Styrket ytringsfrihet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I dag disputerer cand.jur. Kyrre Eggen for den juridiske doktorgrad. Avhandlingen behandler ytringsfrihet og representerer en tilnærming til lov og Grunnlov som gir praktiserende jurister i skranke og domstol veiledning som underbygger vår forestilling om «det åpne samfunn». Det er et klart bidrag til styrket ytringsfrihet og informasjonsrett i dagens Norge, og dermed også et bidrag til å fremme vårt demokrati. Eggens verk kommer til å bli det nye akademiske standardverket om ytringsfrihetens grenser i norsk rett, der også Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og dommer avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er en del av grunnlaget.
  • Tidligere i uka holdt imidlertid også vår nye høyesterettsjustitiarius Tore Schei foredrag i Oslo redaktørforening. Han bekrefter langt på vei Eggens framstilling. Han framholdt at Høyesterett i praksis har forlatt gjeldende straffelov i Norge på områder som gjelder innskrenking i Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfriheten, ikke minst som følge av domskjennelser i Strasbourg som Norge er bundet av. Han utfordrer Stortinget til å modernisere vår lovgivning i samsvar med denne utviklingen, og han reiste spørsmålet om det særnorske mortifikasjonsinstituttet burde fjernes. Han så for øvrig heller ingen grunn til å innskrenke eller begrense pressens rett til å omtale saker i forkant av domstolsbehandlingen.
  • Høyesterettsjustitiarius viste i sin gjennomgang at retten nå ligger langt foran lovgivningen. Retten har for lengst sluttet å bruke Andenæs, Bratholm eller Meland som veileder i det juridiske terrenget som handler om frie ytringer. Nå er det Europa som slår inn over oss, og utvider våre juristers tolkning av Grunnlovens ytringsfrihetsparagraf - dette slette bindingsverkstempel for fri ytring, som Henrik Wergeland så foraktelig kalte den.
  • Norsk presse har gjennom de siste ti åra kjempet hardt for å styrke ytringsfriheten i det norske lovverket og i domstolenes praksis. For et par år siden kom Ytringsfrihetskommisjonens innstilling. Med Eggens avhandling og den nye justitiariens skisse av rettstilstanden slik den forstås i vår høyeste domstol, har arbeidet tatt et langt skritt framover.