Tillater metadon til gravide - selv om babyene får abstinenser

Det fødes rekordmange metadonbabyer, de fleste med sterke abstinenser. Helsedirektoratet gå nå likevel inn for at gravide skal få bruke metadon i svangerskapet.

Forsvarer gravides metadonbruk: - Ut fra det vi vet i dag, er det lite som tyder på at metadon eller subutex er skadelig for fosteret på sikt, sier Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet. Uforsvarlig, er hennes kommentar til fagfolkene som vil ha gravide til å trappe ned metadonbruken før fødselen.  Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)
Forsvarer gravides metadonbruk: - Ut fra det vi vet i dag, er det lite som tyder på at metadon eller subutex er skadelig for fosteret på sikt, sier Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet. Uforsvarlig, er hennes kommentar til fagfolkene som vil ha gravide til å trappe ned metadonbruken før fødselen. Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| STAVANGER/OSLO (Dagbladet): Etter flere års heftig diskusjon har nå Helsedirektoratet konkludert. Direktoratet går inn for at gravide underlagt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal få fortsette å bruke metadon eller subutex under svangerskapet. Dette selv om 30-40 barn årlig fødes av kvinner i LAR, hvorav flertallet har tildels sterke abstinenser og må behandles med morfinpreparater.

Helsedirektoratet vil også ha en slutt på at fagfolk og leger forsøker å presse LAR-mødrene til å trappe ned metadon-bruken i svangerskapet. 

Det framgår av direktoratets utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR, og oppfølging av disse familiene fram til skolealder. Utkastet er nettopp offentliggjort, og skal på høring ut året. Retningslinjene trer i kraft i april neste år.

Fagfolk protesterer
I lengre tid har ei bredt sammensatt faggruppe, ledet av helsedirektoratet, diskutert hvordan retningslinjene skal være. Et mindretall i gruppa protesterer nå mot direktoratets forslag (se faktaboks).

Dette mindetallet - bestående av fagfolk fra blant annet barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Borgestadklinikken og Aline barnevernssenter - mener metadonbruken er skadelig for spedbarnet.

I et dissensforslag skriver de at LAR-mødrene bør oppfordres til å trappe ned medisineringen under svangerskapet. 

Rekordmange abstinensbabyer 
Bakteppet er at det blir født stadig flere barn med abstinenser, i kjølvannet av Norges statsing på legemiddelassistert rehabilitering av tunge rusmisbrukere.

Siden 1996 er det født rundt 250 babyer av kvinner som medisineres med opiatene metadon og subutex. I 2008 økte antall såkalte metadonbarn til rekordhøye 45 barn, mot 27 i 2007.

(Økningen kan komme av at flere av barna nå er født av mødre på f.eks. metadon, og ikke heroin, påpeker direktoratet.)

Anslagsvis to av tre starter av disse starter livet med sterke abstinenser, og må trappes ned ved hjelp av medikamenter, som regel morfinpreparater. Det indikerer at minst 165 barn er født med abstinenser.

Staten er tidligere blitt anklaget for nærmest å medvirke til masseproduksjon av spedbarn med abstinenser. Det sentrale spørsmålet som fagfolkene i prosjektgruppa ikke har klart å bli enige om, er: Skades fosteret når mor bruker metadon under svangerskapet? 

Helsedirektoratet: - Ikke skadelig
Helsedirektoratet har konkludert at det ikke er vitenskapelig dokumentasjon for at medikamentbruken skader fosteret.

- Ut fra det vi vet i dag, er det lite som tyder på at metadon eller subutex er skadelig for fosteret på sikt, sier Gabrielle Welle-Strand, seniorrådgiver ved Helsedirektoratet. 

Hun påpeker at flertallet i prosjektgruppa hun leder støtter direktoratets forslag om medikamentering under svangerskap. Welle-Strand viser også til at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at legemiddelassistert rehabilitering opprettholdes under svangerskapet - for tunge rusmisbrukere og kvinner som allerede er under behandling.  

- Mener du det ikke er et snev av usikkerhet knyttet til hvorvidt metadon er skadelig for fosteret?  

- Det er ikke et snev av usikkerhet knytte til hvorvidt vår anbefalingene er den beste, ut fra hva vi vet i dag.
- Når det gjelder hva som er skadelig, er det en definisjonssak. Det er ingen sikre skader knyttet til disse medikamentene, viser vår gjennomgang av internasjonal forskning på feltet. Babyene blir født med abstinenser og er noe mindre enn andre babyer. Men det er altså ingenting som tyder på at dette skader dem på sikt. For da er det flere faktorer som påvirker barna, sier Welle-Strand.

Direktoratet peker på at dersom man igangsetter nedtrapping av kvinnens metadonbruk under graviditeten, vil risikoen for at fosteret får abstinenser trolig være like stor som etter fødselen. Men det er vanskelig å følge opp og eventuelt behandle et foster. Når det er født er det imidlertid mulig å sørge for en kontrollert avvenning av spedbarnet. 

- Skadene godt dokumentert
Gruppa av fagfolk som har tatt dissens, mener i motsetning til Helsedirektoratet at internasjonal forskning peker på en rekke mulige skadevirkninger ved metadsonbruk i svangerskapet.

- Det er godt dokumentert at metadonbruk har uheldige effekter for foster og spedbarn, mener fagfolkene.

De viser til at nyere forskning viser at så mye som 60-80 prosent av metadonbarna får abstinenser som må behandles, med en rekke skader, problemer og adferdsavvik på kort og lang sikt som mulig resultat. 
De lister opp en lang rekke mulige skadevirkninger, i hovedsak: 

• Lavere fødselsvekt, økt forekomst av krybbedød, hyppigere forekomst av dødfødsler, økt risiko for tidlig fødsel, microcefali (for lite hode), forstyrring av bevegelser og pustebevegelser, endring av hjertefrekvense.

• På lang sikt: Økt risiko for dårligere nevropsykologisk funksjon ved 18 måneder og 3 år, lavere IQ, enkelte funksjonsforstyrrelser i barneår og utviklingsforstyrrelser i barnealder. 

De viser også til en ny oppfølgingsstudie ved Haukeland sykehus, som viser at halvparten av barna til LAR-mødrene i utvalget har utviklingsforstyrrelser.

Fagfolkene i dissensgruppa kritiserer Helsedirektoratet for å ha tatt utgangspunkt i land hvor alternativene er metadonbruk eller fortsatt heroinbruk. Men i Norge har man bedre tiltak som i langt større grad kan hjelpe kvinnen mot bruk av rusmidler i svangerskapet, selv om hun trapper ned metadon-bruken, mener de. 
De anbefaler altså å informere kvinnene om risikobildet, og oppfordre dem til kontrollert nedtrapping av metadonbruk før svangerskapet.  
- Uforsvarlig forslag 
Slaget om nedtrapping av metadon i svangerskap eller ikke, synes ikke å være over:

- Medisinsk uforsvarlig og på tvers av vitenskapelige anbefalinger, skriver Helsedirektoratet om mindretallsforslaget, i et brev til instansene som skal uttale seg i høringsrunden før jul.

Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand står på at fagfolkene fra seriøse aktører som Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Aline Barnevernssenter og Borgestadklinikken går i bresjen for en uforsvarlig behandling.

- Ja. Og det er ut i fra av  de aktuelle kvinnene allerede bruker metadon eller buprenorfin når de blir gravide. Det vil si at fosteret eller barnet må trappes ned uansett. Det må skje enten i svangerskapet, når muligheten til oppfølging er dårlig, eller etter fødselen, når de kan følges opp tett. Så lenge barnets sikkerhet etter svangerskapet er dokumentert, men sikkerheten ved nedtrapping før fødsel ikke er dokumentert, skal det mye til at norske myndigheter anbefaler noe som er på tvers av WHOs og andre lands erfaringer, sier Welle-Strand. 

Hun peker også på at noe av den forskningen mindretallet viser til, er basert på dyreforsøk. 

- Lever vanlige liv
- Men kritikerne mener Norge ikke kan sammenliknes med andre land, fordi vi i motsetning til disse har et godt utbygd hjelpeapparat til å sørge for trygg og sikker nedtrapping under svangerskapet? De mener også at alternativet i mange andre land er heroin? 

- Noe av dette er riktig. Men de aller færreste av de aktuelle kvinnene ønsker å legges inn på institusjon. Det går på metadon eller subutex og får oppfølging, men lever ellers vanlige liv med familie og jobb. Å legges inn på institusjon er ganske fjernt fra deres virkelighet, sier Welle-Strand.

- Utilbørlig press
Hun mener en del fagfolk på sykehus og klinikker rundt om i landet presser gravide til å slutte med LAR-medikamenter under svangerskapet. Hun mener dette presset er uetisk og uforsvarlig.

- Det utøves et betydelig press mot disse kvinnene. Fagpersoner rundt omkring i lander sier at de bør trappe ned. De gravide kvinnene er livredde for ikke å gjøre det riktige. De har en bakgrunn som gjør at de i utgangspunktet blir sett på med argusøyne, Hvis de tror de får beholde barnet ved å tappe ned, så gjør de det. Vi mener de i dag utsettes for et utilbørlig press, sier Welle-Strand.


Direktoratet og flertallet går med på at nedtrapping av medikamentbruken under svangerskap i enkelte tilfeller kan skje, men bare under visse betingelser.
 
- Bare ved å åpne for slik nedtrapping, mener WHO og andre land at Norge går ganske langt, sier Welle-Strand. 

Likere og bedre behandling av LAR-familiene
Hun er bekymret for at striden om medikamentering nå vil få all oppmerksomhet i den offentlighete debatten, og understreker at arbeidsgruppa har blitt enige om 234 av 235 bestemmelser i forslaget til retningslinje. Bestemmelsene er ment å rydde opp i dagens ulike og tildels dårlig behandling av LAR-mødrene og deres barn, fra graviditet og fram til skolealder.