Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Sport

Mer
Min side Logg ut

Her er de 52 spørsmålene Kåfjord ikke ville svare på

- Kommenterte bare prosessen rent teknisk.

KRITISERES: Fotballpresident Sondre Kåfjord måtte i går ettermiddag svare på kritiske spørsmål om landslaget. Nå får han igjen kritikk for prosessen rundt Karen Espelunds avgang. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX
KRITISERES: Fotballpresident Sondre Kåfjord måtte i går ettermiddag svare på kritiske spørsmål om landslaget. Nå får han igjen kritikk for prosessen rundt Karen Espelunds avgang. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX Vis mer

(Dagbladet.no) Dette er spørsmålene kretsene stilte fotballpresident Sondre Kåfjord på et møte 27. august. Da hadde kretsene i lengre tid bedt om informasjon i forbindelse med prosessen rundt generalsekretær Karen Espelunds avgang.

Ifølge Cato Haug, kretsformann i Østfold, var kretsene svært skuffet over svarene de fikk av Kåfjord.

- Han kommenterte bare prosessen rent teknisk, hvilke datoer de hadde hatt møter på og slike ting. Spørsmål av mer substansiell karakter ble ikke besvart, sier Haug, som trakk seg fra ledervervet i kretsen i skuffelse over måten forbundsstyret har håndtert saken på.

HER ER SPØRSMÅLENE (GS = generalsekretær, FS = Forbundsstyret):

Spørsmål relatert til perioden før GS sluttet:
1)
Er FS kjent med at det for en tid tilbake kom ett konkret utspill fra personer i ledergruppen (blant annet «varslerne») om å starte et eget selskap og overta marked- og mediarettighetene til NFF, og er FS kjent med at dette naturlig nok ble avvist av daværende gen.sekretær?

2) Presidenten sier at han og FS på senvinteren fikk informasjon om at det var konflikter i ledergruppen. Hva slags karakter hadde disse konfliktene? Var det rene personkonflikter? Var det konflikter rundt faglige spørsmål, - om veivalg eller prioriteringer? Var det en blanding av dette, og hva var i så fall viktigst?

3) Hadde det skjedd noe spesielt i ledelsen / administrasjonen som gjorde at GS (Karen Espelund) sin lederstil (som vi må anta har vært noenlunde den samme gjennom ti år) plutselig skulle bli mer kontroversiell? Hva gjorde president / FS helt konkret for selv å bringe klarhet i hva konfliktene bestod i?

4) I hvilken grad har styret diskutert sin egen rolle som premissleverandør og støttespiller til de ansatte generelt og til GS spesielt i denne prosessen?

Spørsmål relatert til tillit:
5)
Har presidenten og resten av FS hatt 100 % tillit til GS i hele denne prosessen frem til hennes fratredelse 2. Juli 2009?

6) Er det riktig at GS i perioden 1. April til 12. Mai levde i uvisshet hvorvidt hun hadde styrets tillit?

7) Er det riktig at utalelser om at man ikke hadde tillit til GS fra en eller flere av følgende personer:  (navn utelatt av Dagbladet, red.anm) er benyttet som argumenter i prosessen?

8) Er det korrekt at FS fratok GS fullmakter som naturlig sorterer unner henne før hennes fratredelse 2. Juli 2009? Hvis ja, synes FS deres handling samsvarer med presidentens uttalelser om tillit?

9) Deler FS kretsenes syn på at tillit er noe man ikke har «litt av», men enten har man det eller så har man det ikke?

10) Kretsene har i hele denne prosessen mottatt mange innspill fra sine tillitsvalgte og ansatte som underbygger full tillit til tidligere GS, hvorfor har ikke FS vært opptatt av å få vite mer om hva resten av organisasjonen mener i saken?

11) Hvilke refleksjoner gjør FS seg etter flere episoder både i media, og sist på kretsledermøte, hvor det ikke var samsvar mellom hva som ble kommunisert fra FS og hvordan dette ble kommunisert relatert til tilliten mellom FS og GS (noe som seinere ble bekreftet da GS fratrådte)?

12) Etter at det 12. Mai ble uttrykt tillit til GS ble det etter det kretsene er kjent med avholdt et eget ledermøte i sentraladm. Etter dette møtet skal det fra hele ledegruppen ha blitt uttrykt at dette var ett bra møte og at det var lagt grunnlag for et bedre fremtidig samarbeid. Er FS kjent med utfallet av møtet, hvis ja, hvordan har styret fulgt opp signalene fra dette møtet?

14) Hvorfor opplevde GS at hun ikke hadde tillit?

15) GS begrunnet sin avgang med at hun følte at hun ikke lenger hadde Styrets tillit. Presidenten påstår at hun hadde styrets tillit. Erfaringer fra en rekke lignende saker viser at det å engasjere utenforstående til å «granske» konflikter i ledelsen av en organisasjon, og å sette i gang en såkalt arbeidsmiljøundersøkelse, i praksis er å sette den som får søkelyset mot seg «under tiltale» og det oppstår en situasjon hvor vedkommende de facto suspenderes fra sin posisjon som leder. Ble det gjort særskilte tiltak for å sikre at GS autoritet som generalsekretær ikke skulle svekkes i den perioden «arbeidsmiljøundersøkelsen» pågikk? Hva gikk disse tiltakene ut på? Dersom det ikke ble gjort noe særskilt; diskuterte FS hvilke konsekvenser prosessen kunne ha for GS?

16) Fikk presidenten / FS noen henvendelse fra GS om at hennes posisjon ble påvirket av prosessen?

17) Ble GS fratatt noen av sine normale fullmakter i den perioden prosessen pågikk?

18) Hvis så var tilfelle; var vedtakene om dette forenlige med at man hadde tillit til henne?

Spørsmål relatert til varslingen:
19)
Hvordan var prosessen fra «varslingen» ble overbrakt FS og frem til vedtak om å engasjere eksternt firma for å gjennomføre en miljøkartlegging.

20) I hvilken grad har andre sentrale mellomledere i sentraladministrasjonen vært involvert i verifiseringen av faktaene fra «varslerne»?

21) I forbindelse med presidentens svar i mail til kretsene datert 14. Juli ønsker kretsene å få belyst følgende. Presidenten skriver: «Undertegnede ble 'varslet' både fra internt og eksternt hold om at det var en sterkt utviklet konflikt innad i ledergruppen i sentraladministrasjonen» - gjaldt denne varslingen hele ledergruppen og hvordan har det seg at man blir varslet «eksternt» om forhold som er av et så internt anliggende?

22) Er argumentene fra «varslerne» dokumentert med fakta og skriftliggjort slik at man kan objektivt vurdere hva den omtalte misnøyen består i?

Spørsmål relatert til saksgangen/-behandlingen:
23) Medfører det riktighet at styremedlemmer ringte ledere i ledergruppen for å sjekke hvorfor vedkommende sluttet, og at svaret  ikke er kommunisert til hele styret?

24) Hva skulle arbeidsmiljøundersøkelsen kartlegge og hva var oppdraget til det eksterne konsulentfirmaet før GS fratrådte sin stilling?

25) FS ønsket å kartlegge arbeidsmiljøet i sentraladministrasjonen relatert til blant annet GS lederstil. I hvilken grad hadde forbundsstyret tenkt å involvere den resterende 2/3 av de ansatte GS hadde ansvaret for — de ansatte i kretsene - for å belyse deres syn på GS lederstil?

26) I hvilken grad ble det satt inn innsats/tiltak for å, som presidenten skriver i mail datert 14. Juli: «Knytte opp knuten» internt i ledergruppen?

27) Er det riktig at FS la ensidig vekt på Roger Solheim og Ronny Aasland sine innspill fra den omtalte Sør-Afrika turen, eller søkte styret også andre kilder for kartlegging/verifisering?

28)
Er det riktig at presidenten, samme dag som de ansatte i sentraladm. ble informert i allmannamøte, ble orientert av minst 3 andre avd.ledere om at de ansatte i de respektive avdelinger ikke kjente seg igjen i beskrivelsen som ble gitt av GS og av situasjonen i sentraladm?

29)
Hvem tok initiativet til miljøkartleggingen og ble mandatet på dette tidspunktet diskutert og avtalt sammen med GS?

30)
Det har blant annet fra leder KL-AU fremkommet at GS valgte å slutte som et resultat av det som skulle bli avdekket gjennom den påbegynte miljøundersøkelsen - deler FS dette synet?

31) Kretsene er kjent med at det over en lengre tid har vært diskusjoner relatert til forholdet mellom antall oppgaver, omfanget av disse og tilgjengelige administrative ressurser for å løse oppgavene (beslutning om å søke EM 2016 kan f. eks være ett slikt eksempel) — har dette vært grundig analysert i tett samarbeid med GS og sentraladm?

32) Hvordan har styret aktivt bidratt til å styrke GS posisjon gjennom de siste 2-3 årene, for eksempel gjennom utviklingssamtaler, eventuelle korreksjoner på lederstil, skriftlige tilbakemeldinger, utviklingsmål etc.?

33) Det har tidlig i prosessen blitt beskrevet at det ble avholdt ett eget møte mellom president, visepresident og eksternt konsulentselskap for å diskutere blant annet miljøundersøkelsen - medfører det riktighet at GS ikke var invitert til å delta på dette møtet?

34) Presidenten uttalte i media at man ville gjennomføre en miljøundersøkelse og at resultatet av denne ville kunne få konsekvenser for GS - hva mente presidenten/styret med denne uttalelsen på ett så tidlig tidspunkt i prosessen?

35) Slik situasjonen oppfattes fra utsiden har 2 medarbeidere fått mulighet til å stille kabinettspørsmål og samtidig fått oppsigelsesvern - synes FS dette er god ledelse?

36) Det er skapt et mediabilde om «opprør» i sentraladministrasjonen og FS har gitt uttrykk for at situasjonen er svært alvorlig - samtidig har flere ansatte i sentraladm, blant annet til kollegaer i fotballkretsene,  gitt utrykk for at de ikke kjenner seg igjen i dette bildet - kan FS redegjøre for hva som er deres korrekte bilde av situasjonen?

37) Hvorfor ble det gått så «hardt» ut  i startfasen av denne saken, der man var så tydelig på?

38) Hva har vært gjort for å løse saken på en annen måte?

39) Hvilke muligheter fikk generalsekretæren til å løse saken (de interne utfordringene) internt ?

40) Hvordan har styret behandlet saken?  Hvordan har prosessen vært. Har styret vært samlet - telefonmøter - har generalsekretæren vært en del av prosessen?

41) Generalsekretæren uttalte selv i sin redegjørelse på pressekonferansen at hun hadde bedt FS om avklaringer som hun ikke hadde fått. Hvilke avklaringer var dette?

Spørsmål relatert til perioden etter at GS sluttet:
42) Hva består justeringene i, og hva er mandatet til det eksterne konsulentfirmaet etter at GS fratrådte sin stilling. Dette sett i lys av presidentens uttalelse i mail til kretsene datert 14. Juli: «Innretningen på arbeidet vil naturlig nok bli noe justert etter at Karen den 02.07 sa opp sin stilling som generalsekretær»?

43) I hvilken grad har styret vurdert konsekvensen av det presidenten i mail til kretsene datert 14. Juli sier: «Slik saken fremsto for oss ble det etter hvert klart at det nok uansett utfall ikke var til å unngå at den ville medføre at vi mistet viktig kompetanse i sentraladministrasjonen»?

44) Kretslederne fikk info på KL møtet 18.6, og har siden fått en redegjørelse fra Presidenten på e-post. Informasjonen var ved begge tilfeller omtrent den samme. Hva er det president og forbundsstyre ønsker å holde skjult?

45) Fair Play prinsippet er viktig for vår organisasjon, hvordan kan vi være sikre på at denne saken har vært behandlet i god fair play-ånd?

46) Manglende og lite informasjon gir grobunn for spekulasjoner og rykter. Kretslederne er selvsagt opptatt av det beste for organisasjonen og den aktiviteten vi alle er så glad i, derfor er det viktig at vi får mer informasjon. Har FS tenkt at saken er avsluttet?
 
47) Den såkalte arbeidsmiljøundersøkelsen skal snart være ferdig. Hvem vil få tilgang til rapporten? Hvordan skal andre i NFF (bl.a. kretslederne) informeres om innholdet i den? Når vil det skje?

48) Anser styret i ettertid at måten prosessen er kjørt på fra dag en bare kunne ha ett utfall, og at man gjennom prosessen har mistet en av idrettsnorges beste og mest fremtredende ledere?

49) NFF som organisasjon generelt, og tidligere GS spesielt, er kjent for at «fotballinja» skal være styrende. I hvilken grad har styret vurdert at fremtiden vil bli preget av at «markedslinja» vil bli mer fremtredende, og at denne saken vil kunne virke splittende på forholdet mellom topp og bredde?

50) Presidenten uttalte i media etter GS sin avgang at man midlertidig skulle sette inn en GS som skulle være «ekstern og uhildet» — mener styret at den valgte løsningen tilfredsstiller dette?

51) Mener presidenten fortsatt at GS sin avgang ikke en gang er registrert i UEFA, ref. uttalelser på TV2 Sporten 16/7?

52) Hvilke tiltak har styret tenkt å iverksette for å «granske» styrets rolle i denne saken, er for eksempel Kontrollkomiteen eller andre bedt om å gjennomføre noen form for granskning/kartlegging av styrets rolle i saken?

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media
Kode24 - nettavis om utvikling og koding Elbil24.no -  nyheter om elbil KK.no - Mote, interiør, og tips Sol.no - De viktigste nyheter fra nettsider i Norge Vi.no - Quiz, kryssord og nyttig informasjon Dinside.no - teknologi, økonomi og tester Se og Hør - Kjendis og underholdning Lommelegen.no - helse, symptomer og behandling