Varetekt - et nødvendig onde

Varetektsfengsling er et nødvendig virkemiddel i kampen mot kriminalitet, men er samtidig et meget inngripende tiltak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette fører naturlig nok til en debatt som dels dreier seg om hvorvidt varetekt bør brukes i flere tilfeller, for eksempel overfor gjengangere og i grove voldssaker, eller i færre tilfeller. Særlig kritikk har vært reist mot bruken av lange varetektsopphold, brev- og besøksrestriksjoner og isolasjon.

Det er viktig å være klar over at varetektsfengsling ikke er straff, men et tvangsmiddel som kan brukes under etterforskningen, og i noen få tilfeller helt frem til saken er endelig avgjort. Mistenkte skal fortsatt betraktes som uskyldig. Jeg synes likevel det er opplagt at samfunnet ikke alltid kan vente med å sette en person i fengsel til det foreligger rettskraftig dom hvis det er stor fare for at mistenkte vil flykte til utlandet, forspille bevis eller begå nye straffbare handlinger. Der mistenkte tilstår en svært alvorlig forbrytelse, eller bevisene er særlig sterke, vil det dessuten kunne være direkte støtende om vedkommende skal gå fri frem til rettssaken. Vilkårene for å kunne varetektsfengsle bør likevel være strenge. Inngrepet må være nødvendig og ikke uforholdsmessig tyngende.

Høring

Justisdepartementet sender nå på høring en rekke forslag til lovendringer som skal bidra til at straffesaker behandles raskere. Saker der siktede er varetektsfengslet skal prioriteres av politi, påtalemyndighet og rettsvesen. Dersom siktede er varetektsfengslet på det tidspunkt en straffesak berammes, skal behandlingen av saken normalt begynne innen seks uker.

I dag skal politiet fremstille en pågrepet person for retten senest dagen etter pågripelse. En enstemmig arbeidsgruppe, hvor blant andre assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre og advokat Harald Stabell deltok, har gått inn for at fremstillingsfristen i en prøveperiode på tre år forlenges til fire døgn. I høringsnotatet foreslår jeg at denne fristen settes til snarest mulig og senest innen 72 timer. Jeg tror fire døgn kan være for lenge i forhold til internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

Dagens korte fremstillingsfrist fører kanskje til at en del siktede som ville ha blitt løslatt om politiet fikk tid til å gjennomføre ytterligere etterforskning før retten behandlet fengslingsspørsmålet, i stedet blir varetektsfengslet. Noen dagers etterforskning etter pågripelse kan kanskje føre til at det ikke lenger er skjellig grunn til mistanke. Og i tilfelle mistanken er styrket, kan det være at det ikke lenger foreligger noen fare for bevisforspillelse, eller politiet kan ha rukket å skaffe et alternativ til fengsling, for eksempel behandlingsplass.

Misbruk

En forlengelse av fristen kan føre til misbruk. Å holde noen pågrepet uten rettslig kjennelse i lengre tid der det ikke pågår noen etterforskning av betydning, er selvsagt helt uakseptabelt. Ved manglende rettslig kontroll er det også en viss fare for at vilkårene for pågripelse og varetektsfengsling ikke er oppfylt, men siktede likevel holdes lengst mulig i håp om at han skal «mørne», eller at det dukker opp andre bevis. For å unngå det foreslår vi at siktede skal ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer om han ikke er løslatt innen 24 timer.

Isolasjon

Europarådets torturovervåkingskomité har kritisert Norge for bruken av restriksjoner og isolasjon ved varetektsfengsling. Dette må vi ta alvorlig. Selv om hovedutfordringen er den trege straffesaksbehandlingen, er også andre tiltak nødvendig. Et krav om at restriksjoner skal begrunnes vil kunne virke som en rettssikkerhetsgaranti.

I høringsnotatet foreslår jeg at det innføres lovbestemte grenser for lengden av restriksjoner. Retten skal etter forslaget også ta uttrykkelig stilling til om isolasjon i praksis kan benyttes. Jeg tror en slik rettslig prøving vil gjøre det lettere å begrense uheldige virkninger av restriksjoner. Ofte er det ikke behov for å hindre siktede i å ha kontakt med andre innsatte i fengselet, selv om det kan være viktig å kontrollere eller forby besøk og brevveksling.

Jeg foreslår også at varetektsfengslingstiden uten ny rettslig prøving kortes ned fra fire til to uker.