SAMKJØRING: I april skrev Dagbladet om Hanne som begynte å sette sprøyter med heroin mens hun som 15-åring bodde på Vestlundveien ungdomssenter. Nå kan Dagbladet avsløre at Fylkesmannen i Hordaland har opplyst Bufetat, region vest om Dagbladets henvendelser og deres svar på disse. Bildet er tatt fra en video fra en fest i Vestlundveien i 2014, hvor beboere og bydelsungdom brukte narkotika. Foto: Privat
SAMKJØRING: I april skrev Dagbladet om Hanne som begynte å sette sprøyter med heroin mens hun som 15-åring bodde på Vestlundveien ungdomssenter. Nå kan Dagbladet avsløre at Fylkesmannen i Hordaland har opplyst Bufetat, region vest om Dagbladets henvendelser og deres svar på disse. Bildet er tatt fra en video fra en fest i Vestlundveien i 2014, hvor beboere og bydelsungdom brukte narkotika. Foto: PrivatVis mer

Avslører spillet i kulissene om Vestlundveien ungdomssenter

«Vi har et dilemma. Dagbladet vet at det er Vestlundveien»

Fylkesmannen skal drive uavhengig kontroll av barnevernet. Men når Dagbladet stiller kritiske spørsmål om en barnevernsinstitusjon, stikker de hodene sammen og planlegger sine svar.

- I utgangspunktet er det uheldig at fylkesmannen, som skal stå i et uavhengighetsforhold til etaten de fører kontroll med, samordner sine svar til pressen med etaten. I henhold til god forvaltningsskikk, bør de være forsiktige med det, sier advokat og medierettsekspert Jon Wessel-Aas til Dagbladet.

Eksperten understreker at det nok kan være tilfeller hvor slik samkjøring mellom aktører kan være uproblematisk og at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Hvis det framstår som forsøk på å koordinere en historie med formål om å glatte over kritikkverdige forhold, så vil det være i strid med god forvaltningsskikk, sier Wessel-Aas

Lørdag 14. april skrev Dagbladet om 15 år gamle Hanne og «Marie» som ruset seg tungt mens de bodde på Vestlundveien ungdomssenter i 2015. I fjor høst døde begge, 18 og 17 år gamle.

Fram mot sommeren hadde Dagbladet en rekke avsløringer om forholdene i Vestlundveien.

Det førte til at den statlige barnevernsinstitusjonen i slutten av juni ble nedlagt for godt.

I den journalistiske prosessen har Dagbladet bedt både Fylkesmannen i Hordaland og Bufetat, region vest om innsyn i all korrespondanse, internt eller eksternt, som har omhandlet Dagbladet og avisas henvendelser.

I dag kan Dagbladet avsløre at det har vært tett dialog og samhandling mellom Vestlundveiens statlige eier og kontrollorganet.

- Uheldig

13. april, dagen før Dagbladet trykket Magasinet-saken «Barnevernets engler» og nyhetsdokumentaren om Vestlundveien ungdomssenter, sendte seksjonsleder Øystein Breirem Jacobsen hos Fylkesmannen i Hordaland følgende e-post til fagdirektør Hilde Baardsen i Bufetat, region vest under emnet «VS: Sitatsjekk Dagbladet»:

«God morgen, Hilde. Videresender svaret mitt m/sitatsjekk til orientering. Ha en strålende dag i finværet. mvh Øystein».

I et internt notat 8. mai skriver Øystein Breirem Jacobsen om en telefonhenvendelse fra kommunikasjonsdirektør Trond Nygard-Sture i Bufetat, region vest.

«Ba om å få oversendt besvarelser på innsynskrav fra Dagbladet som er sendt de siste dagene. Oversender dette per e-post», skriver seksjonslederen hos Fylkesmannen.

Samme dag skriver Breirem Jacobsen e-post til Nygard-Sture:

«Hei Trond. Oversender som avtalt de innsynskravene fra Dagbladet som er besvart de siste dagene.»

- Er det vanlig at dere får utlevert slik korrespondanse?

- Dette skjer meget sjelden, sier regiondirektør Øistein Søvik i Bufetat, region vest til Dagbladet.

- Hvordan vil du kommentere den tette kommunikasjonen mellom kontrollorganet og Bufetat i denne saken?

- Vi ser i ettertid at det kan framstå som uheldig at fylkesmannen sendte dette til Bufetat. Vi har et godt faglig og profesjonelt samarbeid med fylkesmannen, og det er viktig å understreke at det vi fikk fra Fylkesmannen i april var svar og dokumenter som Fylkesmannen allerede hadde gitt Dagbladet, sier Søvik.

Fylkesmannen er av en annen oppfatning.

- Vi er uenig i at det er et tett forhold mellom Fylkesmannen i Hordaland og Bufetat, region vest. At formen i deler av korrespondansen er uformell, endrer ikke på det. Vi mener det ikke er unaturlig å orientere de ansvarlige for tjenesten når vi uttaler oss til media om en institusjon de har ansvar for, sier seksjonsleder Øystein Breirem Jacobsen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Skjulte sakens alvor

Innsyn i intern korrespondanse hos Fylkesmannen avdekker ikke bare tette forhold mellom kontrolletaten og barnevernsetaten den har ansvar for å kontrollere.

Korrespondansen viser også at det var intern strid om hvorvidt sakens alvor skulle holdes tilbake for Dagbladet. Fylkesmannen valgte å holde informasjon tilbake, til tross for internt motstand.

8. mai stilte Dagbladet fylkesmannen spørsmål om en sak hvor en beboer på Vestlundveien ungdomssenter ble stanset av politiet bak rattet i en svart luksus-Porsche som institusjonen hadde leid til ham.

Ikke bare informerte Fylkesmannen Bufetat om sine svar i denne saken.

Internkorrespondanse hos Fylkesmannen i Hordaland viser at Breirem Jacobsen skrev følgende e-post til sin sjef, fylkeslege Helga Arianson:

«Hei Helga. Vi har et dilemma her nå. Dagbladet vet at institusjonen er Vestlundveien. Den rapporten hun (journalist Rønnaug Jarlsbo, journ.anm.) spør om er allerede sendt i sladdet utgave til Dagbladet og er i postgang. De formuleringene hun spør rundt vil framgå der - konklusjonen er ikke sladdet. Kan jeg svare slik jeg foreslår under? (Problemet er at jeg da bekrefter at institusjonen bilkjøringen relaterer seg til er Vestlundveien, men det orienterer hun jo om at hun vet allerede. Samtidig; da får hun det bekreftet av meg … Og i tillegg; hun vil ut fra dato på avgjørelsen kunne resonnere seg fram til at handlingen ikke ligger langt tilbake i tid.) Men dette er vel unngåelig …?»

- Dette handler om at vi mente det ikke var rett å bidra til den eksponeringen ungdommen på institusjonen med dette ble utsatt for, sier Breirem Jacobsen.

Fylkesmannen villeder

Det framgår videre av korrespondansen mellom seksjonslederen og fylkeslegen at det foregikk en intern diskusjon hos fylkesmannen om hvorvidt de skulle opplyse Dagbladet om at Vestlundveien ungdomssenter hadde brutt barnevernloven i den aktuelle saken avisa stilte spørsmål om.

Seksjonslederen tar til orde for å la Dagbladet leve i en villfarelse om at institusjonen har brutt forvaltningsloven, mens det dreier seg om brudd på barnevernloven - noe som er langt mer alvorlig.

«Det at institusjonen «ikke har sørget for at ungdommen ble møtt av trygge voksne som klarte å sette grenser og forhindre at han utsatte seg selv eller andre for fare» er strengt tatt ikke et brudd på forvaltningsloven, men barnevernslovgivningen. Bruddet på forvaltningsloven gjelder noe annet og sto i rapporten i avsnittet over- men det tror jeg ikke jeg skal kommentere. Hun har ikke bedt om kommentar; kun å få oversendt rapporten», skriver Breirem Jacobsen til Arianson.

Seniorrådgiver Vibeke Herskedal hos fylkesmannen blir sendt dette i kopi.

I en e-post til Breirem Jacobsen 8. mai klokka 17.28 gir Herskedal til kjenne at hun ikke er enig at det skal holdes hemmelig for Dagbladet at Vestlundveien har gjort seg skyldig i brudd på barnevernloven.

«Bør du ringe og snakke med henne? Og i samme sledgehammer presisere at 1. avsnitt er brudd på fvl og andre avsnitt er brudd etter bvl.»

Tause om lovbrudd

Dagbladet hørte ikke noe fra Breirem Jacobsen før journalist Rønnaug Jarlsbo klokka 19.35 samme kveld mottok e-post fra ham. Teksten var da den samme som han foreslo i sin første e-post til fylkeslege Helga Arianson.

Fylkesmannen valgte altså ikke å opplyse Dagbladet om Vestlundveiens brudd på barnevernloven.

«Hei. Den er gitt delvis innsyn i den aktuelle rapporten, og den er allerede i postgang til dere på bakgrunn av de innsynskrav dere har fremmet en av de siste dagene», skrev Breirem Jacobsen til Dagbladet.

- Hvorfor valgte fylkesmannen å holde tilbake overfor Dagbladet at Vestlundveien hadde brutt barnevernloven?

- Vi har ikke holdt tilbake informasjon om lovbruddene, men avgrenset oss til å svare på det vi er spurt om. Dere fikk rapporten, med unntak av personsensitive opplysninger, der lovbruddene framgår, sier Breirem Jacobsen.

I forsendelsen fra Breirem Jacobsen fikk Dagbladet innsyn eller delvis innsyn i flere dokumenter, deriblant den omtalte rapporten.

Dette dokumentet var så tungt sladdet at Dagbladet ikke forsto at det handlet om beboeren på Vestlundveien som 15 år gammel ble stanset av politiet bak rattet i en luksusbil. Bilkjøring var ikke engang nevnt i de avsnittene av rapporten som avisa fikk innsyn i.

- Det var åpenbart at vi ikke hadde fått med oss at institusjonen også hadde brutt barnevernloven. Hvorfor lot dere være å opplyse Dagbladet om dette?

- Vi er ikke enig i at vi har holdt opplysninger tilbake. Du ba om å få oversendt rapporten, og vi svarte samme kveld at det allerede var gitt delvis innsyn, og at rapporten var i postgang. Det å «ikkje sørge for at … blei møtt av trygge vaksne som klarer å sette grenser» gjelder brudd på barnevernloven. Vi antok at det var forståelig når dere fikk se rapporten, men ser at dette kunne kommet tydeligere fram, sier Breirem Jacobsen.

Fjernet «bevisstløs» og «heroin»

På generelt grunnlag sier medierettsekspert Jon Wessel-Aas at det ikke skal sladdes bort mer enn det loven tillater.

- Strengt tatt må de se bort fra hva Dagbladet vet eller ikke vet om saken. Det er ikke deres ansvar. Det er problematisk hvis sladdingen bærer preg av at den ikke har med taushetsplikt å gjøre, men er der for å «finte brura», altså ikke vise fram hvor ille det er, sier advokaten.

14. april dokumenterte Dagbladet at 15 år gamle Hanne begynte å sette sprøyter med heroin mens hun bodde på Vestlundveien ungdomssenter i 2015.

I forkant av publiseringen gjorde Bufetat, region vest Dagbladet oppmerksom på at Fylkesmannen i Hordaland hadde vurdert både plasseringen av Hanne i Vestlundveien og omsorgen hun fikk der som forsvarlig.

Bufetat sendte Dagbladet fylkesmannens avgjørelse i tilsynssaken om Hanne, datert 25. november 2016.

21. mars i år klaget Dagbladet på hvordan denne tilsynsrapporten var sladdet, uten at det førte fram,

Dagbladet argumenterte med at sladdingen var urimelig med hensyn til relevante opplysninger og trakk fram en rekke eksempler på det. Her er to av eksemplene:

«Hun ble funnet av tilfeldig forbipasserende og var (SLADDET) ved ankomst til (SLADDET) sykehus.»

«En bekymringsmelding til barnevernet og hennes egen forklaring tilsier at hun i noen tid hadde brukt det hun kom over av rusmidler, også (SLADDET).»

Dagbladet ble likevel kjent med hva som står bak sladden, gjennom andre kanaler.

I en dom fra Øvre Romerike tingrett 14. mars 2016, fant vi igjen nær de samme formuleringene - usladdet.

«Hun ble funnet av tilfeldig forbipasserende og var BEVISSTLØS ved ankomst til HAUKELAND sykehus.»

«Av en bekymringsmelding til barnevernet noe tidligere, samt hva hun selv hadde forklart, må det legges til grunn at hun i noen tid hadde brukt det hun kom over av rusmidler, også HEROIN MED SPRØYTE.»

21. mars ba Dagbladet Bufetat, region vest om en forklaring på hvorfor dokumentet var blitt sladdet på denne måten. Det ble aldri besvart.

Granskes

I slutten av juni kom en knusende rapport om forholdene ved Vestlundveien ungdomssenter som førte til at barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) bestemte at institusjonen umiddelbart skulle legges ned.

Statsråden beordret samtidig flere undersøkelser, deriblant en gransking av Fylkesmannen i Hordaland som kan forklare hvorfor tilsynsmyndigheten ikke har avdekket svikten hos den statlige barnevernsinstitusjonen.

Statens helsetilsyn har fått i oppgave å gjennomføre denne undersøkelsen.