Min resept for NIF

Karl-Arne Johannessen

STØRRE ROM FOR IDRETT:

Idrettsforbundet skal skape forståelse for idrettens verdi og arbeide for maksimale rammevilkår. Ved profesjonell organisasjonsdrift skal forbundet være en sentral pådriver for å skape størst mulig rom for idrettsaktiviteter i Norge - tilpasset den enkeltes ønsker og behov. For å nå disse målene er det viktig å framheve at organisasjonens bærende kraft er frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

SERVICE OG KOMPETANSE:

Idrettsforbundet skal være et serviceorgan for det frivillige Idretts-Norge, og fylle særforbundene og kretsene med kunnskap og kompetanse. For å realisere målene må det iverksettes en endringsprosess som tar utgangspunkt i hva som etterspørres av de organisasjonsleddene forbundet skal være til for.

Målet skal være å effektivisere organisasjonen sentralt og regionalt, samt oppnå en klarere ansvars- og oppgavefordeling mellom Norges Idrettsforbund, særforbundene og kretsene.

Idrettsforbundet må legge hovedtyngden på å skape rammebetingelser for særforbund og kretser slik at disse kan videreutvikle sine idrettslige tilbud. Et tettere og bedre samarbeid i norsk idrett vil føre til riktigere og mer effektiv bruk av pengene.

DEMOKRATISERING:

Idrettsforbundet er en medlemsorganisasjon der styret har fått sine fullmakter fra det ytterste ledd - medlemmene. I en slik organisasjon må man unngå unødig sentralisering og arbeide for at mest mulig beslutningskraft ligger nærmest mulig medlemmene. Et viktig mål blir å styrke medlemmenes påvirkning ved å flytte beslutninger, ledelse og aktiviteter til den enkeltes lokalmiljø.

En moderniseringsprosess må være bygget på medlemmenes involvering og engasjement, og vil ikke lykkes om den bare er styrt ovenfra. Det nye styret må derfor være en sterk pådriver for en modernisering av organisasjonen samtidig som man er energisk lyttende til medlemmenes og de andre organisasjonsleddenes meninger og innspill.

BARNA I SENTRUM:

Barn og unge er det viktigste for norsk idrett. Derfor må det arbeides videre med å styrke anleggsutbyggingen, med spesielt fokus på nærmiljøanlegg, og økende tilførsel av ressurser til barne- og ungdomsaktivitet.

Det nye styret i Norges Idrettsforbund må føre en tett dialog mot politikere for å vise at forbundets utvikling er i full overensstemmelse med de nasjonale politiske mål for både barneidrett, breddeidrett og toppidrett. Det skal være politisk tillit til at NIFs strategi og forvaltning av ressursene gir rom for minst mulig politisk detaljstyring.

TOPPIDRETT I BALANSE MED BREDDE:

Internasjonale prestasjoner på toppnivå er en viktig stimulator for å rekruttere til breddeaktivitet. Rammebetingelsene for toppidrett må derfor både styrkes og være forutsigbar for at ambisjonene om å prestere på internasjonalt nivå skal være troverdig.

HOLDNINGSARBEID:

Idrettsforbundet bør ta en sterkere posisjon i det offentlige rom som en holdningsskapende organisasjon. Forbundet skal bidra til at grunnleggende samfunnsverdier ivaretas og at dets medlemmer viser samfunnsansvar og vilje til å yte for felles verdier. Medlemmene skal lære at når idretten tildeles milliardbeløp hvert år, forplikter dette den enkelte både til å ivareta ressursene på en best mulig måte og til å bidra i verdiskapningen innad i idretten så vel som i samfunnet for øvrig. Doping, treningsmetoder, kosthold og god ledelse bør være noen av forbundets etiske flagg saker.

ØKONOMISK ORDEN:

Idrettsforbundets økonomi må snarest mulig bringes i orden. En positiv driftsbalanse og en positiv egenkapital burde være en selvfølge. I tillegg til strakstiltak for å eliminere alle unødvendige utgifter, må man sikre at organisasjonens faste kostnader raskest mulig justeres slik at ovenstående økonomiresultat sikres uten å forutsette økte inntekter i perioden. Det er vesentlig at forbundet opptrer som en god og profesjonell arbeidsgiver og lytter til de ansatte.

I morgen: Rolf Nyhus