MÅ NOK UANSETT I RETTEN IGJEN: Kjennelsen fra Oslo tingrett i tvangsbosettingssaken av mulla Krekar ble kjent i dag. Den vil trolig uansett ankes. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
MÅ NOK UANSETT I RETTEN IGJEN: Kjennelsen fra Oslo tingrett i tvangsbosettingssaken av mulla Krekar ble kjent i dag. Den vil trolig uansett ankes. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Tingretten: Krekar kan sendes til Kyrksæterøra

Meling: - Vi anker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Mulla Krekar kan tvangsbosettes i Kyrkesæterøra i Sør-Trøndelag.

Følg utviklingen og reaksjoner direkte her.

Les hele kjennelsen her.

Det slår tingrettsdommer Oddmund Svarteberg fast i kjennelsen som nettopp ble offentliggjort.

- Konklusjonen er følgjeleg at retten ikkje finn det bevist at vedtaket av 20. januar 2015 må settast til sides på grunn av at Justis- og beredskapsdepartementet har overskride kompetansen sin, heter det i kjennelsen.

Krekar får meldeplikt: - Kravet om at Oslo politidistrikt sitt vedtak av 20. januar 2015 der Najumuddin Faraj Ahmad er pålagt opphaldsstad og meldeplikt, skal opphevast, blir ikkje teke til følgje.

Krekars advokat Brynjar Meling varsler allerede nå anke.

- Det blir umiddelbart begjært oppsettende virkning, sier Meling til Dagbladet.

Oslo politidistrikt vedtok å tvangsflytte Krekar til Kyrksæterøra etter at han ble løslatt fra fengsel søndag i forrige uke. Vedtaket ble påklaget, og saken ble behandlet i retten tirsdag i forrige uke.

Vedtaket om tvangsflytting er basert på en instruks fra justisminister Anders Anundsen (Frp), som lar politiet vurdere å pålegge personer som Krekar et bestemt bosted og meldeplikt. Politiet mener Krekar er en fare for rikets sikkerhet.

Tingretten slår fast at han fortsatt er det:

- Det er meir enn overvegande sannsynleg at Faraj framleis representerer ein trugsel mot grunnleggande nasjonale interesser.

Retten begrunner at tvangsbosettingen ikke er rettstridig slik:

- Under noko tvil finn retten at grunnleggande nasjonale interesser i alle fall fram til 31. desember 2015, må gå framfor Faraj sin rett til familieliv og fridom til å ferdast fritt innanfor landet sine grenser, og sjølv velje bustad. Konklusjonen er dermed at det ikkje er uforholdsmessig å pålegge Faraj å ta opphald på Kyrksæterøra, halde seg innanfor grensa til Hemne kommune, og melde seg for politiet tre gonger i veka. Følgjeleg er dei materielle vilkåra for å pålegge han slike tvangsmiddel, til stades, heter det i kjennelsen.

- Sjølv om det kan vere at ikkje mange færre vil bli påverka av Faraj sine haldningane dersom han bur i Hemne kommune kontra i Oslo eller omland, finn retten ut frå at det er tale om alvorlege trugslar i og med at dei er retta mot grunnleggande nasjonale interesser, at reduksjonen vil bli stor nok til at den må tilleggast stor vekt ved vurderinga av om pålegget er forholdsmessig, heter det.

Meling argumenterte i sin begjæring med at Krekar skulle ha blitt forhåndsvarslet, da han mente avgjørelsen måtte regnes som et vedtak som skulle følge Forvaltningslovens regler. Retten er ikke enig i dette.

- Retten konkluderer med at forvaltningslova ikkje kjem til bruk på politiet sine handlingar og vedtak, skriver tingrettsdommer Svarteberg.

Krekars advokat Brynjar Meling og flere av landets fremste eksperter på juss mener instruksen er i strid med rettsstatsprinsipper, Grunnloven og menneskerettighetene. Meling argumentert i retten med at Oslo-politiets avgjørelse i praksis var å instruere politiet i en enkeltsak. Tingretten er ikke enig i det.

- Det er allment kjend at minst eitt politiske parti som i dag er med i regjeringa, lenge har hatt ønskje om å få Faraj ut av landet. At instruksen blei gitt berre 11 dagar før Oslo politidistrikt fatta vedtaket retten skal prøve i saka her, og 14 dagar før Faraj var ferdig med soning av ein dom, kan tale for at den var gitt med det formålet å få han bort frå Austland, men det går ikkje fram av instruksen, og retten finn det meir enn overvegande sannsynleg at det også vil kunne bli aktuelt å gi andre utlendingar pålegg i medhald av utlendingslova § 105 første ledd bokstav d. I mangel av bevis som underbygger at instruksen blei gitt aleine med sikte på at Faraj skulle ileggast tvangsmiddel, finn retten at det ikkje er bevist som overvegande sannsynleg at Justis- og beredskapsdepartementet har gått ut over kompetansen sin, konkluderer tingrettsdommeren.

I går kveld kunne for øvrig Aftenposten avsløre at norske myndigheter siden i fjor skal ha prøvd å få Krekar sendt til Italia. Italienerne sa seg i fjor villige til en dialog om overføring av mulla Krekar til Italia, og saken har vært tatt opp på politisk nivå når representanter fra Norge og Italia har møtt hverandre. Dagbladets kilder bekrefter at det har vært forsøk på å få til en avtale med Italia.