Tor-Aksel Busch: - En samvittighetsfull og grundig høringsuttalelse

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener slakten av politidirektør Humlegårds nye politiet er samvittighetsfull og god.

ÆRLIG:  Riksadvokat Tor-Aksel Busch er klar på at han har gitt en ærlig og samvittighetsfull høringsuttalelse om politidirektør Humlegårds nye Politi-Norge Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
ÆRLIG: Riksadvokat Tor-Aksel Busch er klar på at han har gitt en ærlig og samvittighetsfull høringsuttalelse om politidirektør Humlegårds nye Politi-Norge Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag ble riksadvokat Tor-Aksel Buschs høringsuttalelse om politianalysen kjent. Riksadvokatembetet tar kraftig oppgjør med det politidirektør Odd Reidar Humlegård har presenter som det nye framtidsrettede politiet i Norge.

- Vi har laget en samvittighetsfull høring, hvor vi sier ærlig hva vi mener om politianalysen, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Dagbladet.

Riksadvokaten vil selv ikke bruke ord som slakt om høringen, men er tydelig på at politianalysen er mangelfull.

-Vi savner en vurdering av straffesaksbehandlingen. Det er en viktig de av politiet. Den er etter vår oppfatning lite vektet og analysert, sier Busch til Dagbladet.

Slakter Humlegård - Etter vår oppfatning gir ikke utredningen tilstrekkelig grunnlag å kutte antall politidistrikt fra dagens 27. Vi antyder i vår høringsuttalelse at en omorganisering til 10 til 12 politidistrikt, eller en fylkesvis modell kan være en bedre løsning, sier Busch til Dagbladet.

Riksadvokatembetet går i sitt høringssvar langt i å slakte politidirektør Humlegårds kongstanke om et nytt politi i Norge.

Samtidig som Busch anklager politianalysen for å være for grunn, og slår fast at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politianalysen behandler straffesaksbehandlingen stemoderlig, sier riksadvokaten følgende til Dagbladet:

- Vi har forståelse tidsperspektivet, og for at utvalget har hatt for dårlig tid.

I rapporten - som ikke kan leses på en annen måte enn regelrett slakt av politianalysen og politidirektør Odd Reidar Humlegårds visjoner om et nytt Politi-Norge - hetter det:

«... kriminalitetsbekjempelsens meget sentrale plass i politiets ansvarsområde etter riksadvokatens syn er underkommunisert i utredningen».

Trygghet Riksadvokaten understreker også følgende:

«En velfungerende strafferettspleie bidrar også til å skape trygghet hos befolkningen».

Videre heter det i Tor-Aksels Busch høringsuttalelse:

«Beredskap og sikkerhet er viktige funksjoner for norsk politi. Selv om dette faller utenfor riksadvokatens ansvarsområde er det ikke vanskelig å gi sin tilslutning til at økt profesjonalitet og bedre oppgave løsning er viktige hensyn til det samfunn vi skal tjene. Men det er på ingen måte gitt at beredskap og sikkerhet på den ene side og straffesaksbehandlingen på den annen fordrer de samme organisatoriske tiltak. Vektingen av denne dualismen ved politiets totale oppgaveløsning blir sentral når de avgjørende beslutninger skal treffes, og riksadvokaten tillater seg å reise spørsmål om utvalget har vært i stand til dette, gitt den begrensede utredning og omtale som er blitt straffesaksbehandlingen til del».

I høringen fra riksadvokaten refereres det også til hva et samlet statsadvokatkorps mener om politianalysen og politidirektør Odd Reidar Humlegårds konklusjoner.

«Fra statsadvokatene formidles det til riksadvokaten en negativ utvikling flere steder i landet ved at etterforskningen er mer oppstykket enn den burde være».

Og:

«Denne utviklingen er forsterket de senere år».

Politi under press Busch skriver også i høringsuttalelsen at politiet er under press.

«Samlet sett er riksadvokaten ikke i tvil om at politiets evne til å etterforske - og derved oppklare og iretteføre - straffbare handlinger som rammer enkeltmennesker og samfunnet, er under press og faren for en negativ utvikling er åpenbart til stede. Riksadvokaten understreker at vår påpekning av dette ikke er et angrep på økt beredskap- og sikkerhetstenkning i politiet. Men etterforsknings situasjonen er ikke slik at det kan hentes ressurser derfra uten av denne delen av politiets virksomhet blir skadelidende, og det i betydelig grad. Riksadvokatens omtale og vurdering av politiets straffesaksbehandling pr. annen tertial er nylig sendt departementet, og underbygger det som her kommer på trykk».

I riksadvokatens høring stilles det også spørsmål om en ny geografisk politi-inndeling av Norge vil føre til en mer effektiv bekjempelse av kriminalitet.

«Om en kraftig reduksjon av antall politidistrikt vil ha en positiv effekt ved den alminnelige kriminalitetsbekjempelse fremfor en mindre ambisiøs omorganisering kunne med fordel vært bedre dokumentert».

Bekymret for politiet Riksadvokat Busch er bekymret for situasjonen i politiet, og han stiller spørsmål om politianalysen og politidirektør Humlegård har rett, når de hevder det er betydelige gevinster å hente på en total omorganisering av politiet.

i høringsuttalelsen heter det:

«Norsk politi vil bli endret i tiden som kommer. Viktige beslutninger av stor betydning for det norske samfunnet skal treffes og formodentlig også til det beste for politietaten, herunder påtalemyndigheten og særlig det nivå som hører til politiet. Den humane rettspleie, den liberale rettsstat må beholdes. Det er i dette perspektiv og på denne bakgrunn valgene må treffes. Dersom straffesaksbehandlingen blir for sterkt skadelidende over tid, vil det formentlig komme motreaksjoner. Publikum vil med styrke kreve en bedre oppgaveløsing. I så fall vil det være en reell fare for at repressive tiltak kan gå lenger enn det som ideelt sett er ønskelig i vår rettstradisjon. Også av denne grunn bør man unngå å komme i en slik situasjon».

- Egentlig har jeg ikke noe særlig å tillegge til det vi sier i vår høringsuttalelse. Den er grundig og samvittighetsfull, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Dagbladet.