Store verdier i olje og gass

«De lettest tilgjengelige olje- og gassressursene er allerede utvunnet, og det blir stadig mer utfordrende å utvinne de mindre tilgjengelige ressursene.»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I morgen legger Regjeringen fram stortingsmeldingen om olje- og gassvirksomheten. Den handler mye om hvordan vi kan utnytte de enorme rikdommene knyttet til olje- og gassforekomstene på norsk kontinentalsokkel. I dag er problemstillinger knyttet til hvordan vi kan øke verdiskapingen fra den norske petroleumsvirksomheten så å si fraværende i samfunnsdebatten.

Norge har i dag et potensial for å kunne opprettholde oljeproduksjon i minst 50 år og gassproduksjon i over 100 år. Petroleumssektoren er allerede av stor betydning for landet vårt. Den utgjør nå en tredel av statens inntekter og har i stor grad bidratt til utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Petroleumsfondet er på drøye 625 milliarder kroner. Det er likevel slik at de største verdiene er knyttet til de gjenværende olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel.

Inntekter

De gjenværende ressursene kan gi betydelige inntekter for samfunnet i framtiden. Men det betinger en videre teknologisk utvikling slik at ressursene kan forvaltes på en effektiv og bærekraftig måte. Forholdet til miljøet, fiskeriene og andre brukere av havområdene er av stor betydning for den langsiktige utviklingen av virksomheten. Mer enn 30 års erfaring med petroleumsvirksomheten har vist at den kan drives innenfor forsvarlige miljørammer. Samarbeid mellom de forskjellige fagmyndigheter og olje- og gassindustrien har også vist at virksomheten kan skje i sameksistens med andre næringer og hensyn. Regjeringen vil føre en offensiv miljø- og ressurspolitikk basert på målet om en bærekraftig petroleumsvirksomhet og sameksistens mellom petroleumssektoren, andre næringer og miljøet.

Høsting

Virksomheten på norsk sokkel har fram til i dag vært dominert av investeringer knyttet til de store olje- og gassfeltene, oppbygging av gasstransportsystemene og kompetanseoppbygging i norsk industri. Vi høster nå av disse investeringene og vil fortsette å gjøre det i flere tiår framover.

For å produsere nye ressurser og forlenge produksjonen fra eksisterende felt, er det imidlertid nødvendig med nye store investeringer. Regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling, med ny leting og realisering av lønnsomme prosjekter. En slik utvikling av petroleumsaktiviteten kan gi økte inntekter i perioden fram til år 2050 på i overkant av 2000 milliarder kroner, målt i dagens kroneverdi. Dette understreker viktigheten av en aktiv ressursforvaltning slik at verdiene sikres og realiseres for framtidige generasjoner.

Utfordringer

Det er svært krevende å nå de langsiktige utviklingsmålene. De lettest tilgjengelige olje- og gassressursene er allerede utvunnet, og det blir stadig mer utfordrende å utvinne de mindre tilgjengelige ressursene. Dette er først og fremst en oppgave for olje- og gassindustrien. Men ressursene vil ikke bli fullt ut realisert uten at det føres en offensiv politikk på området. I stortingsmeldingen som jeg legger fram i morgen, understrekes det betydelige verdipotensialet som knytter seg til utnyttingen av ressursene på norsk sokkel. Samtidig pekes det på de store utfordringene som må løses for å realisere disse verdiene.

Utvikling og anvendelse av ny teknologi og nye organisatoriske løsninger er en avgjørende forutsetning for å nå målene om en langsiktig utvikling. Olje- og gassvirksomheten er høyteknologisk virksomhet med et stort behov for godt kvalifisert arbeidskraft. Det er svært viktig for utviklingen på norsk kontinentalsokkel at sektoren er attraktiv og evner å trekke til seg denne arbeidskraften.

Framtiden til den norske olje- og gassnæringen er også avhengig av at den lykkes internasjonalt. Internasjonalisering er avgjørende for bedriftenes langsiktige konkurranseevne og vekst. Den fremmer læring, innovasjon og utvikling som også kommer norsk sokkel til gode. Det gir utviklingsmuligheter og får dermed direkte virkninger på norsk økonomi i form av inntekter og aktivitet.