Tiltalen:

Slik ser den endelige tiltalebeslutningen mot de fire tiltalte i Orderud-saken ut.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«PER KRISTIAN ORDERUD, F. 17.05.54 M.FL. - TILTALE FOR OVERTREDELSE AV STRAFFELOVEN § 233 (overlagt drap, red.anm.) OG ANNET LEDD

Tiltale bes utferdiget ved Nes herredsrett mot

1. Per Kristian Orderud, f. 17.05.54

2. Veronica Orderud, f. 17.02.72

3. Kristin Kirkemo Haukeland, f. 18.04.73

4. Lars Grønnerød, f.14.01.58,

til fellelse etter straffeloven § 233 (overlagt drap, red.anm.) første og annet ledd for med overlegg å ha forvoldt en annens død eller medvirket til dette.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

Høsten 1998 henvendte Veronica og Per Kristian Orderud seg til Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød med forespørsel om de kunne skaffe skytevåpen. Per Kristian Orderud gav deretter Lars Grønnerød penger til våpenanskaffelsen.

Den 22. desember 1998 benyttet Kristin Kirkemo Haukeland deler av dette beløpet til å kjøpe to pistoler cal. 22 og ammunisjon av en person i Molde. Under et besøk på Orderud gård den 23. desember s.å. overleverte hun pistolene med ammunisjon til Veronica og Per Kristian Orderud. Samme kveld og/eller påfølgende natt planla Veronica og Per Kristian Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød nærmere hvordan drapene på Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust skulle gjennomføres. Veronica og Per Kristian Orderud fikk herunder opplæring i bruk av våpnene.

Natt til 3. april 1999 på Orderud gård mottok Per Kristian Orderud en revolver cal. 38 med ammunisjon fra Lars Grønnerød i bytte med en av pistolene som Kristin Kirkemo Haukeland hadde skaffet. Våpenbyttet skjedde etter initiativ fra Per Kristian Orderud. Etter forutgående overveielser ble drapene begått slik:

a) Natt til lørdag 21. mai 1999 i kårboligen på Orderud gård i Sørum ble Kristian Magnus Orderud skutt i brystet og nakken med en revolver cal. 38 og en pistol cal. 22 slik at han døde.

b) Natt til lørdag 21. mai 1999 i kårboligen på Orderud gård i Sørum ble Marie Orderud skutt i brystet, halsen og buken med en revolver cal. 38 og en pistol cal. 22 slik at hun døde.

c) Natt til lørdag 21. mai 1999 i kårboligen på Orderud gård i Sørum ble Anne Orderud Paust skutt i halsen, nakken, brystet og ryggen med en revolver cal. 38 og en pistol cal. 22 slik at hun døde.

Straffeloven § 62 (flere forbrytelser, red.anm.) første ledd får anvendelse. Det må gå frem av tiltalebeslutningen at det vil bli lagt ned påstand om fradømmelse av arverett for Per Kristian Orderud etter hans foreldre og søster, jf. arveloven § 73 (fradømmes retten til å motta arv, red.anm.) og straffeprosessloven § 3 nr. 5. (kan kreve bortdømmelse av arverett i en straffesak, red.anm.)

Tiltalte nr. 3 Kirkemo Haukeland og nr. 4 Grønnerød har også vært siktet for overtredelse av straffeloven § 148, jf. § 49 (forsøk på gassattentat, red.anm.). Slik bevisene ligger an, finner riksadvokaten ikke grunnlag for å utferdige tiltale for dette forhold.

Slik bevisene ligger an, finner riksadvokaten ikke grunnlag for å utferdige tiltale for dette forhold.

Tiltalespørsmålet for øvrig hører under statsadvokaten.

Uttalelser til tiltalespørsmålet fra advokat Frode Sulland og advokat Cato Schiøtz, begge av 15. desember 2000, var som kjent gjenstand for detaljert gjennomgang på møtet ved Riksadvokatembetet 21. desember 2000. Det som der ble bestemt om nærmere oppfølging før hovedforhandlingen gjennomføres, må statsadvokatene videreføre i samarbeid med etterforskningsledelsen. For ordens skyld tilføyes at ingen av anførslene fra forsvarerne har medført at avgjørelsen av tiltalespørsmålet bør utstå. De øvrige forsvarerne er ikke herfra gjort kjent med foran nevnte uttalelser fra advokat Sulland og advokat Schiøtz. Det overlates til statsadvokatene å ta stilling til når og hvorledes dette bør skje.

Det tilføyes også at det fra Riksadvokatembetet ikke er gitt uttalelser til media om foranstående avgjørelse. Statsadvokatene må tilstrebe at de tiltalte underrettes tilnærmet samtidig og at deres forsvarere også er underrettet før det gis uttalelser til offentligheten om tiltalespørsmålet.

Foran i saken (rødt omslag) ligger div. korrespondanse som ikke er dokumentført. Dette bes gjort.

RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO

Tor-Aksel Busch, Ingunn Fossgard, Kjerstin A. Kvande»