Verdikommisjonens forslag

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

forslag 1: «Kva er eit godt lokalsamfunn?»:

--------------------------------------------------------------------------------

Verdikommisjonens styringsgruppe foreslår at Regjeringa definerer det som i framtida skal vere grunnelementa i den lokale velferdsstaten, utifrå eit likskapsprinsipp. For dei lokale oppgåvene som ikkje fell innunder dette grunnfjellet, bør kommunane få full råderett til å bestemme korleis dei skal løyse oppgåvene.

forslag 2: «Demokratiet, minoritetene og grunnloven»:

--------------------------------------------------------------------------------

Verdikommisjonen foreslår for Stortinget at det tar initiativ til å føre inn i Grunnloven klart formulerte bestemmelser om individets frihet, rettigheter og forpliktelser. Med grunnlag i prinsippene om rettssikkerhet, rettsstat, ytringsfrihet og sivile og politiske rettigheter, bør Grunnloven gi anerkjennelse til det flerkulturelle og flerreligiøse Norge. Den bør gi menneskerettighetene og minoritetenes rettigheter sikker beskyttelse. Den bør presisere trosfriheten og kirkenes og trossamfunnenes frihet.

forslag 3: «Aksepterer vi trafikkdøden»:

--------------------------------------------------------------------------------

Fart dreper. Verdikommisjonen foreslår at fartsgrensene på veiene reduseres med 10 km/t i forhold til de nåværende fartsgrensene.

forslag 4: «En humanistisk helsetjeneste?»:

--------------------------------------------------------------------------------

1: Verdikommisjonen foreslår at helsetjenestens eiere staten ved Sosial- og helsedepartementet, fylkeskommunene og kommunene viser moderasjon i sin styring og måling av helsetjenester etter økonomiske modeller alene. Verdikommisjonen foreslår at Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med Norges Forskningsråd etablerer et program for utvikling av nye «regnskapssystemer» og evalueringsmodeller i helsetjenesten der de ikke-økonomiske omsorgsverdier blir dokumentert, blant annet gjennom etiske regnskap.

2: Verdikommisjonen foreslår at helsefaghøgskolene og de medisinske fakultetene bygger pedagogiske prosjekter inn i sine studieplaner, prosjekter som tar sikte på å demokratisere behandlerrollen. Viktige mål med et slikt tiltak bør være:

å øve helsefagfolkene i å dele makt med kunnskapsrike, ansvarlige og medbestemmende pasienter

å få helsefagfolkene til å medvirke positivt til at samfunnet og mediene får innsyn i helsetjenestens virksomhet, også når feil og skader oppstår.

forslag 5: «De nasjonale minoritetene»:

--------------------------------------------------------------------------------

For å sikre en bredest mulig erkjennelse av samspillet mellom det nasjonale og minoritetene foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide et komplett undervisningsopplegg i ungdomsskolen om de nasjonale minoriteter.

forslag 6: «Samiske verdier»:

--------------------------------------------------------------------------------

1: Alle samer som har mistet eller ikke har fått opplæring i samisk språk, får tilbud om opplæring i språket uten kostnad for den enkelte.

2: Det settes inn ekstra ressurser til små samiske grender i de marginale områdene hvor fornorskningen er kommet lengst, og hvor kulturen og språket er i ferd med å dø ut.

3: For å opprettholde og utvikle de ulike samiske språkene over hele landet, er det spesielt viktig å øke de samiske medietilbudene og å styrke samisk litteratur. Om man gir rom for de litterære delene av samisk språk så som fortellertradisjoner, sagn og ordtak gjennom ulike riksdekkende medier, vil dette ha uvurderlig betydning for kulturen og identiteten.

4: Det bør forskes på om et felles bokstavsystem kan lette kommunikasjonen mellom de ulike samiske språkene.

5: Reguleringen av fiske begrenser mulighetene for kyst- og fjordfiskerne til å drive hjemmefiske med små fartøy i kombinasjon med andre næringer. Nye driftsformer og reguleringer hindrer kombinasjonsnæringene også innen husdyrhold, reindrift og utmarksnæring. For å opprettholde bosettingen i samiske områder er det nødvendig å legge til rette for kombinasjonsnæringene.

6: Dersom Norge skal overholde sine forpliktende internasjonale avtaler om urfolks rettigheter, må Sametinget få en sentral rolle i forvaltningen av ressursene i samiske områder. Samisk rettsoppfatning, tradisjoner og sedvaner i forhold til lovgivningen må fortsatt utredes.

forslag 7: «Verdivalg i skolen»:

--------------------------------------------------------------------------------

1: Verdikommisjonen foreslår at lærerutdanningen blir tatt opp til revisjon, bl a med sikte på å bl.a. styrke lærerstudentenes etiske kompetanse og deres evne til å ivareta skolens oppdragelsesansvar.

2: Verdikommisjonen foreslår at det etableres en ordning der lærere årlig opparbeider rett til et visst antall permisjonsuker som etter en tid kan tas ut som en sammenhengende permisjon for etterutdanning eller alternativt arbeid. Tilsvarende ordning bør også innføres for rektorene.

forslag 8: «Rikdom og internasjonalt ansvar»:

--------------------------------------------------------------------------------

Verdikommisjonens styringsgruppe ber Regjeringen og Stortinget om å avsette en andel av Petroleumsfondet øremerket for forretningsmessige investeringer i fattige land, i første omgang 10 prosent. I lys av de erfaringene en høster med disse investeringene, kan denne andelen økes ytterligere over tid.

forslag 9: «Utfordringa til naturforvaltarane»:

--------------------------------------------------------------------------------

I Verdimeldinga slår Verdikommisjonens styringsgruppe fast at «føre var» er eit viktig etisk prinsipp når det gjeld forvaltinga av vår felles naturarv. På grunn av dette og av omsyn til naturens eigenverdi går Verdikommisjonen inn for å støtte prinsippet om lokal aksept ved inngrep med store konsekvensar for natur og miljø. Dette betyr i praksis ei «dobbel godkjenning», i og med at sentrale styresmakter også må seie ja. Eit slikt prinsipp må skrivast inn i dei relevante lovverk, og i praktisk politikk vil ei lokal godkjenning kunne utøvast gjennom vedtak i kommunestyret og/eller ved lokal folkerøysting.

forslag 10: Tilknyttet «Utspill til debatt»:

--------------------------------------------------------------------------------

Verdikommisjonen har fått mange brev og telefonar frå kommunar, organisasjonar, grupper og einskildpersonar om asyl- og innvandringspolitikk, både før og etter vårt utspel om den såkalla «Sofie»-saka. Ein fellesnemnar for desse innspela har vore at norsk asylpolitikk saknar folkeleg og demokratisk forankring i lokalsamfunna. No står det att å sjå korleis det nye systemet med ankenemnder vil utvikle seg. Verdikommisjonen foreslår at kommunane får uttalerett i utvisingssaker. I ankesaker der det ligg føre «sterke menneskelege omsyn», bør kommunen i tillegg kunne leggje ned veto imot utvising.

forslag 11: «På vei mot det gode samfunn. Prosjektet «Verdilandskapet i Norge»»:

--------------------------------------------------------------------------------

1: Verdikommisjonens styringsgruppe foreslår at Statistisk Sentralbyrå gis i oppdrag å lage en publikasjon som gir en samlet beskrivelse av hva slags samfunnsutvikling nordmenn anser som ønskelig, og hvordan den faktiske utviklingen kan sammenholdes med dette. En slik beskrivelse av kjennetegn ved det gode samfunn og den faktiske utviklingen vil kunne brukes av politikere og andre samfunnsengasjerte mennesker. Det vil gi den politiske debatten et bredere grunnlag enn den økonomidominerte debatten vi i dag møter på de fleste samfunnsområder. En slik verdibasert publikasjon foreslås gitt ut hvert annet år for å sikre en løpende overvåking og rapportering av disse sidene av samfunnsutviklingen.

2: I tillegg til ovennevnte forslag ønsker styringsgruppen å understreke behovet for å utvikle et bredere verdigrunnlag og målesystem for selve Nasjonalregnskapet. Forholdet til natur, miljø, og sosiale forhold er utilstrekkelig ivaretatt i regnskapet slik det er nå, og det fører til at disse regnskapene ikke gir et riktig bilde av verdiskapningen i norsk økonomi.

Kilde: «Valgt fellesskap; prosjektrapport og forslag»