VIL ENDRE BARNELOVEN: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker å likestille foreldre som omsorgspersoner.
Foto: Nina Hansen
VIL ENDRE BARNELOVEN: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker å likestille foreldre som omsorgspersoner. Foto: Nina HansenVis mer

Solveig Horne foreslår at barn skal bo både hos mor og far etter samlivsbrudd

- Vi advarer sterkt imot, sier barneombudet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) likestille foreldrene som omsorgspersoner, opplyser Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.

Statsråden vil endre barneloven «for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje», og har en rekke forslag som vil bli sendt ut på høring til sommeren.

Blant annet kommer Horne med to forslag når det gjelder hvor barn skal bo etter foreldrenes samlivsbrudd.

- Statsråden sender to forslag om delt bosted på høring. Det foretrukne alternativet er der delt bosted fremheves i loven ved at dette alternativet nevnes først som noe foreldrene kan avtale. Statsråden ønsker også å sende forslag på høring der delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet, opplyser departementet.
 
Barneombudet svært kritisk Barneombud Anne Lindboe advarer på det sterkeste mot statsrådens forslag om å endre loven slik at lovens nye utgangspunkt kan innebære at barn skal bo halvparten av tida hos hver av foreldrene etter et samlivsbrudd.

- Forslaget om delt bosted som fast utgangspunkt bærer preg av å ha voksen-perspektiv, og ikke være til barnas beste. Jeg vil advare sterkt imot å gjøre såkalt delt fast bosted som utgangspunkt for loven. Utngangspunktet må være barnets beste, ikke likestilling mellom foreldrene. Fokus bør være på det enkelte barn og hva som er best for dette barnet, sier Lindboe til Dagbladet.

Barneombudet har ikke problemer med at mange i dag velger delt bosted og er fornøyde med det, men hun trekker fram at det ikke finnes forskningsbelegg for at å bo 50-50 hos mor og far alltid er det beste for barnet.

- Tvert i mot, så tyder en del forskning på at delt fast bosted er ugunstig for barn under tre år, sier Anne Lindboe.

Hun påpeker at Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) også har advart mot dette.

- Jeg er redd for at dette innebærer at man glemmer å gjøre individuelle vurderinger. At barnas behov kommer i annen rekke og ikke blir hørt.

- Kan skape økt uro Barneombudet er også redd for at en 50-50-løsning kan skape økt uro for barna.

- Delt fast bosted fordrer et godt samarbeid mellom foreldrene. Dersom foreldrene samarbeider dårlig, vil konfliktnivået øke. Det er slett ikke bra for barna. sier Lindboe.

Barneombudet tror en bedre vei å gå er å styrke familievernet, og gi foredlre bedre hjelp og oppfølging etter et samlivsbrudd.

- Vi ønsker gode, individuelle løsninger hvor barna også er gitt en stemme og blir hørt, sier Anne Lindboe.

- Familiene er forskjellige og har ulike behov, hvor barnas beste alltid skal ha størst vekt og hvor barnas rettigheter skal ivaretas. Foreldrene er likeverdige, og likestilte for barnet. Når foreldre oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, vil det senke konfliktnivået til barnas beste, sier Horne i en pressemelding.

- Felles foreldreansvar Solveig Horne har flere forslag til endringer i barneloven.

Departementet trekker fram at foreldre som er gift eller samboende når barnet blir født i dag har felles foreldreansvar både under samlivet og etter et eventuelt brudd.

Hvis foreldrene ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Det er i dag bare et mindretall av foreldrene som ikke bodde sammen som har felles foreldreansvar.
 
Solveig Horne foreslår nå felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født.
 
Når det gjelder flytting med barnet er det i dag slik at det er bostedsforelderen som har det avgjørende ordet hvis foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte innenlands.

I dag kan en bostedsforelder flytte med barnet til en annen kant av landet uten samtykke fra den andre forelderen, selv om flyttingen vil hindre en løpende samværsordning.
 
Statsråden sender to forslag om flytting med barn på høring. Ett forslag der dagens ordning forsterkes ved at det innføres meklingsplikt ved uenighet. Det andre forslaget er at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet.

- Statsråden mener at det å bestemme om barnet skal flytte er en så viktig avgjørelse at den bør tas av foreldrene i fellesskap. Spesielt når flytting fører til vesentlige endringer av samværsordningen, opplyser departementet.
 
Samværssabotasje Horne ønsker å gjøre det vanskeligere å sabotere samvær. Enkelte samværsforeldre opplever at dagens ordning med tvangsbot ikke fungerer godt nok og at det å hindre samvær ikke får konsekvenser for bostedsforelderen.
 
Statsråden foreslår å styrke tvangsbot som virkemiddel og at reglene skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige. Statsråden foreslår videre at Statens innkrevingssentral overtar ansvaret for innkrevingen av tvangsbøter etter barneloven.

For å styrke mulighetene for mekling i saker om tvangsfullbyrdelse, foreslår statsråden å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene til frivillig oppfyllelse av samværet.
 
- Statsråden ønsker å få innspill gjennom høringen om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som nytt sanksjonsmiddel, opplyser departementet.

KRITISK: Barneombud Anne Lindboe. Foto: Lars Eivind Bones
KRITISK: Barneombud Anne Lindboe. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer