Tre ganger sex- misbrukte han jenta (7) grovt - slipper fengsel

18-åringen ble dømt til 240 timer samfunnsstraff for grove sexovergrep mot ei sju år gammel jente.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den ferske og omstridte kjennelsen vil bli retningsgivende for behandlingen av tilsvarende saker i landets tingretter og lagmannsretter.

- Det blir i alle fall ikke færre overgrep mot barn etter denne kjennelsen, som for meg er uforståelig. Dette gir et signal til samfunnet og overgriperne at man ikke ser alvorlig på overgrep mot barn, sier Carin Nordenstam, prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, tidligere Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn.

8 mnd i tingretten

Den nå snart 19 år gamle mannen ble både i tingretten og lagmannsretten dømt for utuktig omgang mot den sju år gamle søsteren til en kamerat. Overgrepet skjedde etter at han var blitt med kameraten hjem etter en fest.

Ifølge rettspapirer sa domfelte til den sju år gamle jenta at hun ikke måtte fortelle noen om det som hadde hendt. Morgenen etter fortalte hun likevel bruddstykker til foreldrene. Da den da 17 år gamle ungdommen ble konfrontert med jentas forklaring, erkjente han umiddelbart forholdet - så langt han husket det som hadde skjedd.

Han ble dømt til åtte måneders fengsel i tingretten i juni i fjor, mens lagmannsretten endret straffen til 240 timers samfunnsstraff. De mente at ubetinget fengselsstraff vil virke svært uheldig med hensyn til domfeltes videre utvikling. Påtalemyndigheten anket imidlertid til Høyesterett. Tirsdag bestemte landets øverste domstol at anken forkastes.

Gjentatte overgrep mot barn under ti år har en øvre strafferamme på 21 års fengsel. Rettspraksis har derimot ligget langt under dette straffenivået.

Strengere straffer

Dommerne i Høyesterett er imidlertid uenige. Mindretallet, bestående av to dommere, mener straffen må skjerpes.

- Saken gjelder en meget alvorlig sedelighetsforbrytelse mot en pike som nylig var fylt sju år. Domfelte var 17 1/2 år på gjerningstiden. Forbrytelsen består av tre forskjellige overgrep...()...Ut hva jeg allerede har fremholdt, tilsier ikke forholdene at samfunnsstraff benyttes ved så grove sedelighetsforbrytelser som i denne sak, mener høyesterettsdommer og tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn.

Da saken var til behandling i Høyesterett fastholdt Rieber-Mohn at han ikke kunne se at lovgivers ønske om mer bruk av samfunnstjeneste er ment å gjelde for alvorlige sedelighetsforbrytelser mot barn.

Tiltalte i denne saken var 17 1/2 år gammel. I Høyesterett argumenterte Mohn med at domdeltes alder ikke lå langt fra 18-årsgrensen, som hvis den var passert, ville ha utelukket samfunnsstraff.

Høyesteretts kjennelse er en premissak. I kjennelsen er det ikke henvist til tilsvarende saker hvor det er gitt samfunnstjeneste for utuktig omgang med barn under ti år. I 2000 oppfordret Stortinget til strengere straffer i grove overgrepssaker mot barn, men 1. mars 2002 kom det en lovendring om samfunnstraff. Der åpner Stortinget for utvidet bruk av samfunnsstraff hvor det tidligere ville blitt gitt ubetinget fengsel.

- Ikke redd for signalene

Carin Nordenstam er skuffet over kjennelsen fra Høyesterett.

- Dette er et steg tilbake i arbeidet med at overgrep mot barn er et samfunnsproblem. Det er alvorlig helt uforståelig for barna at denne saken skaper presedens, mener Nordenstam.

Statsadvokat Per Morten Schjetne førte saken i Høyesterett. Han sier at han ikke hadde regnet med at Høyesterett skulle forkaste anken, men at påtalemyndigheten tar kjennelsen til etterretning.

Advokat Inger Johanne Dehli var bistandsadvokat for den sju år gamle jenta og hennes familie.

- Domfelte har betalt oppreisning til jenta. Generelt mener jeg at samfunnsstraff må benyttes ved mildere lovbrudd. Kjennelsen går i feil retning. Samfunnstjeneste gir et motsatt signal til overgriperen. Generelt er dette et tilbakeskritt, mener Dehli.

Jenta har i ettertid hatt angstreaksjoner og hun tør ikke å sove alene på soverommet.

Domfeltes forsvarer, advokat Sven-Jørgen Lindsetmo, mener avgjørelsen er riktig.

- Jeg er ikke redd for signalene som sendes ut. De nye reglene for samfunnsstraff skal særlig bli brukt overfor unge mennesker. Han erkjente jo også forholdene, sier Lindsetmo.