<b>77 PROSENT AV DE YNGSTE:</b> Et annet mønster som har vært noenlunde likt over flere år, er at de yngste deltakerne i større grad enn de eldste går over til utdanning eller arbeid. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
77 PROSENT AV DE YNGSTE: Et annet mønster som har vært noenlunde likt over flere år, er at de yngste deltakerne i større grad enn de eldste går over til utdanning eller arbeid. Foto: Audun Braastad / NTB scanpixVis mer

SSB: Økning i andelen innvandrere i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015 var i jobb eller utdanning ett år etter endt program.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var 45 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2015, sysselsatt ett år senere. Av disse var 13 prosent sysselsatt i kombinasjon med utdanning.S

16 prosent av deltakerne var kun under utdanning etter endt program.

Til sammen utgjorde dette 61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2015.

Til sammenligning var 58 prosent av deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014 i arbeid og/eller utdanning ett år senere.

Flere menn enn kvinner i arbeid

Mannlige deltakere er i større grad i arbeid enn kvinner. 71 prosent av mennene, og 49 prosent av kvinnene som deltok i introduksjonsprogrammet i 2015, var i arbeid og/eller utdanning ett år senere.

Fra og med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent av deltakerne skal være i arbeid eller under utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram.

10 prosent av mennene og 13 prosent av kvinnene var registrert ledige eller på tiltak. Andel med annen eller ukjent status er langt større blant kvinner (38 prosent) enn blant menn (20 prosent).

Blant kvinner i denne kategorien er det i hovedsak mottakere av sosialhjelp, samt de med såkalt «ukjent status» som dominerer med henholdsvis 12 og 13 prosent.

Tre av fire under 25 år er i arbeid eller utdanning

Et annet mønster som har vært noenlunde likt over flere år, er at de yngste deltakerne i større grad enn de eldste går over til utdanning eller arbeid. I 2016 hadde de yngste aldersgruppene størst andel i arbeid eller utdanning året etter endt introduksjonsprogram. 77 prosent av dem i alderen 2024 år var i arbeid eller utdanning. Det er godt over målsettingen på over 70 prosent.

Ser vi på menn og kvinner i denne aldersgruppen hver for seg, er det 84 prosent av mennene som er i jobb eller under utdanning, og 68 prosent av kvinnene. Andelen i jobb eller utdanning blant kvinnene under 25 år er altså nært opp til målsetningen.

Størst kjønnsforskjell blant unge voksne

Blant mennene er det godt over 70 prosent som er i arbeid eller utdanning i alle aldersgruppene opp til 40 år. Blant dem over 45 år er kun halvparten i jobb eller utdanning.

Blant kvinnene derimot, er andelen 50 prosent eller lavere blant dem over 25 år. En mulig årsak er at mange av deltakerne i introduksjonsordningen er i en periode av livet der de får barn eller er hjemmeværende med små barn.

Forskjellene mellom kjønnene er desidert størst blant unge voksne fra 25 til 39 år. I den gruppen er andelen i arbeid og/eller utdanning mellom 20-30 prosentpoeng lavere blant kvinnene enn mennene.