Tinglysingsgebyret bør fjernes snarest

Justisminister Hanne Harlem bør la fornuften seire og gå inn for å fjerne gebyret på 1310 kroner for tinglysing i fast eiendom.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Snart er den tid- og kostnadskrevende papirmølla ved etablering av boliglån historie. Bankene kan fullt ut behandle lånesaker digitalt, og kundene - låntakerne - slipper unna med et mikrobeløp for tinglysingen. # Dette bør være ambisjonen for stortingsmeldingen der etableringen av et sentralt elektronisk register for blant annet tinglysing i fast eiendom utredes. Justisministeren planlegger å legge frem stortingsmeldingen innen utgangen av året.

I dag er det domstolene som registrerer pantsettelser i grunnboken for fast eiendom, og som tar seg grovt betalt for jobben. Det nye registeret skal bidra til å gjøre offentlig sektor mer moderne og effektiv. Det bør komme forbrukerne til gode.

Forenkling

Som landets første rene nettbank ønsker SkandiaBanken alt forenklingsarbeid velkommen - ganske enkelt fordi det blant annet betyr besparelser for kundene våre. Et elektronisk register er kjærkomment spesielt av fire årsaker:

  • Lavere, eller bortfall, av tinglysingsgebyret for kundene
  • Lavere kostnader for bankene
  • Raskere saksbehandling
  • Mer effektiv konkurranse på finansmarkedet

Dessverre er fjerning av tinglysingsgebyret til staten på 1310 kroner antakelig bare en uoppnåelig drøm. Ettersom størrelsen på tinglysingsgebyret er en avgift uten sammenheng med det tjenesten faktisk koster, bør det ikke overraske noen at låntakerne allerede betaler en grov overpris. Samtidig går låntakerne rundt og tror at de betaler et gebyr og ikke enda en skatt (i tillegg til dokumentavgiften på 2,5 prosent av kjøpesummen ved kjøp av selveierbolig). Hvor stort overskudd tjenesten gir, er fordekt i Justisdepartementets regnskapstall. Ifølge Odelstingsproposisjon nr 9 - 1991- 92, ga tinglysingsgebyret staten en inntekt på mer enn det dobbelte av kostnadene knyttet til tjenesten. Effektiviteten bør ha blitt høyere siden den gang, og dermed har nok også overskuddet økt betydelig. Og når opplysninger fra Justisdepartementet peker i retning av at gebyrinntekter på tinglysing i fast eiendom er i størrelsesorden 500- 600 millioner kroner, kan vi bare tenke oss hvor stor andel av det som er ren statlig gevinst.

Selvkost

Nei, vi venter oss ingenting av justisministeren, men håper at Stortinget gjør jobben sin og fjerner tinglysingsgebyret - eller lar tjenesten være selvfinansierende - og kun det. Tinglysingsgebyret er bare et av mange gebyrer som bør forsvinne. Justisministeren bør vise ansvar og rydde opp, enten det blir Hanne Harlem eller en annen etter høstens stortingsvalg.

Myndighetene ønsker effektiv konkurranse i finansmarkedet. Alle særskatter påvirker imidlertid skattebetalernes handlingsmønster. Tinglysingsgebyret er intet unntak. Det virker konkurransevridende ganske enkelt fordi terskelen for å flytte etablerte lån med pant i fast eiendom, blir høyere. Ola og Kari nordmann må spare mer enn 1310 kroner på kort sikt for at de i det hele tatt vil vurdere å flytte lånet til en annen bank. Gebyret motvirker effektiv konkurranse i markedet ved at det blir vanskeligere for nye aktører å komme inn på markedet. Stortinget bør fjerne tinglysingsgebyret og dermed også fjerne en av barrierene som hindrer effektiv konkurranse i finansnæringen. Behovet for mer effektiv konkurranse bør være godt dokumentert gjennom sommerens hendelser i bankverdenen.

Effektivisering

Hele banknæringen applauderer nok arbeidet med effektivisering av tinglysingstjenesten. Samtidig må det sies at næringen selv ikke har vært noen pådriver for fortgang i arbeidet med å avskaffe skjemaveldet som bankkundene møter - både fra myndighetene og bankene selv.

SkandiaBanken er opptatt av at ett sentralt register etableres snarest, og at det blir et fullt ut digitalt verktøy. På den måten fjernes det siste hinderet for papirløse boliglån.

PS! Svenskene har allerede praktisert elektronisk tinglysing i over fire år. I Sverige er registeret administrert av offentlige myndigheter, mens oppdateringen og vedlikeholdet - dvs. bruken av registeret, utføres av finansinstitusjoner, eiendomsmeglere og andre private aktører. Slik har våre naboer sikret effektiv saksbehandling - som i de fleste tilfeller er gratis.

Selv Den norske stat har noe å lære av svenskenes erfaringer.