SNART PÅ PLASS: Snart blir dette vanlig i Norge, men du kan ikke kjøre hvor du vil. Foto: KRISTIN SØRDAL
SNART PÅ PLASS: Snart blir dette vanlig i Norge, men du kan ikke kjøre hvor du vil. Foto: KRISTIN SØRDALVis mer

Nå kommer kjørereglene for Segway

Du bør passe fartsgrensen!

Dinside: Regjeringen har vedtatt at det skal bli tillatt å kjøre Segway og andre typer liknende selvbalanserende kjøretøy, på offentlige arealer.

Etter instruks fra politisk ledelse i Samferdseldepartementet, har Statens vegvesen utarbeidet et forslag til regelverk som skal tillate bruk av selvbalanserende kjøretøy i Norge.

Høringsfristen er 9. mai.

Samferdselsdepartementet sier at de tar sikte på at ståhjulinger blir tillatt i løpet av første halvår 2014, altså innen utgangen av juni.

Les også: Vi har testet Segway i København - her kan du se hva vi synes

- Prioritert oppgave - Vi har foreløpig bare fått tre-fire innspill, men det er vanlig at de lengste og mest velbegrunnede kommer rett på fristen - eller i posten noen dager etter. Vi er spente på hva som kan komme, sier Anette Hauge, saksbehandler for den aktuelle saken i Vegdirektoratet.

De skal nå gå gjennom alle svarene og vurdere dem.

- Enten kan forslaget vedtas som det er sendt ut, eller med endringer etter de innspillene vi har fått, forteller Hauge.

Akkurat når de er ferdige med saksbehandlingen og du kan kjøre lovlig med ståhjuling på offentlige steder, er imidlertid ennå ikke helt klart.

- Men det er en veldig prioritert oppgave, så vi håper så snart som mulig, kanskje i løpet av en måned - men det kommer også an på hvor mye vi må begrunne de høringssvarene som kommer inn, sier Hauge.

Vanligvis vedtas nye lover og forskrifter som dette én gang i året - og da 1. januar. Når det gjelder denne spesifikke saken med selvbalanserende kjøretøy, er det rimelig å anta at ettersom departementet egentlig ønsket at dette skulle gjelde fra våren, så vil det gjøres et straksvedtak når forskriften med alle eventuelle endringer er på plass.

FLERE KJØRETØY SKAL DELE PÅ PLASSEN: Ståhjulingene skal i utgangspunktet kunne kjøres på de samme områdene, og med samme regler som syklister. Det vil si at de skal få kjøre på vegskulderen som syklisten her, og med samme vikepliktsregler for øvrig trafikk, som en syklist. Foto: MICHAEL WØHLK JÆGER SØRENSEN
FLERE KJØRETØY SKAL DELE PÅ PLASSEN: Ståhjulingene skal i utgangspunktet kunne kjøres på de samme områdene, og med samme regler som syklister. Det vil si at de skal få kjøre på vegskulderen som syklisten her, og med samme vikepliktsregler for øvrig trafikk, som en syklist. Foto: MICHAEL WØHLK JÆGER SØRENSEN Vis mer

- Vi tar sikte på at slike kjøretøy skal bli tillatt i løpet av første halvdel av 2014, skriver Samferdselsdepartementet i en e-post til Dinside.

Litt motorkjøretøy, litt sykkel Utfordringen med denne typen framkomstmiddel på norske veier har tidligere dreid seg mye om klassifisering og krav. For hva er det egentlig?

- Den er et motorkjøretøy, og kan brukes på noen av de samme områdene hvor sykkel er tillatt i dag, forteller Hauge.

I Norge har selvbalanserende kjøretøy med to hjul fram til nå blitt vurdert å falle inn under gruppen motorsykkel, nærmere bestemt moped. Det stilles imidlertid en rekke tekniske krav til denne kjøretøygruppen, og ettersom ståhjulinger ikke har klart å oppfylle de tekniske kravene som gjelder, har de blitt ansett som ulovlige i Norge.

16 år I høringen legges det fram forslag om at selvbalanserende kjøretøy skal regnes som motorredskap, men med bruksrettigheter som i hovedsak kan sammenlignes med det som gjelder for sykkel. I forslaget er det ikke åpnet for å bruke kjøretøyet i utmark.

- Vårt høringsforslag legger blant annet opp til at et selvbalanserende kjøretøy ikke må registreres, og at du ikke må ha førerkort for å føre den. Vi foreslår at det skal stilles krav om tilstrekkelig ferdighet, noe som blir opp til hver enkelt fører å vurdere selv.

Aldersgrensen er foreslått til å være 16 år, sier Anette Hauge.

Du kan se en nærmere innføring i hva som er foreslått av regler, lenger nede på siden.

Fartsbegrensning I høringsforslaget ligger det en begrensning på hvilke veier ståhjulinger kan ferdes på.

Vegdirektoratet foreslår at de kan kjøre på veier med fartsgrenser på 60 kilometer i timen eller mindre. Det vil altså være forbudt å kjøre på veier over 60 kilometer i timen.

På slike veier er altså ståhjulingen henvist til gang- eller sykkelvei.

Begrensninger er satt med bakgrunn i en bekymring for sikkerheten for førerne av ståhjulingen, samt for de øvrige trafikantene. Det åpnes imidlertid for at denne begrensningen kan fjernes dersom det viser seg at bekymringen for ulykkesrisiko er ubegrunnet.

Trygg Trafikk uttaler imidlertid også en bekymring i forhold til å tillate ferdsel for ståhjulinger med en maksfart på 20 kilometer i timen i veibane hvor øvrige motorkjøretøy kan ferdes i mye høyere hastigheter.

Forelegg på 2000 kroner - Et selvbalanserende kjøretøy med hastighet 20 kilometer i timen har ikke noe å gjøre på vei med fartsgrense over 30 kilometer i timen. Ved påkjørsel vil føreren av dette kjøretøyet ikke ha mer beskyttelse enn en gående som befinner seg i samme situasjon. Det er en samlet oppfatning i fagmiljøet både nasjonalt og internasjonalt at dødsrisikoen for gående ved påkjørsel øker dramatisk fra 30 kilometer i timen. Trygg Trafikk mener at bruk av Segway på veier med høyere fartsgrense vil være i strid med Nullvisjonen, uttaler Jan Johansen i Trygg Trafikk.

HER KAN DU IKKE KJØRE: Kjører du her med ståhjulingen, kan du risikere å få en bot på 2000 kroner. Det foreslås nemlig at det skal bli forbudt å kjøre med de selvbalanserende kjøretøyene på veier med hastighetsgrense på over 60 kilometer i timen. Foto: COLOURBOX.COM
HER KAN DU IKKE KJØRE: Kjører du her med ståhjulingen, kan du risikere å få en bot på 2000 kroner. Det foreslås nemlig at det skal bli forbudt å kjøre med de selvbalanserende kjøretøyene på veier med hastighetsgrense på over 60 kilometer i timen. Foto: COLOURBOX.COM Vis mer

- Vi oppfordrer derfor Vegdirektoratet til å foreslå at forskriften bare tillater bruk av selvbalanserende kjøretøy på veier med fartsgrense 30 kilometer i timen eller lavere

Det foreslås at overtredelse av dette punktet, kan straffes med forelegg på 2000 kroner.

Alle må se opp! Når man åpner for selvbalanserende kjøretøy, innfører man en ny trafikantgruppe som ifølge høringsforslaget blir henvist til de samme arealene som syklister - det vil si både vegskulder samt gang - og sykkelveier.

I tillegg skal det også bli lov å ferdes i gågater - men da med hastigheter som ikke overskrider gangfart.

Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If skadeforsikring, som også er en av høringsinstansene til Vegdirektoratets forslag, sier til Dinside at det er viktig å være oppmerksom på at i tillegg til at føreren av ståhjulingen må vite hva han har å forholde seg til med tanke på trafikkregler og bruk, så må også de øvrige trafikantgruppene vite hva det er de har å forholde seg til i møter med denne nye trafikantgruppen.

- Dette handler om sikkerhet både for de som kjører ståhjulingen, og for de andre trafikantene, sier Clemenz til Dinside.

Helt nytt for folk - Når det kommer en ny trafikantgruppe, er det viktig at de vet hvilke regler som gjelder, men også de sosiale normene for trafikkadferd er viktig, sier Clementz.

- Dette blir noe helt nytt for folk: Hvordan skal gående, bilister og syklister forholde seg til det? spør han.

Det er stadig nødvendig med holdningskampanjer når det kommer til forholdet og samkjøringen av syklister og bilister i veibanen. At det nå kommer enda en trafikantgruppe inn på veiskulderen, blir også bemerket av Vegdirektoratet, og det påpekes at ståhjulingene også tar mer av veibredden enn en syklist.

Syklistenes landsforening, som altså er syklistenes interesseorganisasjon, er en av høringsinstansene for de nye reglene. De vil imidlertid ikke si noe i saken.

Les også: 70 prosent av syklister føler seg trakassert

Med hjelm - eller uten? I Norge er det ikke påbudt med sykkelhjelm. Det er imidlertid påbudt med bruk av hjelm på moped eller motorsykkel.

Når det kommer til hjelmbruk på ståhjulinger, så har Samferdselsdepartementet bestemt at det ikke skal foreslås krav om bruk av hjelm.

KJØREREGLER: Vegdirektoratet håper å få reglene vedtatt og på plass i løpet av kort tid. Samferdselsdepartementet sier til Dinside at de tar sikte på å tillate kjøring med slike kjøretøy i løpet av første halvdel av 2014 - det vil altså si i løpet av juni. Foto: KRISTIN SØRDAL
KJØREREGLER: Vegdirektoratet håper å få reglene vedtatt og på plass i løpet av kort tid. Samferdselsdepartementet sier til Dinside at de tar sikte på å tillate kjøring med slike kjøretøy i løpet av første halvdel av 2014 - det vil altså si i løpet av juni. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer

Følgelig ligger det heller ingen krav om bruk av hjelm i de foreslåtte forskriftene.

Vegdirektoratet har gjort en kartlegging av andre europeiske lands regelverk i forhold til bruk av ståhjulinger, og har kommet fram til at det er svært få land som krever bruk av hjelm på disse kjøretøyene.

De bemerker imidlertid i høringsnotatet at det av hensyn til trafikksikkerhet kan være hensiktsmessig å kreve bruk av hjelm.

Dette støttes av Trygg Trafikk.

Hvordan skal de forsikres? Ståhjulinger som Segway og andre merker er ikke billige. Du må regne med rundt 50 000 kroner for en Segway, eller du kan kjøpe en av et annet merke som eksempelvis Freego, iRide, Myway, Leadway eller Ninebot, for ned i rundt 20 000 kroner.

Les også om S-Walker Board, en blanding av Segway, skateboard og balansebrett.

- Det er klart at dette et motorisert kjøretøy som innebærer en potensiell fare både for den som betjener den og en potensiell tredjeperson og en eventuell eiendom som blir rammet av den. Det er viktig å få definisjoner på hvordan de forsikringsmessige dekningene er, rundt det å kjøre med et slikt kjøretøy, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If skadeforsikring.

Innboforsikring Vegdirektoratet legger opp til å kalle dette motorredskap uten registreringsplikt, det vil si at det ikke legges opp til at det blir forsikringsplikt etter bilansvarsloven - som vi kjenner det med kravet til ansvarsforsikring for eksempelvis bil og motorsykkel.

- Forsikringsmessig vil dette da være mer å forstå som en sykkel. For å få dekket eventuelle ansvarskader må kunden da ha en innboforsikring med ansvarsdekning, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad, til DinSide.

Med andre ord: Du må ha en verdigjenstandsforsikring på ståhjulingen, samt innboforsikringen til å dekke ansvarskader.

Saken ble opprinnelig publisert på DinSide. Les her.