Bilist

Drivstoffavgift stabil

Regjeringen gjør ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett for 2018 som kommer torsdag.

Tesla-biler blir opptil 70 000 kroner dyrere

Bilens vekt skal inn når pris og avgift beregnes. Tesla er den eneste elbilen på det norske markedet som er tung nok til at det får utslag.

Les mer →

Ras-sikring

Regjeringen foreslår en bevilgning på 682 millioner til rassikring på riksveinettet. Regjeringen opp til forberedende arbeid og oppstart av tre nye riksveiprosjekter i 2018 i regi av Statens vegvesen, E16 Eggemoen – Olum Oppland og Buskerud, E6 Kapskarmo – Brattås – Lien i Nordland og skredsikringsprosjektet E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark.

Lønnsmottaker

Lønnstakere får 880 millioner i skattelette

Folk som ligger i normalsjiktet på lønnsstigen, får i gjennomsnitt 300 kroner i skattelette med regjeringens opplegg. SJEKK DEN NYE SKATTEN DIN HER →

Pendlerfradrag blir borte

Jobbpendlere får ikke lenger trekke fra utgifter til mat dersom de har kokemuligheter i pendlerboligen. Over 100.000 pendlere mister nå dette fradraget, gir dem i snitt 6.500 kroner mer skatt i året.

Sivilforsvaret

9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret

Kutter krisestøtte

De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen. Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018, skriver E24.

Miljøbevisst

Mer til regnskog

Regnskogfondet økes med 42 millioner til 3 milliarder.

Trafikkavvikling Østlandet

30 millioner til bedre trafikkavvikling av kollektivtrafikken i Oslo-området. Skal gjøre det mulig å kjøre flere tog mellom stasjonene Nationalteateret og Skøyen.

Konflikt om ulv

I 2017 ble det opprettet en tilskuddsordning til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. Ordningen er til for å bidra til konfliktdemping i kommunene med ulverevir. Regjeringen vil i 2018 bevilge 20 millioner kroner til formålet i 2018, melder NRK.

Mer til pels - mindre til pus

Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner.

Les mer →

Gående og syklende

Det foreslås 226 millioner i tiltak for gående og syklende. Det er i hovedsak knyttet til å etablere sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder.

Nav-ordningen "Individuell jobbstøtte" blir varig og budsjettet dobles

Nav-ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner.

Tiltak for funksjonshemmede

Regjeringen setter av 15 millioner kroner 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede, skriver Aftenposten.

Pasient

Rundt 2,7 milliarder til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo

Bevilgningene til tarmscreenings-programmet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.

Programmet skal innføres over hele landet fra 2019, ifølge budsjettlekkasjer (NTB)

Opprusting av sykehus

Ifølge Sunnmørsposten vil regjeringen sette av 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda.

Nytt sykehus Molde

Det skal bygges sykehus i Molde, og regjeringen vil innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge som tilsvarer et beløp på rundt 3,5 milliarder kroner, ifølge NRK.

Elev

21,3 millioner til nye studieplasser innen IT

I tillegg til garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner, ifølge Khrono.

Mer til yrkesfag

Regjeringen bevilger også 65 millioner kroner mer til yrkesfag. 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter. Finansminister Siv Jensen sa til Dagbladet i starten av september at arbeidslivet vi går i møte kommer ikke til å klare seg uten faglærte.

Kutt for folkehøgskolene

Regjeringen foreslår å kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner. I tillegg foreslås det kutt i studiestøtten til elevene på totalt med 11 millioner. Også tilskudd til alle landets studieforbund er foreslått kuttet med rundt 22 millioner.

Studentboliger

Det foreslås tilskudd i bygging av 2200 studentboliger, som er 300 færre enn det som fikk støtte i år.

Kutter videreutdanning

Det blir også kutt i videreutdanningen av lærere. 5 500 får tilbud om etterutdanning, mot 6 000 i fjor

Skattbar

Skatterabatt for aksjer

Regjeringen innfører en aksjerabatt i formuesskatten som innebærer at eiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner. Grepet er en del av skatteforliket fra 2016, skriver VG.

Fjerne skatteklasse 2

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, og gjør dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.

Internasjonal

Dobbelt statsborgerskap

Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.

Norskopplæring

Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier som en del av integreringen.

Mer bistand

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 35,1 milliarder kroner til bistand. Dette er en økning på 1,3 milliarder kroner fra inneværende år og utgjør om lag 1 prosent av neste års forventede bruttonasjonalprodukt (BNI).

Stanser bidrag til redning

Regjeringen stanser bidragene til redningsoperasjoner for flyktninger som reiser over Middelhavet. Norges bidrag til operasjon Triton blir videreført ut 2017 med fartøyet Olympic Commander, men stanses i 2018.

Beredt

Sikring

87 millioner kroner settes av til sikring av Forsvarets bygninger og til infrastruktur, som fiberkabler, melder NRK.

Forebyggende arbeid

30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.

Fengsel i Nederland

Norge forlenger fengselsavtalen med Nederland fram til oktober 2019, skriver Nettavisen. Avtalen med Norgerhaven ble inngått i 2015.

Ny utdanning for brann og redning

Det skal etableres en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell. Det er satt av 18,9 millioner kroner til å etablere fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt, skriver Aftenposten.

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 4096 millioner kroner til Sjøforsvaret, noe som er en reell økning på 84,5 millioner kroner. Regjeringen mener pengene skal sikre høyere beredskap og bedre vedlikehold av flåten.

Økt sikkerhet

Regjeringen vil sette av nesten 300 millioner kroner til å styrke sikkerheten i regjeringskvartalet og andre regjeringsbygg, i tillegg til de kongelige eiendommer.

Næringsdrivende

30 millioner til innovasjon i marine og maritime bedrifter

Regjeringen gir 30 millioner til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter, ifølge NTB.

Skipsbygging

Utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge. Låne- og garantiramme på 10 milliarder i 2018.

Religiøs

Religiøse minoriteter får 30 millioner ekstra i støtte

Bevilgningen blir i alt 78 millioner, melder Vårt Land.

Livsnyter

Høyere moms

Den laveste momssatsen øktes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett, etter det NTB erfarer. Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.

Les mer →

Alkohol og tobakk blir dyrere

Avgiftene på alkohol og tobakk settes jevnlig opp hvert år i takt med prisutviklingen. Snus økes med 1,9 prosent. Ellers er endringene stort sett foreslått til 1,6 prosent.

Les mer →

Mer penger til kongefamilien

Regjeringen vil øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner neste år til 11,73 millioner kroner. Apanasjen til kronprinsparet foreslås satt til 9,76 millioner kroner, en økning på 220.000 kroner.
Apanasjen skal dekke personlige utgifter for medlemmene av kongehuset, som utgifter i forbindelse med offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

Boligeier

«Airbnb-skatt»

Regjeringen fjerner skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig. Det kommer til å få betydning for de som for eksempel leier ut bolig ved hjelp av plattformen Airbnb.

Ingen kutt i eiendomsskatten

Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.

Mediebruker

Reduserer pressestøtten

Regjeringen vil redusere produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner.

Nytt pressetilskudd

Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

Familie

Penger mot vold

Regjeringen setter av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep, melder E24. Det er opp 54 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår blant annet å styrke Statens barnehus og politiet for å gi bedre hjelp til barn som er utsatt for vold og overgrep med henholdsvis 11 og 20 millioner kroner. Politiet får i tillegg 11 millioner kroner til å styrke arbeidet mot overgrep mot barn på internett.

Satser på barnevern

Regjeringen vil bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet, melder E24. Satsingen er en del av barnevernsreformen som ble vedtatt av Stortinget i juni, som gir kommunene større ansvar for barnevernet.

Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage

100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.

Barnetrygd

Regjeringen vil ikke øke barnetrygden, men holder den på dagens nivå. Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram torsdag. Barnetrygden har dermed verken økt eller blitt prisjustert på 22 år.

Øker makspris for barnehage

Regjeringen vil øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden. Det betyr en reell økning på 110 kroner per måned. Samtidig videreføres redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Mer til kommuner

Kommunesektoren får 3,8 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Kommunene får 3,6 milliarder kroner mer, og fylkene 200 millioner. Av de 3,6 milliarder kronene kommunene får i økte frie midler, har regjeringen lagt flere føringer.
- 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
- 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige
- 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud

Kutt i støtten til enslige forsørgere med 13 prosent

Forsker

Forskningsbudsjettet øker ikke

I 2017 utgjør forskningsbudsjettet 1,05 av BNP, mens det er i 2018 blir på 1,04 prosent. Målet som ble fremmet i valgkampen var 1,25 prosent

Mindre til Havforskningsinstituttet

Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner, men vil gi 14 millioner mer til havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer