Hardt jobbpress og konflikter gjør folk psykemeldt

Bakholdsangrep, giftige piler, splid og personkonflikter: Dette er vanlige ingredienser i politikk og i arbeidsliv. Sammen med høye prestasjonskrav og hardt arbeidspress kan dette få noen hver til å møte veggen. Det skjedde med statsministeren, og det kan skje med deg.

Det rammet statsminster Kjell Magne Bondevik, og det kan ramme deg: Jobben kan slå deg fullstendig ut.

Av INGVILD KJØDE OG AUD DALSEGG

- Selv Rolls-Roycer stopper når tanken er tom, sier konsernoverlege Bjørnar Brændeland i Kreditkassen. For det er en grense for hvor mye vi kan tåle, enten vi er toppledere eller truckførere.

Personkonflikter har ekstra gode vilkår i bedrifter hvor lederkultur og psykososialt arbeidsmiljø ikke blir tatt på alvor. Og konflikter og personangrep er en stressbelastning som tapper folk for energi og ofte ender med sykemeldinger.
- Dette er ikke psykiatri, det er normale psykiske reaksjoner på en sykelig jobbsituasjon. Får du fred, ro og tid til å komme deg, blir du frisk, bedyrer konsernoverlegen. Han har jobbet med og forsket på psykososialt arbeidsmiljø i årevis, og er ikke overrasket over at statsministeren trengte en pause.

Rammer mange

Spørreundersøkelser som Statens institutt for folkehelse har gjort de siste to- tre åra viser at 10- 12 pst. av den mannlige befolkningen og 15- 17 pst. av kvinnene til enhver til plages med psykisk stress. Mye er relatert til arbeidslivet.
- Det er svært mange, kanskje en av ti, som sliter med så sterke stressreaksjoner at det går ut over livskvaliteten. Her er det ofte innslag av både angst og lettere depresjon, og noen ganger kan slike plager gå over i ren depresjon, sier professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard ved Universitetet i Oslo/Folkehelsa.

At folk er nedstemte og tiltaksløse kan ha sin rot i familielivet, men det skyldes like ofte forhold i arbeidslivet. Undersøkelser Folkehelsa har gjort viser at blant annet mistrivselen på jobb øker med følelsen av å ha liten kontroll over egen arbeidssituasjon.

Dalgard peker på typiske eksempler på dårlig psykososialt arbeidsmiljø, som gir folk psykiske plager:

  • En sjef som stadig hakker på deg eller stadig gir meldinger om hva du skal gjøre og ikke gjøre, i stedet for å innby til samtale.
  • Du føler deg betydningsløs på jobben, blir ikke satt pris på.
  • Du har liten grad av frihet til å styre arbeidsoppgavene og til å bruke din kretivitet.

- I dag, når det allmenne utdanningsnivået er så høyt, kreves det en mer åpen og inkluderende lederstil. For at folk skal trives på jobb må de føle seg verdsatt og bli tatt med på råd og diskusjoner, de må ha påvirkningsmulighet på egen arbeidssituasjon og kunne snakke med lederen om ting som ikke fungerer, sier Dalgard.

Han mener det er en viktig oppgave for bedriftshelsetjenestene å bidra til en forbedring av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø, og oppfordrer til å kartlegge dette ved spørreundersøkelser.

Må snakke

Evnen til å mestre og komme over psykiske stressplager varierer mye fra person til person. Noen klarer det ved egen hjelp, andre er avhengig av mye støtte fra andre.

- Uansett er det sosiale nettverket rundt en viktig. Det trenger ikke være stort, har man en person man kan snakke med som man har et nært og tillitsfullt forhold til, kan det være nok, sier Dalgard.