Vålerengas anke

Vålerenga leverte fredag ettermiddag sin anke til Norges Fotballforbund. Klubben ble fratatt tre poeng og fikk en bot på 100.000 kroner for å ha benyttet spillere som ikke var spilleberettiget.

Bruk av ikke-spilleberettigede spillere

Vi viser til Forbundsstyrets avgjørelse om å ilegge Vålerenga Fotball ('Vålerenga') en straff bestående av tap av 3 seriepoeng og en bot på NOK 100.000,- med hjemmel i NFF's sanksjons- og protestreglement. Avgjørelsen ble meddelt oss i et brev datert 18. juni mottatt her den 21. juni.

Avgjørelsen påankes herved til Ankeutvalget. Kvittering for betaling av ankegebyret vedlegges.

Vålerenga har ingen særskilte kommentarer til Forbundsstyrets beskrivelse av faktum i saken.

Vi vil imidlertid understreke at det faktum Forbundsstyret har lagt til grunn klart viser at forholdet skyldes en administrativ forglemmelse hos Vålerenga, ikke et bevisst forsøk på å skaffe seg fordeler av sportslig art.

Vi understreker også at alle de reelle hensyn som overgangsreglene skal ivareta var ivaretatt på de tidspunkter de aktuelle spillerne ble brukt av Vålerenga. Alle økonomiske mellom-værender med tidligere klubber o.l. var således fullt ut oppfylt i h.t. regelverket. Det hersket heller ingen tvil innad eller hos motstandere om at de aktuelle spillerne var medlemmer av Vålerenga og ville representere Vålerenga utad i de kampene de spilte. De aktuelle spillerne var ikke spilleberettiget for andre klubber i den aktuelle perioden.

Vi ønsker også å fremheve at det inntrufne og for så vidt forholdet knyttet til Steinar Sørlie, må anses for ett saksforhold. I alle tre tilfellene bunnet feilen som ble gjort i en misforståelse fra Vålerengas administrasjons side m.h.t. formkravene for å gjennomføre en spillerovergang. Dette bekreftes bl.a. ved at administrasjonen tok et selvstendig initiativ overfor forbundet i april inneværende år for å verifisere at de aktuelle spillerne var spilleberettiget. I midten av april 2001 ble det således undersøkt hvilke av klubbens spillere som hadde betalt lisens for 2001-sesongen. Dette førte til at Vålerenga, 19. april 2001, betalte lisens for de åtte av klubbens spillere som til da ikke hadde betalt lisens for 2001-sesongen, herunder Freddy Dos Santos og Pa Modou Kah. Såvel hovedtrener som styret fikk deretter beskjed om at alt var i orden. Dessverre misforstod imidlertid administrasjonen regelverket slik at forholdet på det daværende tidspunkt ikke ble oppdaget.

Vår anke er rettet mot straffeutmålingen som, etter vårt syn, er altfor streng forholdet tatt i betraktning.

Vi påpeker påny at det inntrufne skyldes en administrativ feil. Feilen er av formell art og er ikke et bevisst forsøk på å skaffe seg sportslige fordeler. Straffen er imidlertid både av økonomisk/administrativ og sportslig art. Dette fremstår som unødvendig strengt og langt på vei urimelig fordi den sportslige straffen rammer uskyldige tredjeparter som spillere og supportere på en utilbørlig hard måte.

Reaksjonene i media på Forbundsstyrets vedtak illustrerer at de aller fleste som er interessert i norsk fotball har reagert nettopp på dette faktum. Vi mener dette er en følge av at den sportslige straffen ikke er i samsvar med det alminnelig fotballinteresserte mener er rettferdig og rimelig som sanksjon overfor en feil av den type Vålerenga har begått.

Vi noterer for øvrig med forundring at Forbundsstyret har benyttet en kombinert straff helt øverst innenfor de rammer som er tilgjengelig for begge strafformer. Boten er således satt til det høyst mulige nivå, mens poengtapet er satt kun ett poeng under maksimumsgrensen.

På bakgrunn av at forseelsen ikke var bevisst fra Vålerengas side stiller vi derfor spørsmål om hvilken del av strafferammen som nå gjenstår for forsettlige overtredelser av reglementet, eventuelt grovere brudd på dette enn det Vålerenga har gjort seg skyldig i.

Vi opplever videre at straffen som Vålerenga ilegges ikke på noen måte står i forhold til andre, tilsvarende tilfeller.

I denne forbindelse nevnes at to andre klubber (Strømsgodset IF og L/F Hønefoss) er ilagt bøter på h.h.v. NOK 40.000,- og NOK 20.000,- for tilsvarende forseelser innenfor samme tidsperiode.

Videre påpeker vi at IL Norild, i ankesak nr. 16/98, ble ilagt en bot på NOK 1.650,- pr. ikke spilleberettiget spiller (til sammen NOK 4.950,-) da klubben, i en seriekamp 9. mai 1998, benyttet tre ikke spilleberettigede spillere.

Ovennevnte illustrerer tydelig at reaksjonsnivået for denne type overtredelse tradisjonelt har vært og er kvalifisert lavere enn det som nå er benyttet overfor Vålerenga.

Som et moment i utmålingen av den straff Vålerenga er ilagt har Forbundsstyret henvist til at det foreligger en gjentakelse begrunnet i saken omkring Steinar Sørlie. Etter vårt syn er dette ikke tilfelle idet alle tre spillerne ble benyttet i strid med reglementet som følge av samme feil.

Vi mener også at det må tillegges betydelig vekt at Vålerenga ikke har oppnådd noen sportslige fordeler som følge av den begåtte feilen. Det er således ingen tvil om at Freddy dos Santos og Pa Modou Kah ville ha vært spilleberettiget i de aktuelle kampene dersom overgangs-skjemaene var blitt sendt inn litt over en måned før de faktisk ble sendt.

Vålerenga Fotball har iverksatt flere tiltak for å sikre at denne type administrative feil ikke lenger skal skje. Intensjonen er således at administrasjonen skal få tilført nødvendig kompetanse og ressurser til å kunne fungere profesjonelt i forhold til fotballforbundets regelverk og i alle andre sammenhenger i fremtiden. Vi nevner også at klubbens administrasjon nylig har gjennomgått et kurs hos Norges Fotballforbund nettopp med sikte på å få full innsikt i overgangsreglene m.v.

Vålerenga erkjenner at man faktisk har brutt forbundets regler i forhold til bruken av de aktuelle spillerne. På denne bakgrunn aksepterer selvfølgelig Vålerenga at forbundet har rett til og vil reagere på forholdet med en straff innenfor rammen av sanksjons- og protest-reglementet. Det er imidlertid vår oppfatning at den aktuelle straffen bør stå i forhold til den feil som er blitt gjort, både m.h.t. straffens art og straffens størrelse. Vi anmoder Ankeutvalget om, i særdeleshet, å vurdere berettigelsen av det poengtapet Vålerenga er blitt ilagt idet dette er en straff av sportslig art som vil ramme uskyldige tredjeparter som spillere og publikum i større grad enn administrasjonen der feilen faktisk ble begått.

Med vennlig hilsen

Vålerenga Fotball

Underskrevet av Elin Horn og Hanrald Moræus Hanssen, daglig leder og styreleder i Vålerenga.