Vil ikke kriminalisere doping

Norges idrettsforbund og olympiske komité (NIF) går imot en eventuell lovendring som kriminaliserer bruk av dopingmidler. NIF ønsker derimot straff for personer som skaffer seg og oppbevarer dopingpreparater.

Dette går fram av et høringsnotat fra NIF til Justisdepartementet som er undertegnet av idrettspresident Kjell O. Kran og generalsekretær Ivar Egeberg.

Det var i fjor høst at departementet sendte ut på høring et forslag om å kriminalisere bruk av dopingmidler. Etter dagens lovgiving er smugling, oppbevaring og salg av dopingmidler straffbart, mens bruk altså ikke er ulovlig etter den borgerlige straffelov.

Ifølge Kran og Egeberg frykter NIF at lovforslaget fra departementet kan føre til at det sivile rettsapparatet og NIFs organer kan avsi avgjørelser som ikke er sammenfallende med tanke på skyldspørsmålet.

- Dette sett i lys av at det kan være praktisk vanskelig for politi- og påtalemyndighet å etterforske slike saker, all den tid de besitter begrensede ressurser og derfor ikke vil kunne prioritere dette arbeidet fullt ut.

Okeke-saken

Som eksempel kan nevnes Okeke-saken, der sprinteren Aham Okeke ble frikjent av det sivile rettsapparatet, men ble dømt av NIFs doms- og appellutvalg.

Ettersom sivile dommer har høyere rang enn NIFs egne domssystemer, innebærer dette nødvendigvis at politiets prioritering og etterforsking vil få vesentlig betydning for NIFs antidopingarbeid, slår Kran og Egeberg fast.

Etter NIFs syn vil et lovforslag som begrenses til å omfatte kriminalisering av erverv og besittelse av dopingmidler ivareta antidopingarbeidet på best mulig måte.

Klart definert

- Gjennom en slik lovendring vil statens og NIFs arbeidsområder bli klart definert. En slik arbeidsfordeling vil forhindre at overnevnte problemstillinger blir aktuelle, samt at den vil ivareta de positive signaler en eventuell lovendring vil medføre, skriver de to toppene i norsk idrett.

Strafferammen for smugling, oppbevaring og salg av doping er i dag to år, og seks år i grove tilfeller.