FRIFINNELSESDOM:  Nedre Telemark tingrett, med tilhold i Tinghuset i Skien, kom til en annen konklusjon enn politi og påtalemyndighet i vurderingen av foreldrenes rolle i omsorgen for den unge sønnen. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix.
FRIFINNELSESDOM: Nedre Telemark tingrett, med tilhold i Tinghuset i Skien, kom til en annen konklusjon enn politi og påtalemyndighet i vurderingen av foreldrenes rolle i omsorgen for den unge sønnen. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix.Vis mer

Stolte på guttens fantasi: Øl, røyk, våpen, knivstikking

Politi og påtalemyndighet: To års fengsel. Tingretten: Foreldrene ikke skyldige.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Politi og påtalemyndighet mente at far burde straffes med to års ubetinget fengsel for omsorgssvikt, grov mishandling og drapstrusler mot sin egen sønn.

Mor burde sitte halvannet år i fengsel for omsorgssvikt og for å ha unnlatt å varsle barnevern eller politi for å stoppe mannens mishandling av sønnen, som har vært i beredskapshjem og fosterhjem i to års tid.

Nedre Telemark tingrett har blankt frifunnet det etnisk norske ekteparet i 40-årene, og nå har Sør-Øst politidistrikt og Vestfold og Telemark statsadvokatembeter bestemt seg for ikke å anke til lagmannsrett. Altså akseptere frifinnelsesdommen som den er.

Det hele startet med at en barnehage sendte en bekymringsmelding til barnevernet bare fire dager etter at gutten hadde begynt i barnehagen. Det var før han hadde fylt fire år.

De barnehageansatte var bekymret for guttens dårlige hygiene og tannhelse, at han bannet mye, at han hadde et meget variabelt humør og at han kunne være voldelig mot andre barn.

Varetekt
Barnevernet satte fagfolk på saken, og varslet rutinemessig politiet til å undersøke om det hadde skjedd noe straffbart.

Under politiets etterforskning satt foreldrene 16 dager hver i varetektsfengsel for at de ikke skulle kunne påvirke guttens og andre vitners forklaring.

Tingretten skriver at bevisføringen «ikke har vært spesielt utførlig sett på bakgrunn av de krav som stilles til bevis i en straffesak».

Bevisene er i det alt vesentlige bygd på guttens egen forklaring i dommeravhør da han var seks og et halvt år gammel.

- Slik retten ser det knytter det seg stor tvil til at opplysningene om mishandling fra farens side kan være korrekte, heter det i den nå rettskraftige dommen.

- Fantasi
Retten bringer flere eksempler i tiltalebeslutningen, som den oppfatter som «utslag av guttens fantasi».

Gutten har blant annet forklart at faren skal ha skutt etter han med skytevåpen, slått han med gitar og truet han til å drikke «betydelige mengder øl og å røyke».

- Det er ikke funnet våpen eller gitar hos de tiltalte, og det er ikke ført bevis for at de tiltalte på noe tidspunkt har vært i besittelse av våpen, heter det i dommen.

Gutten har også forklart at han og moren ble banket av faren slik at begge måtte til sykehus.

- Det er ikke framlagt noen legejournal eller opplysninger fra annen art fra sykehus eller andre institusjoner som bekrefter guttens forklaring, står det i dommen.

Fant ingenting
Det er heller ikke funnet fysiske tegn som støtter påstand om at faren har brukt kniv mot guttens hals. En legeundersøkelse av gutten påviste et 14 centimeter langt og smalt blåmerke like overfor navlen, men det er ikke bevist at det stammer fra risping med kniv.

Under rettssaken kom det også fram at faren flere ganger skulle ha lagt en stor stein over sønnen. Ifølge gutten skulle steinen være større enn en politikvinne.

- Retten har fått klart inntrykk av at gutten har vært et meget utfordrende barn å forhold seg til. Etter rettens syn har tiltalte ut fra sine forutsetninger tatt seg av sønnen så godt de har vært i stand til, og at de har ønsket det beste for gutten. Det anses derfor ikke bevist utover rimelig tvil at en eller begge de tiltalte med viten og vilje har mishandlet sønnen ved bevisst å unnlate å gi ham forsvarlig omsorg, heter det i dommen.

- Annerledes i retten
Det er statsadvokaten som har tatt den endelige beslutningen om ikke å anke dommen - i samsvar med innstilling fra politiet ved påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Ingrid Øygarden i Sør-Øst politidistrikt.

Slik forklarer hun hvorfor politiet ikke vil forfølge saken videre til tross for å ha tapt i retten:

- Etter den første rettsrunden finner vi det ikke overveiende sannsynlig at en ny rett vil komme til et annet resultat. I denne saken framsto bevissituasjonen, særlig vitneforklaringer, noe annerledes ved framleggelse for retten enn da tiltalespørsmålet ble vurdert. Det er for så vidt ikke uvanlig at bevisbildet kan endre seg noe underveis i i en straffesak, sier Øygarden til Dagbladet.

- Barns forklaring ofte avgjørende
Politiadvokat Jon H. Borgen var aktor i tingretten, mens det var kollega Øygarden som hadde forberedt saken fra politijuristenes side.

- Oppfatter du dommen som kritikk av politiets arbeid ?

- Nei, ikke som kritikk. Vurderingen av troverdigheten av barnets forklaring vil ofte være avgjørende i familievoldsaker da en ofte ikke har andre avgjørende bevis. Påtalemyndigheten tar til etterretning at retten er av den oppfatning at bevisene ikke var tilstrekkelige for domfellelse, og at vurderingen var noe annerledes enn påtalemyndighetens vurdering.

- Er det ikke slik at politi og påtalemyndighet skal være overbevist om en domfellelse før det blir tatt ut tiltalte ?

- Det er slik at en skal være overbevist om at bevisene er tilstrekkelige for domfellelse. I denne saken har påtalemyndigheten merket seg at retten har vurdert de samlede bevisene noe annerledes, sier politiadvokat Ingrid Øygarden til Dagbladet.

Kompensasjon for varetekt
Advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit i Advokatfirmaet Lippestad var fars forsvarer i rettssaken. Advokat Bjørn Nærum i Advokatene Skien representerte mor.

Skei Kostveit kommenterer dommen og situasjonen etterpå for begge de frifunnede foreldrene:

- Både mor og far har benektet straffskyld for vold mot sønnen, og de er fornøyd med å ha blitt trodd. De vurderer å søke kompensasjon for varetektsfengslingen etter den ordinære erstatningsordningen.

Samvær
- Hva med forholdet til sønnen og til barnevernet ?

- Samvær med gutten er gjennomført etter de retningslinjene som Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har fastsatt. I lys av den rettskraftige frifinnelsesdommen, vil jeg ha en dialog med foreldrene om vi eventuelt skal vurdere Fylkesnemndas vedtak videre, sier Skei Kostveit til Dagbladet.

Advokat Heidi Ysen i Advokatene Sigmond & Ysen har vært guttens bistandsadvokat i rettsprosessen.

- Jeg forholder meg til rettens vurdering, og har ingen kommentarer utover det, sier Ysen til Dagbladet.