Ville sette dem fri

Varetektsfengsling kan påvirke lagmannsretten når Orderud-saken kommer opp neste år, mener dommeren som gikk inn for løslatelse av de Orderud-dømte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dommerne delt i synet på fengsling

Kjæremålsutvalget i Borgarting lagmannsrett var delt i synet på om Veronica og Per Kristian Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland burde løslates eller om kjennelsen fra Nedre Romerike forhørsrett på åtte ukers varetekt fortsatt skulle gjelde. Alle de tre påkjærte varetektsfengslingen mandag.

To av dommerne gikk inn for fortsatt fengsling, mens den tredje dommeren gikk inn for løslatelse av de tre som er dømt til 21 års fengsel for med virkning til trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

Frykter påvirkning

Mindretallet i lagmannsretten mener at de tre ikke burde vært pågrepet etter dommen i Nes herredsrett, der alle anket. En fortsatt varetektsfengsling kan påvirke utfallet når saken kommer opp for Eidsivating lagmannsrett, mener mindretallet:

I kjennelsen sier mindretallet at varetektsfengslingen «på en uheldig og unødig måte kan være egnet til å påvirke den uavhengige og fullstendig nye behandlingen av saken som skal skje i Eidsivating lagmannsrett i januar 2002.»

Lagdommeren som utgjør mindretallet mener at avveiningen er «meget vanskelig» - men er kommet til at det ikke foreligger lovhjemmel for varetektsfengsling.

De personlige grunnene som forsvarerne har argumenter med, blant annet klientenes helse og hensynet til gårdsdriften på Orderud, legger mindretallet liten vekt på.

Grov karakter

De to lagmennene som utgjør flertallet, mener at forbrytelsens grove karakter tilsier fortsatt varetektsfengsling. Dette er i tråd med folks vanlige rettsoppfatning, mener dommerne.

Normalt skjer varetektsfengsling ved fare for gjentakelse, fare for flukt eller fare for bevisforspillelse. Men det er også adgang til varetektsfengsling ved særlige alvorlige forbrytelser.

«Bakgrunnen for bestemmelsen er behovet for å motvirke den følelse av utrygghet og mangel på tillit til samfunnets rettshåndhevelse som kan bli følgen om gjerningsmannen ved grove forbrytelser får være på frifot under saken», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Lagmannsretten har også vurdert fortsatt fengsling opp mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Flertallet mener at EMK ikke strider mot varetektsfengsling i dette tilfellet.

Må regnes med

Flertallet i lagmannsretten mener at ingen av de tre fengslede kan påberope seg forhold som gjør fengsling uforholdsmessig. De mener med andre ord at varetekt er noe man må regne med, slik situasjonen nå er for de tre.

«Ved denne vurderingen legger flertallet til grunn at det vil bli tale om å holde dem fengslet fram til ankeforhandlingen som etter det opplyste vil finne sted i begynnelsen av 2002. Fengsling av slik varighet vil, selv om også den tidligere fengsling medregnes, åpenbart ikke være uforholdsmessig», heter det i kjennelsen.

Retten er enig i at Per Kristian Orderuds gårdsdrift trolig vil måtte avvikles, og at dette også får betydning for hans kone Veronica Orderud.

Men, skriver retten:

«Selv om denne følgen er dramatisk og dypt tragisk, kan flertallet ikke se at dette momentet i seg selv innebærer at fengsling kan anses for uforholdsmessig når det holdes opp mot arten av og grovheten av den forbrytelse som ligger til grunn for fengslingsbegjæringen».