strekninga Vågsbotn - Hylkje.

Foreslås midler til utbygging av firefeltsvei Svegatjørn - Rådal, men forutsatt at Stortinget gir tilslutning til delvis bompengefinansiering. Prosjektet har en kostnadsramme på 3,8 milliarder.

Regjeringen gir ikke løfter, men sier det er aktuelt å prioritere statlige midler til:
• Bygging av ny firefelts tunnel på E39 Nyborg - Klauvaneset (avhengig av bompenger).
• Ny tunnel og opprusting av eksisterende vei på strekningen E39 Vikanes - Romarheim bro.
• Riksvei 555 Sotrasambandet vil bli omklassifisert til riksvei - avhengig av delvis bompengefinansiering.

I perioden 2010-13 blir rassikring av riksvei 13 fullført fra Bugjelet til Brimnes.

I perioden 2014-19 prioriteres statlige midler som bidrag til fullfinansiering av Vossepakka.

Prosjektet E16/riksvei 3 Vossepakka er ventet gjennomført i perioden 2010-13. Et samlet kostnadsoverslag på 1170 millioner.

Jernbaneprosjektet Bergen - Arna blir satt i gang i perioden 2010-13 og fullført i perioden 2014-19. Utbyggingen av dobbeltspor har en kostnadsoverslag på 1,5 milliarder.

Sogn og Fjordane
For perioden 2009-13 er det prioritert mindre rassikringstiltak på blant annet den rasfarlige E39-strekningen Loteberget. Planlagt mer omfattende tiltak i perioden 2014-19.

På E39 er det planlagt omfattende opprusting av strekningen Vadheim - Sande - Førde. Og Førde - Skei - Hornindal i 2009-13.

Fullfører den vedtatte ombyggingen av Torvund - Teigen. Og Kvivsvegen på fylkesgrensa.

Lagt opp til å bygge ny Loftesnes bru i Sogndal.

Møre og Romsdal
I perioden 2009-13 prioriteres statlige midler til bygging av ny bro over Tresfjorden. Avhengig av delvis bompengefinansiering.

I 2014-19 prioriterer de utbygging av E136 på strekningen Flatmark - Monge - Marstein. I tillegg prosjektet Breivika - Lerstad. Men disse er også avhengig av delvis bompengefinansiering.

Lagt til grunn en ramme på 620 millioner kroner til ulike tiltak på strekningen Dombås i Oppland - Ålesund. Skal prioritere bygging av gang- og sykkelveier, trafikksikringstiltak og mindre utbedringer.

I perioden 2014-19 er det aktuelt å videreføre utbedringen av E39 på strekningen Bettna - Kleteva - Hesteneset.

For E39-strekningen Ålesund - Trondheim er det lagt til grunn en ramme på 630 millioner kroner til ulike mindre investeringstiltak.

Sør-Trøndelag
I perioden 2009-13 fullføres utbyggingen av E39 på strekningen Renndalen - Staurset bro.

Oppstart for omlegging av E39 fra Høgkjølen til Harangen prioriteres.

I 2010-19 fullføres byggingen av E6 Nordre avlastingsvei og E6 Nidelv bro i Trondheim. E6 Nidelv bro - Grillstad fullføres.

Nord-Trøndelag
I perioden 2010-13 prioriteres omlegging av E6 på strekningen Harran - Nes bru med bygging av ny bru over Namsen i Grung kommune.

Nordland
For perioden 2010-19 legger regjeringen særlig vekt på å utbedre flaskehalser og målrettet innsats mot ulykkesstrekninger.

I 2010-13 legges det opp til å fullføre utbedringen av E6 i Nordland ved at det foreslås statlige midler til strekningen Brenna - Brattås - Lien i Grane kommune. Jobbes lokalt med delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E6 på Helgeland.

Lagt til grunn at utbyggingen av riksveg 80 ved Fauske videreføres ved at det blir tilslutning til den planlagte Vegpakke Salten Fase 2.

Prosjektet E6 Bru over Rombaken skal gjennomføres i løpet av årene 2010-13 dersom dette kan finansieres fullt ut ved bompenger.

For prosjektet E6 Narvik sentrum kan det være aktuelt med anleggstart i 2010-13 dersom dette kan finansieres fullt ut ved bompenger.

Det er lagt til grunn en ramme på i alt 1270 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Fauske - Nordkjosbotn. Av dette er 410 millioner satt av i første fireårsperiode.

Regjeringen foreslår å forsterke innsatsen på jernbanen for å utvikle Nordlandsbanen som en attraktiv godsbane. Forelås å gjennomføre kapasitetsøkende tiltak og vurdere stasjonstiltak som åpner for en videre utvikling av Salten-pendelen mellom Bodø og Fauske.

Vil vurdere utvikling av jernbaneforbindelser for godstransport i en større utredning av utvikling av transportsystemet i nordområdene.

Troms
Legges opp til at man i løpet av 2010-19 skal gjennomføre alle de tre viktigste utbyggingsprosjektene på E8 mellom Tromsø og grensa mot Finland.

Lagt til grunn en ramme på i alt 1270 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Fauske - Nordkjosbotn. Av dette er 410 millioner kroner satt av i første fireårsperiode.

Lagt til grunn en ramme på 780 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Nordkjosbotn - Kirkenes. Av dette er 300 millioner satt av i perioden 2010-19. Her skal trafikksikringstiltak prioriteres.

Vil vurdere utvikling av jernbaneforbindelser for godstransport i en større utredning av utvikling av transportsystemet i nordområdene.

Finnmark
Viderefører det igangsatte arbeidet med utbygging av E6 vest for Alta, med sikte på fullføring i 2014-19. Legges opp til å finansiere prosjektet i en egen budsjettpost for å sikre en mest mulig effektiv gjennomføring. Delvis bompengefinansiering av strekningen nærmest Alta.

Utbedre strekningen E105 som er eneste veiforbindelse mellom Norge og Russland.

Lagt til grunn en ramme på 780 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Nordkjosbotn - Kirkenes. 300 millioner kroner i perioden 2010-19.

Vil vurdere utvikling av jernbaneforbindelser for godstransport i en større utredning av utvikling av transportsystemet i nordområdene.

Satt i gang utredning for å vurdere utbedringer av Kirkenes Lufthavn, Høybuktmoen.

NTP 2010-19

• Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for årene 2010-2019 har en ramme på 321,9 milliarder kroner. Pengene skal tas over statsbudsjettet og brukes til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbanenett samt tiltak for bedring av havner og farleder for skipsfarten.

• Veiene vil i gjennomsnitt hvert år få 21,2 milliarder kroner, Jernbaneverket 9,2 milliarder og Kystverket 1 milliard. Rundt 60 milliarder kroner i bompenger vil komme i tillegg til de statlige rammene.

• Om lag 40 større veiprosjekt skal igangsettes de nærmeste fire årene. Blant storsatsingene er dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden samt opprustning av E6 fra nord til sør, E16 fra øst til vest og kyststamveien fra Stavanger til Trondheim. 10 milliarder kroner er satt av til rassikring i perioden.

• Ifølge regjeringen blir det 23 mil med ny firefeltsvei, 35 mil bredere riksvei og 50 mil med nye gang- og sykkelveier. Reisetiden skal reduseres med om lag en halv time på strekningene Oslo-Ålesund, Bergen-Ålesund, Bodø-Tromsø og Oslo-Trondheim. Mellom Stavanger og Trondheim skal reisetiden kuttes med én time, mens E16 mellom Bergen og Oslo skal sikres som vinteråpen stamvei.

Kilde: NTB

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer