Barnevern

Vil snu barnevernet på hodet

Arbeiderpartiet har lagt fram forslag til store endringer.

Slakter Barnevernet: - Dette er kronbeviset. Video: Siv Johanne Seglem og Asle HansenVis mer Vis mer

- Vi ønsker endring av barnevernet på flere områder, og det dreier seg mye om tilliten til barnevernet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kari Henriksen, til Dagbladet.

Hun har merket seg at Dagbladet den siste tida har satt søkelys på at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har tatt hele ti norske barnevernssaker til behandling

- Det har over flere år fremkommet faglige og politiske bekymringer over situasjonen i og for det kommunale barnevernet.

Det skriver Henriksen sammen med partifellene Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen, Trond Giske, Elise Bjørnebekk-Waagen og Runar Sjåstad i et representantforslag som er til behandling i Stortingets familie- og kulturkomité.

Kvalitetsreform

Ap-representantene mener at flere kritiske rapporter som er kommet om norsk barnevern og den høylytte barnevernsdebatten viser at det er nødvendig med tiltak som øker rettssikkerheten for barn og tilliten til barnevernet.

Derfor tar Ap-representantene til orde for en kvalitetsreform i det kommunale barnevernet.

De lanserer en rekke forslag som vil innebære dramatiske endringer av norsk barnevernspraksis dersom Stortinget gir sin tilslutning.

 • Brukerperspektiv fra barna selv og foreldrene skal gjennomsyre praksisen og må inkluderes i digitale plattformer som utvikles.
 • I møte med familiene og barna skal barnas foreldre ha en egen, selvstendig stemme og bli hørt gjennom hele prosessen.
 • Foreldre og barns situasjon skal vurderes felles og hver for seg. Foreldre som blir fratatt barna, skal ha tilbud om oppfølging etter at vedtak om omsorgsovertakelse er fattet.
 • Alle fylkesnemndene skal ha tilbud om dialog/samtaler forut for behandling av saken i fylkesnemnda.
 • Sakkyndige skal få oppdrag gjennom en søknadsbasert ordning i fylkesnemndene.
 • Akuttvedtak skal alltid underlegges en second opinion-vurdering. Vedtaket skal også alltid sanksjoneres av en ytre instans.
 • Det må sikres åpenhet for pressen i saker i fylkesnemndene.
 • Muligheten for å stille kvalitetskrav til advokater som skal føre barnevernssaker, må utredes.
 • Det politiske ansvaret for barnevernet skal tydeliggjøres og være klart forankret gjennom egne, årlige kvalitetsbaserte rapporter til kommunestyrene.
 • Tjenester som rettes mot barn og unge og deres familier, skal organiseres i samlokaliserte lavterskeltiltak med tverrfaglig kompetanse. Jordmor, helsesøster, psykolog, sosionom og barnevernspedagog skal være minimumsbemanning.
 • Formelt, praktisk samarbeid mellom barnevern, skole og frivillige aktører i kommunen som arbeider med tiltak for barn og unge, bør lovfestes.
 • Veiledende kriterier for bemanningsnorm i barneverntjenesten bør utredes.
 • Klasseperspektivet må vektlegges sterkere i utdanningen for å gi studentene en bedre forståelse av hvordan sosial bakgrunn, levekårsstress i fattige familier og språkbarrierer påvirker samhandlingen mellom barnevernet og familier.

Second opinion

- Ja, vi ønsker second opinion i barnevernssaker, større åpenhet i fylkesnemndene og en ordning som sikrer at akuttvedtakene oppfyller kravene til rettssikkerhet. Fundamental tillit er knyttet til nettopp rettssikkerhet. Det er reist kritikk om at sakkyndige er for tett på barneverntjenestene. Derfor foreslår vi at de skal være ansatt av nemndene, sier Kari Henriksen.

Familie- og kulturkomitéen skal legge fram sin innstilling i saken innen 28. mai. Etter planen skal saken behandles i Stortinget tidlig i juni.

- Det handler om å få et barnevern som er i stand til å utføre oppgavene sine på en god måte og å få på plass et kontrollorgan som avdekker feil og mangler. Det vil våre forslag sikre, sier Henriksen.

- Flere ansatte

I slutten av februar lanserte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fem grep for å styrke barnevernet.

1. Kompetansereform for økt kvalitet og for å forhindre at ansatte i barnevernet slutter.

2. Kvalitetsløft for oppfølging av fosterhjem.

3. Institusjonsreform for å løfte kvaliteten og for å forbedre samarbeidet mellom barnevernet og politiet og helsetjenestene.

4. Bedre forebygging og tidlig innsats.

5. Tett på barnevernet ved å støtte kommunene til å skape endring for dem som trenger hjelp fra barnevernet.

- Vi opplever at det er tverrpolitisk enighet om punktene statsråden drar fram, men det holder ikke. Vi mener flere ansatte i barnevernet er en forutsetning for å kunne heve kvaliteten ute i tjenestene, og det har vi fulgt opp i våre budsjetter, sier Henriksen.