Støtten til studier i utlandet raseres

Stortingsmeldingen om høyere utdanning svekker støtteordningene til studier i utlandet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi ser nå en gradvis og systematisk rasering av tilbudet til norske studenter i utlandet. Antallet støtteberettigede fag ble redusert i fjor. I behandlingen av stortingsmeldingen om høyere utdanning ønsker Regjeringen å minske støtten til utenlandsstudentene. Samtidig kommer det press fra både politikere og utdanningsinstitusjoner om å redusere den statlige støtten til skolepenger.

Stortinget behandler nå St.meld. nr. 27 (2000- 2001) - om høyere utdanning. Dessverre ser vi at de norske utdanningsinstitusjonene går i spissen for nye kuttforslag. I kampen om offentlige budsjettkroner ønsker universitets- og høgskolemiljøet å hente 40 millioner fra posten som har vært avsatt til studietilbud i utlandet.

I faktabladet som var vedlagt meldingen, kan det leses at departementet legger opp til å endre ordningene med støtte til skolepenger (såkalt gebyrstipend); «for å se om det er mulig å omfordele noen av midlene til å styrke norske universiteters og høgskolers internasjonaliseringsstrategier». Dette synes de norske utdanningsinstitusjonene er interessant, og går derfor til Stortinget med forslag om å ta 10 prosent av pengene som går til dekning av norske studenters skolepenger. Dette skal finansiere høgskolenes og universitetenes egne utvekslingsordninger. Dette foreslås selv om 12 prosent av disse midlene allerede i dag går til studenter som utveksles fra norske institusjoner.

Fylle plassene

Ifølge Universitetet i Oslo står halvparten av plassene i det europeiske utvekslingsprogrammet Sokrates ubenyttet. Hvorfor skal utdanningsinstitusjonene få mer midler når de ikke klarer å fylle de plassene de allerede har? Kan det være slik at disse utvekslingstilbudene ikke interesserer studentene?

Budsjettposten som går til å dekke skolepenger i utlandet har vært utsatt for angrep før. Senest i høst foreslo Regjeringen i statsbudsjett å frata nesten 25 prosent av søkerne til utlandet støtten. Hele seks fagretninger ble foreslått strøket fra listen over støtteberettigede fag, men etter budsjettforliket ble kun samfunnsøkonomi, fysioterapi og mediefag tatt ut. Det betydde 500 færre studieplasser i utlandet, og en innskrenking av de unges valgmuligheter.

Kostnadsnorm

Også utdanningsstøtten er utsatt for press. I dag er kostnadsnormen justert etter OECD-indeksen. Det betyr at studenter i høykostnadsland får noe mer i støtte enn studenter i Norge, mens studenter i lavkostnadsland får mindre. Stortingsmeldingen foreslår å fjerne denne mekanismen, som fanger opp forskjeller i bo- og levekostnader rundt om i verden. I stedet vil Regjeringen gi alle studentene en lik sum, noe som vil redusere utbetalingene av studiestøtte til studenter som studerer i høykostnadsland med opptil 12500 kr.

Samtidig tyder forslaget på at Regjeringen ønsker å fjerne ordningen med valutajustering av utbetalingene. At det foreslås å fravike et prinsipp om forutsigbarhet for studentene, der staten bærer risikoen ved valutasvingninger og ikke studentene, er oppsiktsvekkende.

Godt tilbud

Norge har gjennom mange år bygget opp et relativt godt tilbud til norske studenter som ønsker å ta hele eller deler av sin utdanning i utlandet. Med over 7 prosent av alle norske studenter i utlandet kommer Norge godt ut i internasjonal målestokk. I et samfunn preget av økende samhandling over landegrensene, der det er viktig med bred kompetansebygging, synes det underlig å skulle fravike en velfungerende strategi for internasjonalisering i utdanningssektoren.

Dersom nedprioriteringen av tilbudet til norske studenter i utlandet får fortsette, vil vi forlate den sosiale profil Norge har tradisjon for. Uten dekning av skolepenger forbeholdes studier i utlandet barn av ressurssterke foreldre. ANSA har i en årrekke arbeidet for at alle skal ha lik rett og mulighet til å studere i utlandet, uavhengig av alder, kjønn, sosial, geografisk eller økonomisk bakgrunn. Det er derfor overraskende at det nettopp er Arbeiderpartiet som åpner for en reduksjon i støtten til skolepenger.

Uakseptabelt

I behandlingen av St.meld. nr. 27 bør Stortinget gi et klart uttrykk for at det er uakseptabelt å fortsette denne raseringen av studietilbudet i utlandet. I stedet bør man, slik flere partier ga uttrykk for i fjorårets budsjettbehandling, ta tilbake de fagene som allerede har blitt kuttet.