Statsbudsjettet kort oppsummert

Økt NRK-lisens, dyrere tobakk og alkohol, og høyere avgift på drivstoff. For første gang blir den totale mengden skatter og avgifter over 1000 milliarder kroner. Slik vil du merke det nye statsbudsjettet.

Se hvilke endringer som påvirker deg i statsbudsjettet.

For deg som er...

Bilist

Bilavgiftene holdes i ro

Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene i neste års budsjett. Endringen i måten bilavgiftene beregnes, vil tidligst skje i 2020.

Dyrere drivstoff

Mens bilavgiftene blir stående på stedet hvil, foreslås det å øke avgiftene på drivstoff. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel skal opp 1,6 prosent.

Boligeier

Tvinger eiendomsskatten ned

Regjeringen foreslår å senke taket for hvor mye eiendomsskatt kommunene kan kreve fra 7 til 5 promille av eiendommens verdi, skriver VG. Regelendringen skal ikke tre i kraft før i 2020. Det foreslår samtidig at skattegrunnlaget ikke skal overstige 70 prosent av eiendommens verdi.

Lavere strømregning

Dagbladet skrev i helga at Frp-ere krever kutt i strømprisen. Ifølge Nettavisen vil regjeringen kutte el-avgiften med 650 millioner kroner. Det vil i så fall bli første gang på 16 år at el-avgiften senkes.

Kutter skatt på fritidseiendom

I likhet med for fast bolig, vil regjeringen kutte eiendomsskatten på fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020.

Livsnyter

Økt lisensavgift

Etter det NRK erfarer foreslår regjeringen å øke NRK-lisensen med 61 kroner neste år. Det betyr en økning på 2,3 prosent.

Les mer om lisensøkningen her →

Dyrere snus og røyk

I statsbudsjettet blir det foreslått at avgiftene på snus og skråtobakk skal økes ytterligere. Økningen settes til 1,9 prosent, mens røyketobakk og sigaretter skal få en avgiftsøkning på 1,5 prosent.

Les mer om avgiftshoppet på tobakk her →

Alkoholavgiften økes

Avgiftene på brennevin, vin og øl blir i likhet med tobakk foreslått økt. Mens avgiften foreslås økt med 1,5 prosent for brennevin, blir vin og øl økt med 1,4 prosent.

Her kan du lese mer om økningen på alkoholavgiften →

Dyrere reise utenfor Europa

Regjeringen går inn for å redusere flypassasjeravgiften på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men å øke den til 200 kroner på reiser utenfor Europa. Avgiften ble først innført i 2016.

Mer til de kongelige

Regjeringen vil øke bevilgning til kongehuset med 85 millioner. Dermed tildeles det 433 millioner kroner, opp fra 357 millioner kroner.

Lover kulturmilliarder

Kulturbudsjettet øker med 4,5 prosent og blir på nærmere 15 milliarder kroner neste år, foreslår regjeringen. Det er en økning på 640 millioner fra inneværende år.

Skattbar

Beholder 350 kroners-grensa

Fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes i statsbudsjettet, ifølge NRK.

Beholder 350 kroners-grensa →

Hundrelapper i skattelette

Regjeringen har beregnet at folk med inntekt mellom 250.000 og 500.000 i snitt vil betale 300 kroner mindre skatt med deres forslag.

Lar formueskatten stå

Regjeringen kommer ikke til å røre prosentsatsen i formuesskatten, men vil øke bunnfradraget noe. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler kuttes fra 80 til 75 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Til sammen vil forslaget koste staten 690 millioner kroner.

Lønnsmottaker

Skatteregler for tips

Regjeringen vil at tips til ansatte fra neste år skal innrapporteres til skattemyndighetene på lik linje med ordinær lønn. De vil også måtte foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips på samme måte som for ordinær lønn. Tips er skattepliktig etter dagens regler også, men regjeringen mener denne praksisen ikke følges fordi arbeidsgiverne ikke har plikt til å innrapportere tipsen de ansatte mottar.

Familie

Beholder barnetrygden

Barnetrygden videreføres på samme nivå som i dag. Det betyr at utbetalingene holdes på 970 kroner per måned.

Kutter allergistøtte

Bare personer med cøliaki skal heretter få støtte til glutenfritt kosthold, foreslår regjeringen, som også kutter støtten til disse med nærmere 70 prosent. Grunnstønaden til personer med cøliaki kuttes også kraftig, fra 23 988 kroner til 8232 kroner.

Slik blir kuttet i allergistøtten →

Dyrere barnehage

Maksprisen i barnehagen økes til 2990 kroner fra 1. januar og til 3040 fra 1. august. I år er maksprisen 2910 kroner.

Elev

Flere og bedre lærere

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å gi 1,6 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og 1,5 milliarder til økt lærertetthet.

Mer mot mobbing

Regjeringen bevilger 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenliknet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.

Ny folkehøyskole

Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.

Flere spesialistlærere

Regjeringen setter av 6 millioner til rundt 600 nye stillinger som spesialistlærer.

Ekstrauke med støtte

Studiestøtten utvides med en uke til 10 måneder og tre uker, en opptrapping mot målet om 11 måneders støtte. Samtidig strammes reglene for å få omgjort lån til stipend. Regjeringen foreslår at studentene må fullføre en grad før de får omgjort de siste 15 prosentene av lånet.

Miljøbevisst

Plasten skal vekk

Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.

Økt kollektiv- og sykkelsatsing

Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent, melder Aftenposten. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder i 2019. I tillegg settes det av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.

Mer til jernbane

Regjeringen har satt av 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett.

Nav-bruker

Tilrettelagte arbeidsplasser

22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede, skriver avisa Dagen.

Næringsdrivende

Bedre pensjonsvilkår

Regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.

Skroter sukkeravgiften

I fjorårets budsjettforhandlinger ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med over 40 prosent. Nå blir avgiften på sjokolade og sukkervarer redusert igjen, til 20,82 kroner per kilo. Avgiften for brus og saft vil derimot ikke reduseres.

Slik reagerer Hval sjokoladefabrikk på nyheten: - Som lille julaften på forskudd →

Pasient

Mer til eldrereform

Regjeringen setter av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Nasjonalt senter

Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud». Ombudet skal bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.

Flere sykehjemsplasser

2,6 milliarder kroner skal brukes på flere og bedre sykehjemsplasser neste år. Halvparten av pengene skal gå til nybygg, foreslår regjeringen.

Høyere frikortgrense

Egenandelstaket for helsetjeneste settes opp. Det betyr at du må betale 2.345 kroner (87 kroner mer enn i år) før du får frikort for for eksempel lege, psykolog, røntgenundersøkelser og medisiner.

Internasjonal

Mer til utdanning

Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.

Økt voksenopplæring

Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere.

Beredt

Kraftig økning for Sjøforsvaret

Sjøforsvaret blir bevilget 4,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2019. Det er en økning på 295 millioner kroner sammenlignet med 2018, skriver Nettavisen.

Mer til Heimevernet, Forsvaret og politi

Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet.

Millioner til flytting

Det settes av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes.

Mer til gjengbekjempelse

Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse

Økte politiressurser

180 nye politifolk er målet, da det i statsbudsjettet bevilges 50 millioner kroner til økte politiressurser.

Forsker

Teknologi, omstilling og kvalitet

Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på forskning innen de tre satsingsområdene teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning.